Celfyddydau Perfformio - Theatr Gerdd

Celfyddydau Perfformio - Theatr Gerdd

Cymhwyster
Diploma BTEC Lefel 3
Canlyniadau
D*D* 55% (2019)
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson (cyfateb a 3 Lefel A)

Trosolwg o'r Cwrs

Os ydych chi’n angerddol am Theatr Gerdd, bydd y cwrs tra-ymarferol hwn yn darparu hyfforddiant i wella’ch sgiliau ym mhob un o’r tair disgyblaeth: canu, dawnsio, ac actio, er mwyn ichi ddatblygu’n berfformiwr Theatr Gerdd amryddawn. Efallai eich uchelgais yw perfformio ar lwyfan mewn sioe gerdd, perfformio ar longau mordeithio, neu berfformio gydag eraill fel rhan o’r diwydiant adloniant. Yn ystod y cwrs, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i brofi ystod o arddulliau perfformio, ac i ddatblygu sgiliau i'w helpu nhw wireddu’u breuddwydion.    

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa ym maes Theatr Gerdd, ac angen cwrs cyfwerth â Safon Uwch sy’n cynnig hyfforddiant ym mhob agwedd o Theatr Gerdd, efallai bod hyn yn gwrs sy’n addas i chi. Mae’n darparu sylfaen gref ar gyfer symud ymlaen naill ai i ysgol ddrama ac Addysg Uwch, neu yrfa yn niwydiant adloniant, hamdden, neu gyfathrebu.

 

 

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Strwythur y Cwrs

Blwyddyn 1

A, Datblygu Sgiliau Celfyddydau Perfformio

A1 Archwilio Arddulliau Perfformio
Yn yr uned hon, byddwch chi’n astudio gwahanol arddulliau o ganu mewn theatr gerdd, gan gynnwys astudiaeth o repertoire sy’n wirioneddol a chyfoes. Byddwch chi’n ymdrin â chanu solo ac mewn ensemble, ynghyd â sgiliau darllen ar yr olwg gyntaf. Byddwch chi’n derbyn hyfforddiant dawnsio, drwy ymdrin â repertoire proffesiynol a thrwy ddatblygu’ch sgiliau sylfaenol ar draws ystod o arddulliau gwahanol megis jas, bale, a dawns gyfoes. Byddwch chi’n datblygu’ch sgiliau actio ymhellach drwy waith sgript ac addasu ar y pryd gan edrych ar waith ymarferwyr eang. Ar ddiwedd yr uned, bydd gennych ddau gyfle i berfformio o flaen cynulleidfa.

A2 Creu Deunydd Perfformio

Yn ystod yr uned hon, byddwch chi’n cael cyfle i addasu ar y pryd a dyfeisio sioe gerdd eich hun. Gallwch ysgrifennu’r sgript, ysgrifennu’r caneuon, coreograffiaeth neu gyfarwyddo’r sioe - mae yna lu o bosibiliadau! Byddwch chi’n gweithio fel rhan o grŵp i greu sioe gerdd sy’n cwmpasu’r ystod o arddulliau a sgiliau yr ydych wedi datblygu fel grŵp. Mae’r uned hon yn helpu chi ddeall fel perfformiwr sut i greu gwaith eich hun, a gwella’ch rhagolygon yn ôl safonau’r diwydiant proffesiynol.  

A3 Perfformio i gynulleidfa
Mae hon yn uned gyffrous, lle bydd gennych gyfle i gael clyweliad am rôl mewn sioe gerdd gyflawn. Byddwch chi’n cael cyfnod o 6-8 wythnos i ymarfer, ac yna fyddwch chi’n perfformio o flaen cynulleidfa. Mae’r cyfle hwn yn darparu profiad go iawn o weithio mewn cynhyrchiad theatr gerdd.

F Y Diwydiant Celfyddydau Perfformio

F16 Cynllunio Gyrfa yn y Diwydiant
Yn yr uned hon, byddwch chi’n dysgu am y diwydiant perfformio, a sut i gael eich cyflogi fel perfformiwr theatr gerdd. Bydd gennych gyfle i gael eich llun wedi tynnu (saethiad pen ac ysgwyddau) ac i ysgrifennu’ch CV ar gyfer y dyfodol. Byddwch chi’n dysgu popeth am gastio a ble i ymgeisio am waith. Hefyd, byddwch chi’n datblygu’ch dealltwriaeth o ysgolion drama a mynediad i Addysg Uwch.

