Bioleg UG & U

Bioleg

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Gradd A*-B: 65% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae hwn yn gwrs dwy flynedd. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, gall myfyrwyr ennill AS mewn Bioleg, fel cymhwyster (UG) 'annibynnol' o bosib. Yna gallant symud ymlaen i ail flwyddyn y cwrs er mwyn cael y cymhwyster safon Uwch lawn mewn Bioleg.

Mae cwrs UG Bioleg CBAC yn gydbwysedd da o Fioleg draddodiadol a phynciau mwy modern. Mae’n atgyfnerthu llawer o waith TGAU, gan ddarparu sylfaen gadarn yn y pwnc ac yn cefnogi Gwyddorau eraill a Mathemateg hefyd. Darperir cyfleoedd i ddatblygu sgiliau, technegau a gweithdrefnau ymarferol.

Mae’r cwrs U2 yn darparu sylw manwl o feysydd sylfaenol ffisioleg a theori fiolegol. Bydd sgiliau ymarferol yn cael eu gwella drwy waith arbrofol a thaith maes preswyl.

 

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Lefel UG (blwyddyn 1)

BY1: Biocemeg Sylfaenol a threfniadaeth celloedd
Mae’r uned yn cynnwys: strwythur a swyddogaeth celloedd, organynnau celloedd - ei strwythur a swyddogaeth, strwythur a swyddogaeth DNA, moleciwlau biolegol a chellbilenni.

BY2: Bioamrywiaeth a ffisioleg Systemau’r Corff
Mae’r uned yn cynnwys: gwahaniaethu celloedd, trafnidiaeth mewn planhigion ac anifeiliaid, y system dreulio, amrywiad, bioamrywiaeth, dosbarthiad ac esblygiad, ac ymddygiad anifeiliaid.


Safon Uwch (blwyddyn 2)

BY3: Egni, Homeostasis a’r Amgylchedd
Mae’r uned yn cynnwys: resbiradaeth a ffotosynthesis, trosglwyddo egni a chynhyrchu bwyd, rheoleiddio amgylcheddau mewnol gan gynnwys siwgr yn y gwaed a rheoleiddio tymheredd.

BY4: Amrywiad, Etifeddiad a Gwyddor Bwyd
Mae’r uned yn cynnwys: amrywiad, detholiad, etifeddiaeth enetig, mynegiant genynnau a chlonio genynnau, treuliad a diet.

BY5: Sgiliau Ymchwiliol ac Ymarferol mewn Bioleg
Mae hyn yn cynnwys arholiad labordy wedi’i farcio’n allanol.

Arholiadau ym mis Mehefin.

Beth Nesaf?

Mae’r cwrs Safon Uwch llawn mewn Bioleg yn darparu’r sail ar gyfer myfyrwyr sydd am fynd ymlaen i Addysg Uwch i astudio Bioleg, Meddygaeth, Gwyddor Filfeddygol a gyrfaoedd gwyddonol eraill. Mae hefyd yn llwybr i nyrsio, addysgu, ffisiotherapi a gwaith yn y labordy, yn ogystal â chysylltu yn uniongyrchol â gwyddoniaeth amgylcheddol a chynaliadwyedd.

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU A*-C gan gynnwys cyfuniad o o leiaf BC mewn Mathemateg (haen uwch) a Saesneg, ac o leiaf BB mewn TGAU Gwyddoniaeth Craidd a Gwyddoniaeth Ychwanegol, NEU gradd B mewn Bioleg haen uwch).

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.