This is a new page and will be translated shortly.

Araith Ymadawol 2017

Ar ddydd Iau 7fed Medi, wnaeth Coleg Dewi Sant cynnal ei bedwaredd Seremoni Gadael yn Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Dewi Sant. Roedd yn ddathliad o lwyddiannau'r myfyrwyr wnaeth mynychu'r Coleg yn ystod flwyddyn academaidd 2016-2017.

Yn ogystal, wnaethom adnabod enillwyr ein hysgoloriaethau: myfyrwyr sydd newydd gychwyn ar eu taith gyda ni, sydd wedi arddangos llwyddiant academaidd arbennig, neu sydd wedi dangos cyfraniad clodwiw i'r gymuned.   

Yn ystod y seremoni, wnaeth cyn-fyfyriwr Drama, Daearyddiaeth a Seicoleg, Emily Farley, gwneud araith Ymadawol arbennig. Dyma beth oedd ganddi i ddweud am ei amser yng Ngholeg Dewi Sant:

Mae'n annodd credu pa mor gyflym y mae fy nwy flynedd yng Ngholeg Catholig Dewi Sant wedi bod, er gwaethaf teimlo fel pe bawn wedi aeddfedu ac wedi meithrin perthynas â staff a myfyrwyr dros lawer o flynyddoedd mwy na hynny. Yr awyrgylch creosawgar yna sydd wedi fy ngalluogi i ddatblygu cysylltiadau mor agos ac ymddiriedol, yn ogystal â gwella fy hyder ac annibyniaeth, a fydd y nodweddion yma yn fy arwain fel oedolyn ifanc, a byddaf yn ddiolchgar am byth am hynny.

Roeddwn i'n gwybod o'm hymweliad cyntaf i'r Coleg, ar ddiwrnod blasu yn ystod gwyliau'r haf yn 2015, mai dyma lle yr oeddwn i yn bwriadu astudio. Cefais fy ysbrydoli gan frwdfrydedd amlwg bob athro tuag at eu gwersi, yn benodol athrawon Seicoleg, Daearyddiaeth a Drama, wrth ddangos angerdd clir am eu harbenigedd, a oedd yn glir ar unwaith, gan ganiatáu i mi deimlo'n gartrefol a chroesawu.

Yn yr un modd, ni ellir anghofio pwysigrwydd y myfyrwyr. Roedd yr ynni a lenwodd y Coleg yn ystod y diwrnod blasu hwn yn angredadwy. Tu fewn a thu allan i'r dosbarthiadau, gwnaed y myfyrwyr yn siŵr bod pawb yn mwynhau eu hunain ac yn cymryd rhan, sy'n hynod o bwysig yn ein cymdeithas gynyddol, sy'n ddangos bod garedigrwydd yn gallu adeiladu cymeriad - gallaf tystio i hyn, gan fod y diwrnod hwnnw'n bendant wedi hybu fy hyder cyn dechrau fy astudiaethau, ac mae'r awyrgylch anhygoel hon gan staff a myfyrwyr ond wedi ymestyn dros y ddwy flynedd.

Yn ystod y cyfnod anodd o adolygu, gallwn bob amser ddibynnu ar gefnogaeth fy athrawon a'r Ganolfan Cefnogi Dysgu, sy'n dangos yn glir y natur ofalgar a chefnogol y mae'r Coleg yn ei ddarparu, gyda llawer o'm ffrindiau yn mynegi eu diolch am yr holl gefnogaeth a oedd yno yn yr amseroedd anodd yna. Heb y gefnogaeth anhygoel honno, yr wyf yn amau ​​y gallwn fod wedi cyflawni yr hyn a wnes i.

Crëwyd fy hoff atgofion yn yr Adran Drama a'r Celfyddydau Perfformio, lle roeddwn ni'n un teulu enfawr. Yn ystod y broses o greu ein darnau ymarferol, roedd yn gymorth mawr i greu'r bond solet hwn rhyngom ni a arweiniodd at nifer o gyfleoedd i gwrdd fel dosbarth y tu allan i'r Coleg. Credaf fod hyn wedi ein helpu'n fawr yn ystod ein perfformiadau, gan fod pawb wedi ffurfio perthnasau a ymestynnwyd i'n cymeriadau, gan greu rhywbeth arbennig i ni a'r gynulleidfa.

Er bod y Coleg yn caniatáu i ni ehangu ein gwybodaeth, gwthio ein ffiniau, dysgu sgiliau newydd a chyrraedd y graddau uchaf, rhaid i ni gofio bod y profiad hwn wedi ein helpu i dyfu fel pobl ar hyd y ffordd. Mae'n cyfnod o gyfeillgarwch; a'r cyfnodau hapus ac anodd, yn y pen draw, mae pob profiad wedi ein ffurfio i mewn i'r bobl yr ydym ni nawr. Ac rwy'n gwybod, ni fyddaf byth yn anghofio unrhyw un o'r Coleg, boed yn staff  neu'n myfyriwr, gan ein bod ni gyd wedi datblygu gyda'n gilydd ac am hynny rwy'n ddiolchgar.

Wrth i ni symud ymlaen ymhellach yn ein bywydau, boed i'r brifysgol, gwaith, prentisiaethau, neu flynyddoedd bwlch, byddwn yn cofio sut yr ydym ni wedi cyrraedd yno. Ar ran pob un ohonom, diolch i Goleg Dewi Sant am fod yn gefnogol trwy heriau cymdeithasol ac addysgol, a'n helpu ni i dyfu yn oedolion ifanc sy'n aeddfed, annibynnol, ac yn barod i wynebu'r heriau heddiw, yfory, a'r dyfodol i ddod.