Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gweler isod nifer o'r cwestiynau a ofynnir yn aml am y broses ymgeisio a chofrestru.

 

Ceisiadau a Chofrestru  

Pryd mae ceisiadau ar agor?

Sut mae gwneud cais?

Pryd fyddaf yn derbyn ymateb?

Sut ydym ni'n penderfynu a ddylid cynnig lle?

Beth yw'r meini prawf mynediad?

Beth os oes gennyf fy TGAU ond nid Mathemateg neu Saesneg ar lefel TGAU?

Beth fydd yn digwydd os nad wyf yn cael y graddau rwyf eisiau?

A oes ffi gofrestru?

Pryd mae'n rhaid i fyfyrwyr benderfynu o'r diwedd ar ba gyrsiau i'w cymryd?

Beth yw'r prif wahaniaethau astudio cyrsiau UG a chyrsiau BTEC?

Faint o gyrsiau UG byddaf yn astudio yn y 6ed Isaf?

Beth yw Bagloriaeth Cymru?

 

Canlyniadau â Dilyniant

Beth oedd y canlyniadau coleg yn 2019?

Sut ydw i'n cael gwybod am ganlyniadau cyrsiau unigol?

Faint o fyfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgol?

 

Bywyd Coleg

Beth sy'n digwydd pan nad oes gen i wersi?

Pa gyfleusterau sydd yno ar gyfer astudio preifat yn ystod y diwrnod coleg?

Ydw i'n gorfod aros ar y safle pan nad oes gennyf wersi?

A oes gwisg?

Sut mae myfyrwyr yn teithio i'r coleg?

Pa gyfleusterau sydd ar gael i fwyta?

Rwy'n ychydig yn bryderus na fyddaf yn adnabod unrhyw un os byddaf yn dod i Goleg Dewi Sant.

 

Presenoldeb ac Adborth Rhieni

Sut mae fy mhresenoldeb yn cael ei fonitro?

A fydd fy rhieni yn cael gwybod os bydd fy mhresenoldeb yn dechrau llithro?

Pa mor bwysig yw presenoldeb?

Sut fydd fy rhieni yn derbyn adborth ar fy nghynnydd?

Beth yw'r Porth Rieni?

 

Addysgu â Dysgu

Beth fydd fy amserlen?

A fydd rhaid i mi wneud AG?

A oes gen i diwtor personol a byddaf yn cofrestru ganddynt bob dydd?  

A fydd angen i mi brynu gwerslyfrau ar gyfer fy nghyrsiau?

Pa rôl y mae Hyfforddwr Dysgu yn chwarae?

A oes gennyf lais yn y ffordd yr wyf yn ei ddysgu?

Sut byddaf yn cael fy nghefnogi os oes gen i unrhyw anghenion dysgu ychwanegol?

Pa fecanweithiau sydd ar waith i sicrhau fy mod yn cyrraedd fy ngradd/targed disgwyliedig?

Pa mor aml fyddaf yn cael gwaith cartref?

Pa mor gyflym y byddaf yn derbyn adborth asesu yn ôl yn ysgrifenedig?

 

Ceisiadau a Chofrestru 2021

 

Pryd mae ceisiadau ar agor?

Bydd Ceisiadau yn agor ym mis Medi 2021. Gellir ymgeisio ar-lein gan glicio yma.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Sut mae gwneud cais?

Gall myfyrwyr ymgeisio ar-lein drwy glicio yma. O achos i COVID-19, rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig ar hyn o bryd. Ar gyfer myfyrwyr sydd heb fynediad i gyfrifiadur, gellir gofyn am gopi papur trwy ffonio 02920 498 555.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Pa fath o gynnig mae'r Coleg yn gwneud?

