Cwestiynau Cyffredin 2020-2021

 

COVID-19

 

Amserlen y Coleg a Dosbarthiadau 

 

Cyfleusterau

 

Prydiau Bwyd yn rhad ac am ddim, a LCA 

 

TG

 


A oes unrhyw gwestiwn nad ydyn ni wedi'i ateb?


 

 

 

 

 


 

 

Beth ydw i'n ei wneud os oes gen i symptomau Coronafeirws (Covid-19)?

Mae canllawiau'r GIG yn nodi mai'r canlynol ydy'r symptomau cyffredin: 

  • Tymheredd Uchel – mae hyn yn golygu bod eich brest a'ch cefn yn boeth i'w gyffwrdd (nid oes rhaid i chi fesur eich tymheredd)

  • Peswch newydd parhaus – mae hyn yn golygu pesychu am lawer mwy nag awr, neu'n cael 3 episod o besychu o fewn 24 awr (os ydych yn pesychu'n arferol, efallai byddai'n waeth na'r arfer)

  • Colli blas neu newid yn eich synnwyr arogli neu flasu – mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch flasu nac arogli dim byd neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer. 

 

Os oes gennych chi neu aelodau o'ch aelwyd symptomau Coronafeirws neu os ydych chi'n teimlo'n sâl yn gyffredinol, peidiwch â dod i'r Coleg - dilynwch ganllawiau hunan-ynysu'r GIG. Rydyn ni'n gweithredu i'ch annog i ddilyn y system profi ac olrhain a chael y prawf os ydych yn arddangos symptomau Coronfeirws. 

 

Beth os ydw i'n pryderu am fod ar gampws y Coleg oherwydd bod gen i, neu rywun yn fy nghartref, gyflwr iechyd sylfaenol?

Yn ystod eich cyfweliad ymrestru, bydd yr aelod o staff yn gofyn i chi os oes gennych unrhyw bryderon am fod ar gampws y Coleg a byddwn yn trafod yr opsiynau gyda chi.

 

Pa fws y dylaf ei gymryd, a sut allaf wneud cais am docyn bws? 

Ewch i: https://www.cymraeg.stdavidscollege.ac.uk/llwybrau-bws-coleg/

Mae'r dudalen yma'n cynnwys eglurhad o'r gwahanol lwybrau, a sut i wneud cais am docyn bws.

 

A ddylaf wisgo gorchudd wyneb ar y bws?

Mae'r Coleg yn argymell yn gryf bod pob myfyriwr yn gwisgo gorchudd wyneb ar y bysiau ac ar ddulliau eraill o gludiant cyhoeddus. 

 

Pa offer ddylwn i ddod gyda fi?

Yn ystod y sesiwn anwytho, rhoddir 'pecyn croeso' i chi. Bydd y pecyn yn cynnwys offer papurach sylfaenol megis beiro, pensil, pren mesur a.y.b. Ni fydd y pecyn yn cynnwys papur ysgrifennu, cyfrifannell, nac offer arbenigol. Ni fyddwn ni'n gallu benthyg na rhannu unrhyw offer mewn gwersi, felly dewch wedi'ch paratoi gyda phapur, ffeiliau a.y.b. Bydd y pecyn croeso hefyd yn cynnwys hylif diheintio dwylo. 

Dewch â gliniadur a chlustffonau gyda chi, os oes gennych rai. Bydd y rhain yn ddefnyddiol iawn yn ystod yr adeg hon.

Bydd angen i fyfyrwyr sydd wedi penderfynu astudio Celf UG brynu pecyn o ddeunyddiau Celf o'r Coleg na fyddai'n costio'n fwy na £30. Os oes angen cymorth ariannol ar fyfyriwr, mae gennym Gronfa Ariannol wrth gefn (FCF) i ddarparu cymorth ariannol.

 

A fydd hylif diheintio dwylo ar gael yn y Coleg?

