RHAGAIR

‘Crefydd ar Waith' ('Crefydd a Bywyd' gynt)w teitl y cwrs Addysg Grefyddol a ddarperir gan Goleg Dewi Sant. Mae’r teitl yma yn crynhoi popeth rydym yn ceisio gwneud er mwyn helpu ein myfyrwyr i gyrraedd eu potential llawn fel bodau dynol trwy gyrraedd cydbwysedd corfforol, meddyliol ac ysbrydol yn eu bywydau. Fel coleg Catholig, mae Coleg Dewi Sant wedi’i sefydlu ar fywyd a dysgeidiaeth Iesu Grist. Ef yw’r datguddiad o Dduw ac yn dangos yn ei fywyd y gwir fod “Gogoniant Duw yw dynoliaeth lawn yn fyw” (St Irenaeus. 2il ganrif). Bydd ‘Crefydd a Bywyd’ helpu ein pobl ifanc i fod yn gwbl fyw.

George Stack

Archesgob Caerdydd

CYFLWYNIAD

Mae pob myfyrwyr sy’n dod i Goleg Dewi Sant yn dod o brofiadau a safbwyntiau gwahanol ar ffydd. Ein bwriad yw, heb ots am eich cefndir, fod gennych gyfle i gysylltu â chwestiynau mwyaf bywyd o ongl sy’n adlewyrchu safbwynt eich hun. Am y rheswm hwn, rydyn ni wedi datblygu cwrs Crefyddol i bob myfyriwr sy’n cyfuno’r dosbarth gyda gwasanaeth, theory gydag ymarfer, wrth gynnig opsiynau sy’n atebol am eich diddordebau gwahanol a mannau cychwyn gyda chred.

 

RHAGLEN

Mae’r rhaglen Crefydd a Bywyd wedi’i rhannu’n dwy ran - academaidd ac ymarferol.

ACADEMAIDD

Yn ystod y flwyddyn ysgol, byddwch yn cysegru eich hun i ymchwilio i gwestiwn ffydd, byddwch yn gallu dewis o’r opsiynau canlynol:

Opsiwn 1 – Gwersi Crefydd a Bywyd

Bydd y sesiynau, sy’n cynnwys cyflwyniad o wyth wers un awr olynol, yn seiliedig ar ddewis un o’r modiwlau canlynol:

Modiwlau UG (tymor yr hydref)

Y Ffydd Gatholig

  • Cristnogaeth
  • Credaf mewn unrhyw beth?
  • Ffydd, Goddefgarwch a Chymdeithas

Modiwlau Safon Uwch (tymor y gwanwyn)

  • Y Ffydd Gatholig Rhan II
  • Crefydd mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas
  • Ceisio Hapusrwydd
  • Natur Poen a Dioddefaint

 

Opsiwn 2 – Diwrnod Encil

Diwrnod llawn gweithgareddau, dadleuon a gwaith grŵp, wedi’u teilwra i archwilio ffydd a rhyfeddodau’r byd crefyddol.

 

YMARFEROL

Wrth ymrestru i’r Coleg, byddwch yn dod yn rhan o lys, lle byddwch yn cael y cyfle i fod yn rhan o weithgareddau gwirfoddol. Mae’r system llysoedd yn rhan annatod o’r strwythur lles yng Ngholeg Dewi Sant. Bydd pob myfyriwr yn dewis, neu’n cael eu rhoi mewn llys, ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n hyrwyddo elusennau, gwasanaethau, arweinyddiaeth a chydweithio i ennill oriau ‘Ffydd ar Waith’.

Er mwyn cwblhau’r rhaglen Crefydd a Bywyd yn llwyddiannus, mae’n rhaid i chi ymgymryd ag o leiaf 22 awr o waith ymarferol.