Os credwn fod gennych y priodoleddau cywir ar gyfer astudio yn y Chweched Dosbarth, a bod yna gyrsiau yma ar eich cyfer, byddwn yn rhoi cynnig diamod i chi. Golyga hyn fod gennych lle gwarantedig i astudio yng Ngholeg Dewi Sant. Yna, fe fyddwn yn trefnu sesiwn ymgynghori dros y ffôn i drafod dewisiadau cyrsiol ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych

Os na chredwn fod y Coleg yn lle addas i chi astudio yn nhermau'r cyrsiau, byddwn yn rhoi cynnig wrth gefn i chi. Ni olyga hyn fod gennych lle i astudio, ond efallai, ym mis Awst, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y cyrsiau y gallwn gynnig i chi. Cynghorir i fyfyrwyr â chynnig wrth gefn ystyried opsiynau ôl-16 eraill hefyd.

I fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni naill ai gofynion oedran y Coleg neu sydd wedi anfon cais lle nad ydynt yn bodloni ein gofynion presenoldeb neu agwedd i astudio, byddent hwy'n derbyn gwrthodiad. Yn nhermau oedran, ni ddylai myfyrwyr fod yn hynach na 17 oed pan maent yn dechrau'r Coleg.

 

Pryd fyddaf yn derbyn ymateb?

Byddwch yn derbyn e-bost i ddweud bod eich cais wedi cyrraedd. Yna, byddwn yn gofyn i chi anfon eich adroddiad Blwyddyn 11 neu'r adroddiad mwyaf diweddar sydd gennych.

Yn ôl i dop y dudalen

  

Sut ydym ni'n penderfynu a ddylid cynnig lle?

Rydym yn llunio barn ar eich addasrwydd ar gyfer astudio yn y Coleg gan ddefnyddio nifer o feini prawf gan gynnwys eich cofnod presenoldeb yn yr ysgol, agwedd tuag at astudio yn ogystal â mesur eich cymhelliant i ddod i Goleg Dewi Sant. Byddwn hefyd yn rhoi cyngor ar golegau arall os na allwn gwrdd â'ch gofynion cwrs neu bwnc.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Beth yw'r meini prawf mynediad?

Ar ôl i fyfyrwyr dderbyn cynnig diamod, bydd yna le gwarantiedig i astudio, ni waeth y canlyniadau TGAU a gawsant. Yr unig amodau derbyn yw'r rhai sy'n gysylltiedig â'r cyrsiau a ddewiswyd gennych. I astudio Safon Uwch (gan gynnwys cymhwysterau Diploma CBAC), bydd angen i fyfyrwyr ennill o leiaf 6 TGAU ar radd C neu'n uwch. I astudio cyrsiau galwedigaethol lefel 3, bydd angen i fyfyrwyr gael o leiaf 5 TGAU ar radd C, ac ar gyfer rhain, rydym yn derbyn cyrsiau sy'n gyfatebol â TGAU. I'r rheini gyda llai na 5 TGAU, cynigir cwrs lefel 2, sydd â dewis cyfyngedig.

Bydd ambell i gwrs hefyd yn cael meini prawf mynediad eu hunain, ac fe'u cyhoeddir rhain ar y wefan yn yr adran 'cyrsiau'.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Pryd mae myfyrwyr yn penderfynu'n derfynol ar ba cyrsiau i'w cymryd? 

Bydd myfyrwyr yn gwneud eu dewis o gwrs yn ystod y broses ymgeisio. Bydd y rhai sy'n derbyn cynnig diamod o'r Coleg yn trafod gydag aelod o'r Tîm Derbyn, a wneir trwy'r ffôn ym 2021. Pwrpas hyn yw i drafod eich gyrfa, nodau addysg uwch ac hyfforddiant, a pha gwrs sy'n addas i chi. Hefyd, byddwn yn egluro'r cyfleusterau a'r gwasanaethau sydd ar gael i chi yn y Coleg.

Mae hyn yn ddewis rhagweiniol yn unig. Ym mis Awst, yn dilyn diwrnod canlyniadau TGAU, bydd y Coleg yn cofrestru'r rhai gyda chynnig diamod ac, ar hynny, bydd myfyrwyr yn gwneud eu dewisiadau terfynol. Bydd aelod o'r Tîm Cofrestru yno i drafod opsiynau ar sail eich canlyniadau TGAU a meini prawf mynediad y cwrs. 

