Y Gaplaniaeth

Mae’r Gaplaniaeth yn ychwanegu dimensiwn arall ac unigryw i’ch profiad addysgol yn y Coleg. Mae’n eich galluogi i gael profiad dysgu ehangach a mwy ystyrlon yn ogystal â threfnu pererindodau, enciliadau a dyddiau tawel sy’n agored i bob myfyriwr.

Mae Caplaniaeth yn ymwneud â gofal a chefnogaeth. Mae’n ymwneud â chadw cwmni i chi ar eich taith drwy’r Coleg. Mae’n ymwneud â chynnig cefnogaeth a chyfleoedd i ddatblygu’n bersonol ac yn ysbrydol. Mae’n ymwneud â chreu profiad addysgol “Bywiog” trwy greu cymuned lle gall llawnder bywyd gael ei werthfawrogi a’i fyw.  

Mae'r adran hon yn cynnwys y wybodaeth ganlynol: 

Beth yw Coleg Catholig? 

Rhaglen Crefydd a Bywyd

Diwrnodau Tawel

Gweddi ac Addoliad

Crefyddau Eraill

Estyn allan yn Fyd-eang

 

Beth yw Coleg Catholig?

Cymuned ydy Coleg Catholig sy’n ymdrechu i fod yn wirioneddol ddynol lle gall pobl dyfu a datblygu mewn amgylchedd cartrefol a gwerthfawrogol.

Mae ysbryd yr Efengyl wrth wraidd ein ffordd o fyw, ein cysylltiadau a’n cymuned. Trwy hyn, rydyn ni’n cadarnhau gwerth pob aelod o gymuned y Coleg – ein myfyrwyr ac ein cyflogai – ac yn gofalu am y person cyfan ac unigrywiaeth yr unigolyn. Mae hyn yn golygu rhannu cryfderau ein gilydd a bod yn sensitif i wendidau pobl eraill, yn ogystal ag ymdrechu i gyflawni’r disgwyliadau uchaf ar gyfer ein twf a’n cyrhaeddiad personol.

 

Rhaglen Crefydd a Bywyd

Mae pob myfyriwr sy'n dod i Goleg Dewi Sant yn dod o brofiadau a safbwyntiau gwahanol ar ffydd. Ein bwriad yw, hen ots am eich cefndir, fod gennych gyfle i gysylltu â chwestiynau mwyaf bywyd o ongl sy'n adlewyrchu safbwynt eich hun.

Am y rheswm hwn, rydyn ni wedi datblygu cwrs Crefyddol i bob myfyriwr sy'n cyfuno'r dosbarth gyda gwasanaeth, theori gydag ymarfer, wrth gynnig opsiynau sy'n atebol am eich diddordebau gwahanol a mannau cychwyn gyda chred. Enw'r cwrs yw 'Crefydd a Bywyd', a gredwn ei fod yn cynrychioli cyflwyniad cyffroes i'r Ffydd Gatholig fel mae pobl yn ei byw hi heddiw.  

I weld manylion llawn y Rhaglen Crefydd a Bywyd , cliciwch yma.

 

Diwrnodau Tawel

Caiff pob myfyriwr gyfle i gael diwrnod tawel o orffwys, ymlacio ac adnewyddiad mewn lle heddychlon a phrydferth yn y mynyddoedd tu allan i Aberdâr neu ar dir tangnefeddus Mynachlog Llantarnam. Cewch fynd am dro, cyfeiriadu a pheth cyfnodau tawel yn ystod y dydd.

Mae’n gyfle i chi fynd i ffwrdd o’r ddinas gyda’ch ffrindiau ac i fwynhau hedd a thawelwch prin. Mae'n ymwneud ag annog pob person i fyfyrio ar a phrofi llawnder bywyd.

 

Gweddi ac Addoliad

Mae’r offeren yn cael ei ddathlu bob amser cinio Dydd Gwener yng Nghapel y Coleg. Mae croeso i bawb fynychu ac ymuno â ni, gan gynnwys teuluoedd a ffrindiau. Caiff yr offeren ei dathlu ar brif ddyddiau gŵyl yn ogystal.

Mae cyfleoedd am adlewyrchiad personol yn cael ei chynnig i bob myfyriwr yng Nghapel y Coleg yn ystod prif dymhorau’r flwyddyn. Rydym yn ceisio gwneud yr adlewyrchiadau dyddiol yma, gwasanaethau tymhorol a litwrgïau mor hygyrch ag sy’n bosib, tra’n fod yn ffyddlon i’n treftadaeth Gatholig.

 

Crefyddau Eraill

Mae bod yn Goleg Catholig yn golygu ein bod yn agored a chynhwysol yn ein hymagwedd. Mae’r weledigaeth Gatholig o addysg yn gyffredinol ei natur, mae’n cynnwys pawb ac mae’n wirioneddol ddyneiddiol.

Mae croeso i fyfyrwyr o grefyddau eraill i Goleg Dewi Sant. Rydyn ni’n parchu gwirioneddau a gwerthoedd sanctaidd crefyddau eraill yn fawr iawn ac yn cymell y cyfryw fyfyrwyr i gadw eu ffydd.

Mae myfyrwyr o grefyddau eraill hefyd yn cael eu cymell i gadw at eu harferion ysbrydol a’u gweddïau.

Hamad Abdelkadir, myfyriwr Chweched Uwch, ar ei amser yng Ngholeg Dewi Sant:

 

“Mae bod yn fyfyriwr Mwslimaidd yng Ngholeg Catholig Dewi Sant wedi bod yn brofiad gwych. Rwy'n ymarfer fy ffydd heb wynebu unrhyw broblem o gwbl. Yr oedd yn brofiad cyfoethog a byddai'n argymell Mwslemiaid i ddod yma. Mae'r Coleg yn deall yn llwyr natur ac anghenion y rhai sy'n ymarfer y ffydd Islamaidd ac yn gwneud ei orau i ddarparu ar eu cyfer.”

 

Estyn allan yn Fyd-eang

Ym mis Gorffennaf mae nifer o fyfyrwyr Dewi Sant yn gwirfoddoli i ymuno â phobl ifanc eraill y DU i weithio ar brosiectau adeiladu ystafelloedd dosbarth yn Affrica neu Asia.

Maen nhw’n treulio 5 wythnos yn byw mewn pentrefi gwledig a gweithio gyda’r bobl leol i adeiladu ystafelloedd dosbarth. Maen nhw hefyd yn cael cyfle i addysgu Saesneg sylfaenol i blant ifanc lleol. Yn ystod y blynyddoedd diweddar bu’r myfyrwyr yn gweithio yn Kenya, Ghana ac Uganda.

Mae Coleg Dewi Sant wedi helpu i ariannu ac adeiladu clinig iechyd yn Nhanzania mewn partneriaeth gyda’r offeiriaid Rosminiaidd yng Nghaerdydd. Mae hyn yn cynnig triniaethau a fydd yn achub bywydau trigolion pentrefi gwledig.

Mae’r Coleg yn cefnogi prif ddigwyddiadau codi arian drwy gydol y flwyddyn ac mae perthynas agos rhwng y coleg a  CAFOD, sef Asiantaeth Gatholig dros Ddatblygiad Tramor.