Blwyddyn 2

G Proffil Celfyddydau Perfformio Personol
Mae’r uned hon yn paratoi dysgwyr ar gyfer dilyniant, drwy ddatblygu dealltwriaeth o gyfleoedd yn y dyfodol, drwy gynllunio’r dilyniant, a gweithio’n annibynnol. Mae’r rhain yn sgiliau hollbwysig ar gyfer Addysg Uwch a chyflogaeth yn y sector.

G17 Defnyddio Cynlluniau Datblygu i Goethi Sgiliau
Mae yna ddigon o gyfleoedd yn yr uned hon i fyfyrio ar eich sgiliau a gweithio ar y cyd gyda’ch tiwtoriaid er mwyn parhau â’ch dilyniant ac i herio’ch hunain ymhellach.

G18 Cynhyrchu Prosiect Personol

Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i chi ddyfeisio, datblygu, a chynhyrchu prosiect eich hun, sy’n arddangos eich sgiliau technegol a dehongli.

G19 Defnyddio Deunydd ar gyfer Hunan-hyrwyddo a Rhwydweithio
Mae’r uned hon yn eich galluogi i greu a chyflwyno deunydd ar gyfer hunan-hyrwyddo a fydd yn helpu chi yn y diwydiant proffesiynol. Bydd angen cynnwys y deunydd hefyd fel rhan o’r broses ymgeisio ar gyfer ysgol ddrama neu brifysgol.

H Prosiect Celfyddydau Perfformio Cydweithredol
Bydd dysgwyr yn gallu ymgymryd â phrosiect ar raddfa fawr drwy gydweithio â’u cyfoedion. Gall y prosiect gael ei addasu ar gyfer gwahanol arbenigedd, diddordeb, neu gymuned leol, ac sy’n gallu gweithredu fel arddangosfa derfynol.

H20 Ymgymryd â Rôl Greadigol neu Weinyddol
Bydd yr uned hon yn eich galluogi i archwilio’r Celfyddydau Perfformio o safbwynt gwahanol, ac i ddysgu am gynllunio a pharatoi ar gyfer rôl greadigol neu weinyddol. Byddwch chi’n cyfrannu at y prosiect drwy ddefnyddio’r sgiliau a ddysgoch yn ystod y broses.

H21 Defnyddio Cydweithrediad Creadigol i Ddatblygu Prosiect

Ar gyfer yr uned hon, byddwch chi’n arddangos ymgysylltiad personol a chyfrifoldeb unigol wrth ddatblygu prosiect cydweithredol. Bydd gennych gyfle i arddangos eich sgiliau perfformio, ac i gymhwyso’ch sgiliau cydweithrediad i greu’r prosiect.

H22 Cynhyrchu’r Prosiect Cydweithredol
Ar gyfer yr uned hon, byddwch chi’n arddangos sgiliau perfformio technegol mewn prosiect ar y cyd terfynol sy’n cael ei gyflwyno fel perfformiad byw.

 

Beth Nesaf?

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio wedi mynd ymlaen i Theatr Gerdd neu gyrsiau Actio.

Gofynion Mynediad Penodol

Pump TGAU gradd A * - C, gan gynnwys Saesneg a Drama a / neu Gerddoriaeth (os astudir). Bydd angen i bob darpar fyfyriwr basio clyweliad o flaen y tîm addysgu Celfyddydau Perfformio i gael mynediad llwyddiannus ar y cyrsiau hyn. Bydd y safon clyweld yn seiliedig ar y meini prawf asesu perfformiad BTEC Cenedlaethol, a bydd yn digwydd yn ystod tymor yr haf. Dylai pob myfyriwr sy'n dymuno dilyn Celfyddydau Perfformio fel gyrfa gynnwys hyn yn eu ffurflen gais ac yn sôn am hyn i'r athrawon cyn eu clyweliad.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.