 

Beth os oes gennyf fy TGAU ond nid Mathemateg neu Saesneg ar lefel TGAU?

Byddwch yn gallu astudio cyrsiau lefel 3 cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad cyrsiau unigol.

Gall pob dysgwr gael y cyfle i ailsefyll eu TGAU Mathemateg neu TGAU Saesneg ochr yn ochr â'u cyrsiau Lefel 3 (UG neu BTEC). Rhoddir pwys mawr ar sicrhau ‘C’ mewn TGAU Mathemateg a TGAU Saesneg felly rydym yn sicrhau bod dosbarthiadau ar gael i bob dysgwr. Mae angen i rai dysgwyr cyrraedd gradd 'B' yn y cyrsiau hyn oherwydd gofynion mynediad i'r brifysgol felly rydym yn galluogi dysgwyr i gofrestru ar gyfer dosbarthiadau TGAU ailsefyll yn yr achosion hyn hefyd.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Beth fydd yn digwydd os nad wyf yn cael y graddau rwyf eisiau?

Mae gennym nifer o lefydd ar gyrsiau TGAU neu BTEC ar gyfer rhai myfyrwyr sydd yn methu cyrraedd y meini prawf mynediad.

Yn ôl i dop y dudalen

 

A oes ffi gofrestru?

Na, yn wahanol i golegau eraill, nid ydym yn codi tâl ar fyfyrwyr ar gyfer cofrestru.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Pryd mae'n rhaid i fyfyrwyr benderfynu o'r diwedd ar ba gyrsiau i'w cymryd?

Mae myfyrwyr yn mynychu cofrestru yn ystod wythnos gyntaf mis Medi a chael cyngor cwrs terfynol yn seiliedig ar eu cymwysterau TGAU. Bydd pob myfyriwr yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Beth yw'r prif wahaniaethau astudio cyrsiau UG a chyrsiau BTEC?

Y dull asesu yw'r prif wahaniaeth gyda chyrsiau UG cael eu asesu yn bennaf trwy arholiadau allanol a chyrsiau BTEC cael eu hasesu drwy aseiniadau sy'n cael eu marcio'n fewnol a'i safoni'n allanol.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Faint o gyrsiau UG byddaf yn astudio yn y 6ed Isaf?

Bydd hyn yn dibynnu ar eich proffil TGAU ar fynediad. Bydd y myafrif o ddysgwyr yn ymgymryd â 3 gwrs lefel UG ochr yn ochr â Bagloriaeth Cymru ar Lefel Uwch. Gall dysgwyr sydd â phroffil TGAU cryf iawn dewis astudio pedwar Lefel UG ochr yn ochr â Bagloriaeth Cymru gyda’r golwg i ollwng 1 cwrs ar gyfer Safon Uwch.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Beth yw'r Fagloriaeth Gymreig?

Mae pob myfyriwr safon uwch yn astudio'r Fagloriaeth Gymreig  fel rhan o’r rhaglen fugeiliol. Ar Lefel 3, mae'r Fagloriaeth Gymreig  yn cael ei graddio o A* - C ar Lefel A ac yn gyfwerth a hyd at 56 o bwyntiau UCAS. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn pedwar her dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae'r heriau'n cynnwys Her Menter a Chyflogadwyedd, Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, Her Cyfranogiad Cymunedol, a Phrosiect Unigol. 

Er mwyn gael y cymhwyster ar lefel 3 mae angen i fyfyrwyr hefyd ennill o leiaf dwy lefel ‘A’ neu gyfwerth galwedigaethol.

Mae'r Fagloriaeth Gymreig yn ei graddio ar lefel A*-C yn dibynnu ar berfformiad y myfyriwr yn ei ymchwiliad unigol.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Canlyniadau â Dilyniant

 

Beth oedd y canlyniadau coleg yn 2017?

Ar lefel A, cyflawnodd y coleg 50% gradd A* - B, gyda 98% o ddysgwyr yn ennill gradd A-E.