Mae'r Coleg wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau bod y Coleg yn barod i'ch derbyn. Mae gennym ddigon o orsafoedd hylif diheintio dwylo o gwmpas safle'r Coleg, a bydd hefyd hylif diheintio dwylo personol gyda chi yn eich pecyn croeso ar gyfer yr wythnosau cychwynnol.  Dylech ddiheintio eich dwylo pan fyddwch yn cyrraedd y safle, wrth ddychwelyd o egwylion, wrth symud gwersi, a chyn ac ar ôl bwyta. Mae golchi dwylo yn gyson a thrylwyr yn bwysig, a bydd hyn yn wir hyd y gellir rhagweld. 

 

Sut mae'r Coleg yn sicrhau bod ystafelloedd dosbarth a mannau cymdeithasol yn lân? 

Rydyn ni wedi gwella ein trefn lanhau drwy gyflogi glanhawyr ychwanegol i weithio ar y safle yn ystod y dydd. Bydd y glanhau yn digwydd mewn cylch parhaus drwy gydol diwrnod y Coleg. Rydyn ni'n defnyddio'r cynhyrchion gorau posib, yr un math o gynhyrchion a ddefnyddir gan y GIG a Thrafnidiaeth Prydain i sicrhau bod ein trefn lanhau yn drylwyr a thra-manwl.

 

Fydd cadw pellter cymdeithasol yn bosibl wrth symud o gwmpas y Coleg? 

Rydyn ni am sicrhau y gallwch chi gadw pellter yn ddiogel cymaint â phosib wrth symud o gwmpas y Coleg. Mae gennym farcwyr ar y coridor a lloriau'r grisiau. Rydym wedi cyflogi hebryngwyr i weithio gyda'n staff addysgu a'r rheolwyr i hyrwyddo a gorfodi pellter cymdeithasol yn y coridor a mewn mannau cymdeithasol.

Rydym yn gofyn eich bod yn amyneddgar ac yn parchu eraill yn y Coleg, a rhoi gofod i bobl eraill. 

Gallwch chi ein helpu ni drwy gerdded ar y chwith yn y coridor a lloriau'r grisiau, gan roi digon o le rhyngoch chi ac eraill.

Gall myfyrwyr wisgo gorchudd wyneb mewn gwersi neu drwy'r coridor os ydynt yn gyffyrddus i'w wneud. 

 

Fydd canllawiau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru yn cael eu gweithredu mewn ystafelloedd dosbarth?

Rydyn ni am sicrhau y gallwch weithio'n ddiogel mewn ystafelloedd dosbarth ac mewn ystafelloedd TG, felly rydyn ni wedi creu gofod rhwng pob gorsaf. Rydyn ni'n deall y bydd yr ystafelloedd yn edrych ychydig yn wahanol, ond er eich diogelwch chi mae hynny. Helpwch ni drwy beidio â symud cadeiriau na byrddau gan eu bod wedi'u gosod i gydymffurfio â chadw pellter cymdeithasol.  

Byddwn ni'n annog staff i sicrhau bod y ffenestri a'r drysau ar agor, lle'n bosibl, 

Bydd arwydd ar bob ystafell ddosbarth a tholied am uchafswm y bobl all fod yno. Rydym wedi gostwng y nifer o bobl all fod mewn ystafell er mwyn sicrahu ein bod ni'n gallu cadw pellter cymdeithasol. Parchwch yr arwyddion hyn.

 

Oes rhaid cadw pellter cymdeithasol yn ystod egwyl ac amser cinio?

Oes yn bendant! Tra yn y Coleg, rydyn ni am ddarparu egwyliau ar eich cyfer ac amser i fwyta'ch cinio, ond rhaid i ni ddal i gadw pellter cymdeithasol o 2 fedr. Os bydd y tywydd yn sych, bydden ni'n gofyn i chi fynd allan am eich egwyl – ond rhaid i chi gadw pellter oddi wrth eich gilydd. Mae'r Coleg wedi llogi pabell fawr ychwanegol i gynnig rhagor o ofod i fyfyrwyr. Byddwn ni hefyd yn agor rhai ystafelloedd ychwanegol yn ystod amser egwyl.

