H&SC

BTEC Iechyd & Gofal Cymdeithasol Lefel 2

Cymhwyster
Dyfarniad Cyntaf Lefel 2 BTEC
Canlyniadau
Mae hwn yn gwrs newydd ar gyfer 2016/17.
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r cwrs BTEC Iechyd & Gofal Cymdeithasol Lefel 2 yn:

  • rhoi'r cyfle i ddysgwyr ennill dealltwriaeth a gwybodaeth eang am y sector iechyd a gofal cymdeithasol
  • rhoi dealltwriaeth penodol o iechyd a gofal cymdeithasol i ddysgwyr trwy'r defnydd o unedau dewisol arbenigol 
  • rhoi'r cyfle i ddysgwyr datblygu ystod o sgiliau a thechnegau personol, trwy'r defnydd o unedau sy'n hanfodol i berfformio'n llwyddiannus mewn cyflogaeth
  • rhoi cyfleodd i ddysgwyr cyflawni cymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol ar lefel 2 sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol
  • cefnogi dilyniant i gwrs lefel 3 galwedigaethol neu academaidd arbenigol neu i brentisiaeth.

 

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Mae'r cymhwyster Dyfarniad Cyntaf Lefel 2 BTEC mewn Iechyd & Gofal Cymdeithasol yn darparu cyflwyniad deniadol, cadarn ac eang i'r sector. Mae'r cymhwyster yn cynnwys cyflwyniad da i Iechyd & Gofal Cymdeithasol ar gyfer dysgwyr ac mae'n dwyn ynghyd dysgu ar lefel 2 i sicrhau bod pob dysgwr sy'n cymryd y cymhwyster yn ei chwblhau gyda lefel o ddealltwriaeth a sgil y gellir adeiladu arno yn y dyfodol. Mae'n cyflwyno gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth mewn cyd-destun sy'n gysylltiedig a gwaith ystyrlon, i ganiatáu i ddysgwyr ddeall theori a chymhwyso. 

Mae'r uned graidd cyntaf yn y cymwyster hwn, sy'n cael ei hasesu'n allanol, yn darparu dysgwyr gyda sylfaen gadarn mewn datblygiad hyd oes dynol. Bydd dysgwyr hefyd yn ennill gwerthfawrogiad o bwysigrwydd gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol yn y sector o'r ail uned graidd. 

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys amrywiaeth o unedau arbenigol dewisol a fydd yn cael ei gadarnhau yn fuan. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys: Uned 5: Hybu iechyd a Lles, ac Uned 8: Hawliau Unigol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Bydd pob dysgwr yn cael y cyfle i brofi elfennau galwedigaethol y rhaglen, ac yn datblygu sgiliau ymarferol, megis arddangos gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol a fydd yn helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer y byd gwaith. 

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu wrth iddynt symud ymlaen trwy'r cwrs. Gellir cyflawni hyn drwy gyflwyniadau ac mewn trafodaethau lle maent yn cael y cyfle i fynegi eu barn. 

Mae'r cwrs yn cael ei asesu trwy waith cwrs yn unig. 

Beth Nesaf?

Mae ein pecyn BTEC Lefel 2 a TGAU yn cynnig llwybr ardderchog i'n cyrsiau Lefel 3.

Mae'r cwrs Lefel 2 Iechyd & Gofal Cymdeithasol hefyd yn darparu llwybr gwych i gyflogaeth mewn llawer o feysydd amrywiol yn y maes. 

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.