Mae’r dull o fesur ba mor dda y mae dysgwyr yn perfformio o'i gymharu â'u cymwysterau TGAU, yn gosod y coleg yn yr 20% uchaf o golegau yn y Deyrnas Unedig (system ALIS o werth ychwanegol).

Yn ôl i dop y dudalen

 

Sut ydw i'n cael gwybod am ganlyniadau cyrsiau unigol?

Mae'r rhain ar gael ar y wefan o dan 'gwybodaeth am y cwrs'.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Faint o fyfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgol?

Yn 2017 wnaeth 400 o fyfyrwyr symud ymlaen i’r brifysgol, gyda 25% o rain yn mynd i’r Prifysgolion Grŵp Russell gorau.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Bywyd Coleg

 

Beth sy'n digwydd pan nad oes gen i wersi?

Ble mae gwersi rhydd ar dechrau'r dydd, does dim angen i fyfyrwyr cyrraedd y coleg tan ei wers cyntaf. Ble mae gwersi rhydd ar ddiwedd y dydd, mae myfyrwyr yn rhydd i fynd adref. 

Yn ôl i dop y dudalen

 

Pa gyfleusterau sydd yno ar gyfer astudio preifat yn ystod y diwrnod coleg?

Mae gan y ganolfan adnoddau dysgu 50 o gyfrifiaduron ar gael i weithio ar-lein. Hefyd, mae yna weithfannau astudio a desgiau ar gyfer cydweithio.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Ydw i'n gorfod aros ar y safle pan nad oes gennyf wersi?

Rydym yn gofyn i bob dysgwr mynychu eu gwersi ar yr amserlen a fydd presenoldeb yn cael ei fonitro trwy system gofrestru electronig. Pan nad oes gan ddysgwr gwers ar ei amserlen maent yn rhydd i adael y safle. Y peth pwysig yw bod dysgwyr yn cael presenoldeb llawn yn eu gwersi.

Yn ôl i dop y dudalen

 

A oes gwisg?

Na nid oes gwisg coleg ond mae gennym ddisgwyliadau mewn perthynas â sloganau, delweddau, a gwedduster. Ni chaniateir gwisgo hetiau na hwdîs mewn gwersi.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Sut mae myfyrwyr yn teithio i'r coleg?

Mae myfyrwyr o Fro Morgannwg yn teithio am ddim ar fysiau’r Fro a delir gan y cyngor y Fro. Mae'r coleg hefyd yn gweithredu pedwar llwybr bysiau pwrpasol sy'n cwmpasu pob ardal o Gaerdydd am gost o £33 y mis.

Mae maes parcio i fyfyrwyr ddod â'u ceir neu feiciau modur eu hunain. Mae cyfleusterau ar gyfer cadw beiciau.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Pa gyfleusterau sydd ar gael i fwyta?

Mae gan y coleg siop goffi sy'n gwerthu amrywiaeth o ddiodydd a byrbrydau. Mae'r ffreutur yn gwerthu amrywiaeth o fwyd poeth ac oer yn ystod amser cinio.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Rwy'n bryderus na fyddaf yn adnabod unrhyw un os byddaf yn dod i Goleg Dewi Sant.

Rydym yn recriwtio myfyrwyr o dros 30 o ysgolion uwchradd bob blwyddyn. Mae myfyrwyr yn cael eu rhoi mewn grwpiau tiwtor cymysg a'u hannog i gymdeithasu gyda myfyrwyr o bob ysgol bartner. Mae chweched dosbarth yn baratoad da ar gyfer y brifysgol oherwydd hyn. Gallwn, fodd bynnag, os ydych yn dymuno rhoi myfyrwyr mewn pâr gyda'i gilydd os bydd yn eu helpu i ymgartrefu.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Presenoldeb ac Adborth Rhieni

 

Sut mae fy mhresenoldeb yn cael ei fonitro?

Caiff presenoldeb ei fonitro drwy system gofrestru electronig. Caiff data presenoldeb ei goladu a gall y data hwn yn cael ei hasesu drwy eILP Myfyrwyr (Cynllun Dysgu Unigol electronig) a'r Porth Rieni.

