Canolfan Cefnogaeth Dysgwyr


Canolfan Cefnogi Dysgwyr

 

Croeso i’r Ganolfan Cefnogi Dysgwyr yng Ngholeg Catholig Dewi Sant

Lansiwyd yn 2014, mae ein Canolfan Cefnogi Dysgwyr yn darparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sydd yn brwydro gydag unrhyw agwedd o fywyd coleg, ac i rheini sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

 

Sut i Gyrraedd Yma

Ewch trwy'r fynedfa i'r Canolfan Adnoddau Dysgu ac fe welwch chi ni trwy'r drws gyntaf ar y dde.

 

Sut gallwn ni eich helpu?

Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn dibynnu ar natur yr anghenion a beth sydd yn addas ar gyfer y myfyriwr unigol. Er enghraifft rydym yn cynnig:

 • Lleoliad tawel ychwanegol i gwblhau gwaith

 • Cefnogaeth academaidd un-i-un

 • Apwyntiadau ymgynghorol

 • Gwasanaeth Cwnsela Coleg

 • Cydlynu cefnogaeth ac addasiadau rhesymol ar gyfer myfyrwyr ag anableddau

 • Cyfeirio at ein Cynllun Mentora cyfoedion

 • Sesiynau cefnogaeth grŵp

 • Cyfeirio at fudiadau cefnogaeth allanol

 

Pwy sy'n gallu derbyn cefnogaeth?

Gallwn ni cynnig cyngor i unrhyw fyfyriwr sy'n cael trafferth yn y Coleg am ba bynnag rheswm. Ddim yn siwr os ydyn ni'n gallu helpu? Gofynnwch! Os nad oes modd i ni eich helpu, rydym yn gallu eich cysylltu gyda'r bobl sydd yn.

 

Sut i Gysylltu

Y ffordd fwyaf haws o gysylltu â ni yw i ddanfon e-bost i’r cyfeiriad yma LSCteam@colegdewisant.ac.uk.

Byddwn yn ceisio cysylltu â chi o fewn tri diwrnod gwaith i archebu lle ar gyfer eich apwyntiad cyntaf. 

Os oes gennych bryder sy’n fater o frys, rhowch wybod i ni a byddwn yn dod o hyd i rywun i siarad â chi ar unwaith.

 

Beth i ddisgwyl yn yr Apwyntiad Cyntaf

Bydd eich apwyntiad cyntaf yn cymryd lle yn un o’r swyddfeydd cyfrinachol tu fewn i’r Canolfan Cefnogi Dysgwyr.

Yn ystod eich apwyntiad cyntaf fe fyddech yn cael eich cyflwyno i’r CCD, mynd trwy’r Cod Ymddygiad, ac yn fwyaf pwysig, trafod sut y gallwn eich helpu. Byddwn yn gofyn i chi am y meysydd yr ydych wedi bod yn cael trafferth gyda, pethau yr ydych yn poeni am, a pha gymorth yr ydych wedi'u cael yn y gorffennol.

Prif fwriad y sesiwn gyntaf yw rhoi cynllun gweithredu at ei gilydd i helpu chi i gyflawni eich potensial wrth astudio yng Ngholeg Dewi Sant.

 

Beth yw’r Canlyniadau Posib?

 • Os ydych yn cael trafferth gyda’ch gwaith, efallai y byddwn yn trefnu eich bod yn mynychu rhai sesiynau un-i-un gydag un o'n Cynorthwywyr Cefnogaeth Ddysgu neu Wirfoddolwyr. Mae'r sesiynau hyn yn cael eu trefnu ymlaen llaw ac mae pob sesiwn yn para am tua 45 munud.

 • Hefyd, mae gennym ardal Gwaith a Gynorthwyir lle gallwch eistedd os hoffech i weithio'n annibynnol, ond efallai y bydd angen ychydig o gymorth i roi cychwyn arni neu os ydych yn mynd yn sownd.

 • Os ydych yn cael trafferth gyda meysydd penodol sy'n ymwneud â dysgu, efallai y byddwn yn eich cyfeirio am brawf sgrinio ar gyfer anhawster dysgu penodol fel dyslecsia. Mae’n bosib i ni, o ganlyniad i hyn, awgrymu eich bod yn cael asesiad llawn gyda Seicolegydd Addysg. Mae darganfod fod gennych anhawster dysgu penodol yn gallu ein helpu i ddeall y ffordd orau i'ch cefnogi, ac yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'ch dysgu a'ch llwyddiant.

 • Efallai eich bod yn cael trafferth gyda rhywbeth heblaw eich gwaith. Mae llawer o fyfyrwyr yn cael anawsterau a phryderon a all effeithio ar eu hamser yn y Coleg. Rydym yn hapus i drafod hyn gyda chi mewn Apwyntiad Cynghori; weithiau mae dim ond siarad am y pryder yn gallu helpu’n sylweddol

 • Yn dilyn ymlaen o hyn, efallai y byddwn yn awgrymu eich bod yn siarad â'n cynghorwr Coleg, neu eich cyfeirio at un o'n Rhaglenni Lles, neu eich arwain at adnoddau defnyddiol y gallwch gael mynediad i.

 • Fodd bynnag, mae’n bosib i ni deimlo y byddai'n fwy defnyddiol i chi siarad â rhywun sydd wedi’i hyfforddi'n arbennig i ddelio â'ch maes sy'n peri pryder. Gallwn roi cyngor i chi am wasanaethau a sefydliadau allanol y gallwch siarad â nhw, a byddwn yn eich cefnogi drwy wneud y cyswllt cyntaf.

 

Barn Myfyriwr

"Roedd y gwasanaeth hwn yn amhrisiadwy i mi, ac i nifer o bobl eraill rwyf wedi'i siarad â, oherwydd y staff cyfeillgar, tiwtoriaid gwybodus ac awyrgylch croesawgar... heb y gofal a'r sylw a roddir i mi gan y tîm, nid wyf yn teimlo y gallwn i fod wedi cyflawni'r hyn a wnes i."

Rhian Poalella

Valedictorian 2015

Newydd Eleni!

Llynedd, cawsom flwyddyn arbennig ac rydym yn falch iawn o gyraeddiadau ein myfyrwyr. Rydym wedi datblygu ein gwasanaeth ym mhellach byth eleni, i gynnwys:

 • Mwy o ardaloedd gwaith cyfrifiadurol

 • "Ardal dawel" ar wahân

 • CefnogaethFathemategolmewngrwpiaubach

 • Cefnogaetharbenigol i fyfyrwyrsydda’rSaesnegfel ail iaith

 • Cefnogaeth grŵp i fyfyrwyr sydd â diagnosis o Awtistiaeth neu syndrom Asperger

 • Rhaglen Mentora Cyfoedion newyddCyngor arbenigol ar drawsnewid i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer cefnogaeth mewn Addysg Uwch

 • Mynediad at feddalwedd cynorthwyol ar draws y Coleg