Y Newyddion Diweddaraf ar COVID19

(Mae'r cyhoeddiadau diweddaraf wedi'u hychwanegu ar ben y dudalen hon)

 

Methyr Tudfil, Pen-y-bont ar Ogwr, Casnewydd, a Blaenau Gwent 

Erbyn hyn, rydych yn ymwybodol bod yna gyfnod clo ym Merthyr Tudfil, Pen-y-Bont ar Ogwr, Casnewydd, a Blanau Gwent. Os ydych chi’n byw yn yr ardaloedd hyn, mae caniatâd gennych i adael er mwyn mynychu’r Coleg, felly mynychwch ar eich dyddiau amserlen, oni bai eich bod chi neu unrhyw unigolyn arall yn eich cartref yn arddangos unrhyw un o arwyddion COVID-19

____________________________________________________________________

Rhondda Cynon Taff 

Erbyn hyn, rydych yn ymwybodol bod yna gyfnod clo wedi cyhoeddi yn Rhondda Cynon Taff. Os ydych chi’n byw yn yr ardal, mae caniatâd gennych i adael Rhondda Cynon Taff er mwyn mynychu’r Coleg, felly mynychwch ar eich dyddiau amserlen, oni bai eich bod chi neu unrhyw unigolyn arall o’ch cartref yn arddangos unrhyw un o arwyddion COVID-19

____________________________________________________________________

Gorchuddion Wyneb

Yn ôl cyngor Llywodraeth Cymru ynglyn â gwisgo gorchuddion wyneb mewn lleoedd dan dô, bydd yn ofynnol i staff a myfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb yn y Coleg o Ddydd Llun 14eg o Fedi ymlaen. Mae’r Coleg yn darparu pob aelod o staff a phob myfyriwr â 2 orchudd wyneb sydd wedi’u cynnwys o fewn bag plastig y dylech eu defnyddio ar gyfer storio’n ddiogel. Os nad ydych chi wedi derbyn eich gorchuddion wyneb yn barod, gall staff eu casglu o Adnoddau Dynol a gall myfyrwyr eu casglu o’r Fynedfa.

Os y dymunwch, gallwch ddefnyddio gorchuddion wyneb eich hun. Os ydych yn defnyddio y rhai tafladwy, dylech eu taflu mewn biniau sbwriel a geir o gwmpas y Coleg.

Dydy gorchuddion wyneb ddim yn gyfnewidol â rheolau pellter cymdeithasol neu lanweithdra personol.

_____________________________________________________________________

Cyfnod clo yng Nghaerffili

Gosodwyd mesurau gan Gyngor Caerffili i atal lledaeniad Covid-19, sy'n cynnwys cyfyngiadau teithio. Fodd bynnag, fe ganiateir teithio i'r gwaith neu i'r Coleg, felly gall staff a myfyrwyr barhau i ymweld â Safle'r Coleg yn unol â'u patrymau gweithio neu astudio a gytunwyd, cyhyd eu bod nhw ac aelodau o'u cartref yn rhydd o symptomau Covid-19. Am fanylion cyflawn am reolau lleol, cliciwch ar y ddolen hon:

 

https://llyw.cymru/rheolau-coronafeirws-lleol-ym-mwrdeistref-sirol-caerffili?_ga=2.141174384.374968066.1601905024-281136439.1601905024

_____________________________________________________________________

Presenoldeb o fewn y Grwpiau Cyswllt ('Swigod')

Bydd yr holl fyfyrwyr sy'n mynychu'r Coleg yn derbyn amserlen gyflawn. Oni bai bod myfyriwr wedi dewis astudio llawn amser o gartref am resymau iechyd neu deuluol, bydd y myfyrwyr yn bresennol yng Ngholeg am 2.5 diwrnod yr wythnos tra bydd 2.5 diwrnod o ddysgu iddynt o bell ar-lein. Adolygir y trefniad hyn bob 3 wythnos.

Rhennir y myfyrwyr (sy'n mynychu'r Coleg) i ddwy swigen:

  • Grŵp A Myfyrwyr i fynychu'r Coleg ar Ddydd Llun, Mawrth, a Mercher hyd at 11:00yb
  • Group B Myfyrwyr i fynychu'r Coleg ar Ddydd Mercher o 12:30 (mae'r wers yn dechrau am 1:00yp), Iau, a Gwener.

I atal lledaeniad Covid-19 rhwng y ddau grŵp, ni ddylai myfyrwyr ddod i'r safle tu allan i amseroedd eu grwpiau neilltuol.