Yn ôl i dop y dudalen

 

A fydd fy rhieni yn cael gwybod os bydd fy mhresenoldeb yn dechrau llithro?

Bydd, bydd eich athro pwnc, neu’r Hyfforddwr Dysgu yn cysylltu â’ch rhieni. Gall rhieni hefyd monitro presenoldeb drwy'r Porth Rhieni.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Pa mor bwysig yw presenoldeb?

Mae'n eithriadol o bwysig. Mae gan Goleg Dewi Sant union yr un disgwyliadau presenoldeb a’ch ysgol flaenorol. Dengys ymchwil fod bob 5% o bresenoldeb a gollwyd yn cyfateb i golli hanner gradd ar lefel ‘A’. Rydym yn disgwyl i bob dysgwr anelu at 100% presenoldeb, gyda 95% yn lleiafswm disgwyliedig.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Sut fydd fy rhieni yn derbyn adborth ar fy nghynnydd?

Gall rhieni dderbyn adborth ar gynnydd dysgwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae'r Porth rhieni yn arf gwerthfawr sy'n caniatáu i rieni cael mynediad at wybodaeth sy'n ymwneud â phresenoldeb, cwblhau aseiniad, cyflawniad, ymdrech, a graddau targed yn gyson. Os yw rhiant yn dymuno cael trafodaeth gydag aelod o staff y maent yn gallu anfon e-bost Hyfforddwr Dysgwr y dysgwr. Mae rhieni yn derbyn adroddiad ysgrifenedig unwaith y flwyddyn, ym mis Rhagfyr ac mae hyn yn cael ei ddilyn yn agos gan Noson  Rieni.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Beth yw'r Porth Rieni?

Mae hyn yn galluogi rhieni i gael mynediad at ystod o wybodaeth sy'n ymwneud â chwricwlwm eu mab / merch. Gall rhieni gael gwybodaeth gan gynnwys amserlen eu mab / merch; amserlen arholiadau; presenoldeb ar draws eu cyrsiau amrywiol; gwybodaeth asesu, gan gynnwys adborth aseiniad; graddau targed; graddau ymdrech ac mae ganddynt ddeialog ar-lein gyda Hyfforddwr Dysgwr eu mab / merch.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Addysgu â Dysgu

 

Beth fydd fy amserlen?

Wrth gwrs bydd eich amserlen yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn dewis astudio. Gall myfyrwyr ddisgwyl cael rhwng un ar bymtheg ac ugain o gyfnodau yr wythnos, gyda chyfnodau un awr o hyd. Bydd myfyrwyr sy'n ailsefyll TGAU mewn Saesneg a Mathemateg yn cael amser ychwanegol ar eu hamserlenni. Mae hyn yn golygu y bydd gan fyfyrwyr rhai gwersi rhydd.

Yn ôl i dop y dudalen

 

A fydd rhaid i mi wneud AG?

Mae'n ofynnol i holl fyfyrwyr a dderbynnir i'r coleg i fynychu Sesiynau Crefydd a Bywyd. Bydd hyn ar eich amserlen ac yn rhan o hyn a alwn yn 'Craidd Coleg Dewi Sant'.

Yn ôl i dop y dudalen

 

 

A oes gen i diwtor personol a byddaf yn cofrestru ganddynt bob dydd?  

Nid oes gan Goleg Dewi Sant cofrestru bob dydd gyda thiwtor personol. Yn hytrach mae myfyrwyr yn cael eu cofrestru gan eu dosbarthiadau ym mhob gwers a bydd eu Hyfforddwr Dysgu yn monitro eich presenoldeb. Mae myfyrwyr yn cwrdd â'u Hyfforddwr dysgu am dair awr yr wythnos.

Yn ôl i dop y dudalen

 

 

Pa rôl y mae Hyfforddwr Dysgu yn chwarae?

