Araith Ymadawol 2018

Ar ddydd Iau 6fed Medi, cynhaliodd Coleg Dewi Sant ei bumed Seremoni Gadael yn Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Dewi Sant. Roedd yn ddathliad o lwyddiannau'r myfyrwyr wnaeth mynychu'r Coleg yn ystod flwyddyn academaidd 2017-2018.

Yn ogystal, cafodd enillwyr ein hysgoloriaethau eu cydnabod: myfyrwyr sydd newydd gychwyn ar eu taith gyda ni, sydd wedi arddangos llwyddiant academaidd arbennig, neu sydd wedi dangos cyfraniad clodwiw i'w cymuned.   

Yn ystod y seremoni, cyflwynodd cyn-fyfyriwr Llenyddiaeth Saesneg, Almaeneg a’r Celfyddydau Perfformio, Cerith Freeman, araith Ymadawol arbennig. Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud am ei amser yng Ngholeg Dewi Sant:

Mae fy stori yng Ngholeg Dewi Sant yn cychwyn yn gynharach na'r rhan fwyaf – mae'n ymestyn tua deuddeg mlynedd yn ôl. Roedd yn lleoliad ar gyfer gwahanol grwpiau theatr yr ydw i wedi bod yn rhan ohonyn nhw ers mod i’n chwech oed ac rydw i wedi datblygu gwir werthfawrogiad o'r Coleg. Ar ôl i mi ddod yn fyfyriwr i’r Coleg, tyfodd y gwerthfawrogiad hwnnw. Roedd yn wir fraint i fynychu sefydliad mor wych, dafliad carreg o fy nghartref.  

Hoffwn ddiolch i’r Coleg a’i staff, yn y lle cyntaf am wneud fy nghyfnod pontio o ysgol uwchradd i’r Coleg yn un croesawus a phleserus. Ar adeg pan mae llai a llai o ysgolion yn cynnig Lefel A mewn ieithoedd tramor modern ac arian ar gyfer y celfyddydau ar ei isaf erioed, ces fy nghefnogi a hyd yn oed fy annog i ddilyn fy mrwdfrydedd yn y pynciau hynny.

Mae Coleg Dewi Sant yn hynod yn ei allu i gynnig amrediad mor eang o bynciau a theilwra profiad coleg ar gyfer pob myfyriwr. Fe wnaeth astudio Llenyddiaeth Saesneg ac Almaeneg ynghyd â BTEC yn y Celfyddydau Perfformio roi ystod eang iawn o astudiaeth i mi, tra ar yr un pryd caniatáu i bob pwnc ategu ei gilydd. Roedd gramadeg Almaeneg wedi fy ngalluogi i ddehongli dryswch Saesneg Canol Chaucer a galluogodd y sgiliau dadansoddol a ddatblygais wrth astudio Saesneg fi i gloddio’n ddyfnach i’r cymeriadau roeddwn yn eu portreadu ar gwrs y Celfyddydau Perfformio. Mae caniatáu I fyfyrwyr ganfod y sgiliau y maen nhw’n eu datblygu a’u defnyddio nhw yn y Coleg ac eto yn y brifysgol yn un o gryfderau niferus y Coleg.

Mae’n swreal i fod yn sefyll yma yn rhoi‘r araith Ymadawol, gan mod i ddigon lwcus i sefyll yma ddwy flynedd yn ôl yn derbyn ysgoloriaeth academaidd ar gyfer y Coleg. Bydda i’n ddiolchgar am byth am yr ysgoloriaeth oherwydd, fe ganiataodd i mi allu cymryd yr amser roeddwn ei angen i gael y canlyniadau gorau yn yr arholiadau, yn ogystal â gallu ariannu gwersi canu, dawnsio a phiano. Yr arian hwn yn bennaf oedd y rheswm i mi gael fy nerbyn i Goleg Bird, ac ni wn i sut mae diolch digon i’r Coleg am hynny.

Hoffwn longyfarch yr enillwyr sy'n derbyn ysgoloriaethau Cyflawniad Academaidd a Chyfraniad i’r Gymuned eleni. Defnyddiwch nhw’n ddoeth a cheisiwch beidio â’u gwario i gyd ar unwaith!

Eleni, ces fynd i gynrychioli’r Coleg ar lefel ryngwladol. Yn Ionawr, es i Stuttgart gyda’r adran Almaeneg ar ymweliad cyfnewid gydag un o ysgolion partner y Coleg, y Ferdinand-Porsche Gymnasium Zuffenhausen. Rydw i’n ddiolchgar mod i wedi cael profi trefniant cyfnewid mor ddiwylliannol wych ac un o’r cyfleoedd niferus y mae’r Coleg yn eu cynnig.

Yn mis Mawrth pan ddaeth y myfyrwyr Almaenig i weld Coleg Dewi Sant, ces gyfle i weld y Coleg o'r newydd unwaith eto a’i werthfawrogi’n wrthrychol; ac er iddyn nhw golli cynhyrchiad rhagorol y Coleg o 'Rock of Ages' oherwydd yr eira, cytunodd pawb ohonyn nhw ei fod yn lle gwych i ddysgu.

Wrth i ni ffarwelio â Dewi Sant am y tro olaf, rwyf yn annog chi i gyd i feddwl am eich profiad coleg ac i ystyried y pethau ddaeth â chi yma. Waeth beth fo’r llwybr fyddwch chi'n ei ddewis o hyn allan, boed yn brifysgol, coleg, prentisiaeth neu swydd, rydyn ni i gyd yn unedig oherwydd cymorth a brwdfrydedd parhaus y Coleg. Rwyf yn hynod ddiolchgar am yr holl bobl wych a gwrddais yng Ngholeg Dewi Sant ac alla i ddim aros i weld beth sydd gan y dyfodol ar gyfer pob un ohonyn nhw.