Cwestiynau Ceisiadau Cyffredin 2018

Dyddiadau ac Amseroedd Ymrestru: 

Ymrestru ar gyfer myfyrwyr ein ysgolion partner (St Illtyd, Corpus Christi, Mary Immaculate, St Richard Gwyn)

 • Dydd Iau 23ain Awst 9:30yb-12:30yp (yn yr ysgolion partner uchod)

Ymrestru ar gyfer myfyrwyr newydd (Gampfa Coleg Dewi Sant)

 • Dydd Iau 23ain Awst 1:30yp-4:30yp
 • Dydd Gwener 24ain Awst 9:30yb-4:30yp
 • Dydd Mawrth 28ain Awst 9:30yb-2yp

Myfyrwyr Lefel 2 Coleg Dewi Sant sy'n symud i'r Chweched Isaf (S03)

 • Dydd Iau 23ain Awst 1:30yp-4:30yp

Ymrestru ar gyfer myfyrwyr St Teilo ac Ysgol Uwchradd Cathay's ar gyrsiau cydweithio (Gampfa Coleg Dewi Sant)

Dylai unrhyw myfyriwr o Ysgol Teilo Sant neu Ysgol Uwchradd Cathays sy'n bwriadu astudio cwrs yng Ngholeg Dewi Sant fel rhan o'r cynllun cydweithio mynychu Coleg Dewi Sant gyda staff o'ch ysgol ar yr amseroedd canlynol: 

 • Dydd Mercher 29ain Awst 10yb-12yp

 

Ymholiadau:

Dydw i ddim wedi ymgeisio eto, ond hoffwn gyflwyno cais 

 • Nid yw'n rhy hwyr i wneud cais! Cwblhewch ffurflen gais ar bapur a'i gollwng i'r dderbynfa gyda chopi o'ch canlyniadau (gallwn wneud hynny i chi os oes angen) a byddwn yn cysylltu â chi gyda chyfarwyddiadau pellach ar ôl ystyried eich cais (sylwch y gallai hyn fod dros benwythnos). 

Beth sydd angen arnaf er mwyn ymrestru?

 • Rhaid i ymgeiswyr ddod â chopi o'u canlyniadau gyda hwy neu ni fydden yn gallu eich ymrestru, mae hyn yn cynnwys unrhyw canlyniadau a wnaed mewn blynyddoedd blaenorol.

Beth ddylwn i wneud os ydw i'n rhedeg yn hwyr?

 • Dewch cyn gynted ag y bo modd, neu ffoniwch i ail-drefnu. Os na fyddwch yn dod i'r apwyntiad ymrestru (heb roi gwybod i ni ymlaen llaw) byddwn yn eich ffonio ar ddiwedd y dydd i ail-drefnu eich apwyntiad. 

Beth ddylwn i wneud os na allaf fynychu'r apwyntiad?

 • Os nad ydych yn gallu mynychu'r sesiwn a benodwyd i chi, cysylltwch â ni cyn gynted ag y bo modd a byddwn yn rhoi dyddiad ac amser newydd i chi. 

Dydw i ddim ar gael o gwbl tan ar ôl y cyfnod ymrestru 

 • Gallwch anfon person gallwch ymddiried ynddo i ymrestru yn eich lle, rhywun dros 18 os oes modd. Rhaid i chi roi llythyr wedi'i llofnodi gennych chi yn rhoi caniatâd iddynt gofrestru ar eich rhan. Rhaid i'r llythyr gynnwys rhestr o gyrsiau a ddewiswyd ynghyd ag opsiynau wrth gefn.
 • Rhaid i'r person sy'n ymrestru ar eich rhan hefyd gael copi o'ch canlyniadau, gan gynnwys unrhyw rai a wnaed yn y gorffennol. Dim ond os ydych yn bodloni pob un o'r amodau hyn y byddwn yn gallu eich cofrestru. 

Cyflwynais gais yn ddiweddar ond dydw i ddim wedi clywed unrhyw beth 

 • Rydym yn delio â phob cais a dderbynnir yn ystof y dyddiau diwethaf. Byddwch yn amyneddgar, rydym yn brysur iawn ar hyn o bryd. Byddwch yn derbyn galwad ffôn i drafod eich cais cyn bo hir. 

Mae gen i gynnig 'wrth gefn' 

 • Byddwn yn cysylltu â chi yn gynnar ym mis Medi os ydym yn gallu cynnig lle i chi. 

Hoffwn dynnu fy lle yn ôl 

 • E-bostiwch admissions@colegdewisant.ac.uk gyda'ch enw llawn, dyddiad geni a'ch ysgol bresennol yn datgan yr hoffech dynnu eich lle yn ôl.

Doeddwn i ddim wedi cael y graddau roeddwn i eisiau - beth ddylwn i wneud? 

 • Dewch i'ch sesiwn ymrestru beth bynnag. Byddwn yn edrych ar eich canlyniadau ac yn trafod yr opsiynau sydd ar gael i chi. 

Beth sy'n digwydd ar ôl ymrestru? 

 • Ar ôl ymrestru, bydd rhaid mynychu diwrnod sefydlu, ble byddwch yn derbyn mwy o wybodaeth am y Coleg a'r cyrsiau byddech yn astudio yn ystod eich amser yma. 

Pryd mae gwersi'n dechrau?

 • Bydd gwersi'n dechrau ar Ddydd Llun 3ydd Medi 2018.

Cyfeiriadau e-bost a chyfrineiriau 

 • Bydd y cyfeiriad e-bost a chyfrinair a rhoddwyd i chi yn ystod y proses ymrestru yn gweithio mewn bryd i chi derbyn eich amserlen ar Ddydd Sul 2il Medi. Plîs peidiwch â becso os nad yw'n gweithio eto.  

Mae gen i ymholiad arall 

 • Ffoniwch y dderbynfa ar 02920 498 555 neu e-bostiwch admissions@colegdewisant.ac.uk.
 • Nodwch fod adeg yma'r flwyddyn yn hynod o brysur i ni a byddwn yn ceisio ymateb eich ymholiadau cyn gynted ag y bo modd. Mae'n bosib fydd hyn yn ystod y prynhawn, ar benwythnosau neu ar ŵyl y banc.