Mae'r Hyfforddwr Dysgu yn monitro perfformiad ar draws y rhaglenni mae’r dysgwr yn astudio. Maent yn monitro presenoldeb dysgwyr yn wythnosol a bydd yn cysylltu â rhieni os oes materion yn ymwneud â chynnydd dysgwr. Hyfforddwyr Dysgu sy’n cyflawni'r rhaglen fugeiliol sy'n cynnwys elfennau o Fagloriaeth Cymru, cymhwyster trosafael sy'n denu hyd at 56 o bwyntiau UCAS. 

Yn ôl i dop y dudalen

 

A fydd angen i mi brynu gwerslyfrau ar gyfer fy nghyrsiau?

Yn y mwyafrif helaeth o gyrsiau ni fydd angen i ddysgwyr i brynu llyfrau testun gan fod deunyddiau cwrs yn cael eu darparu. Fodd bynnag, mae rhai eithriadau megis cyrsiau Safon Uwch Saesneg lle disgwylir i ddysgwyr anodi eu testunau. Fydd deunydd cwrs ar gael hefyd trwy Moodle. Os yw dysgwr yn profi trafferthion ariannol wrth brynu llyfrau hanfodol, gallant wneud cais am arian ychwanegol i'w helpu.

Yn ôl i dop y dudalen

 

A oes gennyf lais yn y ffordd yr wyf yn ei ddysgu?

Mae gan bob cwrs Cynrychiolwr Dysgwyr sy'n mynychu cyfarfodydd tîm cwrs. Mae hyn yn galluogi dysgwyr i gymryd rhan mewn trafodaethau a phenderfyniadau yn ymwneud â chyflwyno'r cwrs. Yn ogystal, mae dysgwyr yn cael cyfle i roi adborth ar eu hathrawon am y cwrs trwy gyfrwng holiaduron ar-lein a chyfarfodydd grŵp ffocws.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Sut byddaf yn cael fy nghefnogi os oes gen i unrhyw anghenion dysgu ychwanegol?

Mae gan y Coleg gyfleuster o'r enw’r Canolfan Cefnogaeth Dysgu lle gall dysgwyr fynd i gael cymorth ychwanegol. Gall athrawon gyfeirio dysgwyr i’r cyfleuster hwn a gall dysgwyr galw heibio, os ydynt yn dymuno. Mae dysgwyr yn cael mynediad i’r cymorth hwn os oes angen help mewn ystod o feysydd gan gynnwys llythrennedd, rhifedd, rheoli amser, ysgrifennu traethodau ac ati.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Pa fecanweithiau sydd ar waith i sicrhau fy mod yn cyrraedd fy ngradd / targed disgwyliedig?

Mae gennym system fonitro gynhwysfawr i sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni eu llawn botensial. Bydd yr holl adborth asesu yr ydych yn derbyn yn ymwneud â'ch graddfa targed. Mae'r radd targed yn seiliedig ar eich proffil TGAU ar fynediad ac eich gwaith a aseswyd hyd yn hyn. Mae'r radd darged yn radd 'byw' a all newid yn ystod y flwyddyn, yn seiliedig ar eich perfformiad. Er bod graddau targed yn uchelgeisiol, dylent fod yn realistig ac yn gyraeddadwy. Dylai graddau cyflawn ar y eILP fod yn unol â'r graddau targed a lle nad yw hyn yn wir, bydd strategaethau ymyrryd yn cael ei ddefnyddio.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Pa mor aml fyddaf yn cael gwaith cartref?

Mae pob cwrs yn gosod o leiaf un awr o asesiad ysgrifenedig ffurfiol yr wythnos. Asesiad yw gwaith sydd angen ei farcio ac nid yw'n cynnwys gweithgareddau fel darllen pellach, cwblhau nodiadau dosbarth, ymchwil ac adolygu. Mae’r Asesiadau yn ailadrodd asesu allanol ac yn cael eu graddio gan ddefnyddio meini prawf graddio allanol a ddarperir gan y byrddau arholi.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Pa mor gyflym y byddaf yn derbyn adborth asesu yn ôl yn ysgrifenedig?

Mae'r holl waith asesu yn cael ei ddychwelyd i ddysgwyr o fewn pythefnos o'r gwaith sy'n cael ei gyflwyno.

Yn ôl i dop y dudalen