Bethan Lenz

Mae fy amser yng Ngholeg Dewi Sant wedi mynd heibio'n gyflym iawn, ond mae wedi bod yn gyfnod llawn brofiadau gwerthfawr, a llawer o atgofion hapus. Mae wedi bod yn gyfnod lle rwyf wedi tyfu a datblygu mewn hyder ac annibyniaeth, yn ogystal â hybu fy ngwybodaeth, sgiliau a galluoedd yn fy newis bwnc y Celfyddydau Perfformio.

Credaf y dylai Coleg Dewi Sant fod yn falch o'i ethos gofalgar a meithringar. O fy ymweliad cyntaf i'r Coleg wnes i gael fy nghroesawu a theimlaf yn gartrefol gyda phob aelod o staff. Er bod Coleg Dewi Sant yn goleg chweched dosbarth rhyngwladol mawr, mae'n llwyddo i sicrhau ymdeimlad o gymuned lle mae myfyrwyr yn cael y teimlad o berthyn ac undod. Dyma'r unig Goleg neu Chweched Dosbarth Catholig yng Nghymru, ac mae'r capel yn y coleg yn darparu lle tawer yng nghanol diwrnod prysur i fyfyrwyr, athrawon a staff. Roedd y capel yn arbennig iawn i mi a chredaf ei fod yn helpu i ddatblygu ymhellach yr undod a'i ethos Cristnogol gofalgar.  

Mae gan Goleg Dewi Sant gofal bugeiliol rhagorol ac mae'r Ganolfan Cymorth i Ddysgwyr yn darparu system cymorth werthfawr i lawer o fyfyrwyr sydd angen cymorth ac anogaeth ychwanegol. O safbwynt personol, mae'r staff cymorth i ddysgwyr wedi rhoi hyder i mi, yn ogystal â chymorth, arweiniad a chyfeillgarwch.

Mae fy nhiwtoriaid Coleg wedi fy helpu'n fwy na dim ond o ran gwybodaeth, dealltwriaeth a hyder wrth berfformio, ond wrth roi cefnogaeth ac anogaeth gyson i mi. Rwyf yn siŵr hebom ni fyddwn wedi gallu cwblhau fy astudiaethau a chyflawni popeth dros y ddwy flynedd diwethaf. Byddaf yn cymryd i ffwrdd gyda mi lawer o atgofion hapus o'r Adran Celfyddydau Perfformio. Wnes i fwynhau'n arbennig yr amser a dreuliwyd yn dyfeisio, ymarfer a pherfformio ein Pantomeim, 'Peter Panto'. Roeddwn wrth fy modd yn gweld y wen a mwynhad ar wynebau'r plant ysgol yn ein cynulleidfa, ac mae eu chwrthin yn gwneud yr holl waith caled yn werth chweil. 

Mae'r chweched dosbarth yn amser i weithio'n galed, ennill graddau a sgiliau sy'n ffurfio'r cam tuag at y cyfnod nesaf yn ein bywydau dysgu. Fodd bynnag, mae'n amser hefyd i wneud ffrindiau, cymdeithasu ac i ddysgu i weithio'n dda gydag eraill. Rwyf wedi cwrdd â llawer o bobl yng Ngholeg Dewi Sant, myfyrwyr ac athrawon, sydd wedi cael effaith fawr ar fy mywyd a byddaf byth yn eu hanghofio.

Ar ran y myfyrwyr sy'n gadael y Coleg eleni, hoffwn ddiolch i bawb yng Ngholeg Dewi Sant sydd wedi ein cyfarwyddo ac ein harwain, ein helpu ni i ddod yn aeddfed ac yn annibynnol, ac ein helpu i fod yn barod i ddechrau'r bennod nesaf yn ein bywydau gyda hyder a gobaith.

Bethan Lenz

Read more success stories here.