Gofynnwn i chi beidio â symud y cadeiriau na'r byrddau gan eu bod wedi'u gosod er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

 

Fydd amseroedd dechrau a gorffen y Coleg wedi'u stagro? 

Er mwyn lleihau'r llif o fyfyrwyr ar amseroedd brig i gwrdd â chanllawiau pellter cymdeithasol, bydd y Coleg yn cyhoeddi cyngor ar amseroedd dechrau a gorffen wedi'u stagro cyn dechrau'r tymor drwy e-bost ac ar ein gwefan.

 

Beth ydw i'n ei wneud os bydd fy ngwersi yn dechrau ar ôl dechrau diwrnod y Coleg ac yn gorffen cyn iddo ddiweddu?

Bydden ni'n eich annog i chi ddod i mewn i'r Coleg ar gyfer eich gwersi yn unig. Bydd hyn yn sicrhau bod llai o fyfyrwyr ar y safle mewn mannau cymdeithasol a mannau cymunedol.    

 

Fydd ffreutur y Coleg ar agor?

Ni fydd ffreutur y Coleg ar agor am yr hanner tymor cyntaf, felly sicrhewch eich bod â phecyn cinio gyda chi, gan gynnwys dŵr i'w yfed. Bydd y 'pecyn croeso' yn cynnwys potel ddŵr y gellir ei hail-lenwi y bydd rhaid i chi lenwi o gartref, a'i ddod gyda chi i'r Coleg yn ddyddiol. Peidiwch â phoeni, byddwn yn darparu dŵr potel am ddim drwy gydol yr wythnos gyntaf. 

 

Beth ydw i’n ei wneud os credaf mod i'n gymwys ar gyfer prydau am ddim?

Ceir gwybodaeth am brydau am ddim ar ‘Bywyd Myfyrwyr’ /‘Student Life’ > ‘Cymorth a Llesiant’/ ‘Support and Welfare’, ar ein gwefan neu drwy ddefnyddio’r ddolen gyswllt hon: https://www.stdavidscollege.ac.uk/support-and-welfare/

 

Dylai myfyrwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau am ddim ddefnyddio’r arian a ddyrennir i brynu eu pecyn bwyd tra bod Cantîn y Coleg ar gau. Pan fydd Cantîn y Coleg yn ail-agor, gobeithio ar ôl hanner tymor yr Hydref, bydd myfyrwyr yn gallu prynu eu prydau bwyd yn y Cantîn.

 

Sut ydw i’n gwybod a ydw i’n gymwys ar gyfer derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA/EMA)?

Ceir gwybodaeth am LCA ar ‘Bywyd Myfyrwyr’ /‘Student Life’ > ‘Cymorth a Llesiant’/ ‘Support and Welfare’, ar ein gwefan neu drwy ddefnyddio’r ddolen gyswllt hon: https://www.stdavidscollege.ac.uk/support-and-welfare/

 

Ble y gallaf ddod o hyd ac arwyddo fy nghytundeb dysgu LCA? 

Mae'r cytundeb dysgu LCA ar ein gwefan: https://www.stdavidscollege.ac.uk/ema/

Gallwch gwblhau'r cytundeb dysgu ar-lein. 

 

A fydd sesiynau ymarferol mewn pynciau megis Chwaraeon, Gwyddoniaeth a’r Celfyddydau Perfformio yn digwydd?

Darperir manylion pellach am bynciau ymarferol megis Chwaraeon, Gwyddoniaeth a’r Celfyddydau Perfformio ar ddechrau’r tymor gan athrawon y pwnc. Mae’r Coleg yn cynllunio i wersi ymarferol gael eu dysgu mewn modd diogel gan gadw pellter cymdeithasol ac rydyn ni’n meddwl am gynnal rhai gwersi ymarferol Chwaraeon yn yr awyr agored.

 

A ddylwn ni gyrchu'r deunyddiau blasu cyn i mi gychwyn ym mis Medi?

Gobeithio eich bod eisoes wedi gweld ein deunyddiau Blasu ar ein gwefan: https://www.stdavidscollege.ac.uk/tasterday2020/  Os nad ydych, defnyddiwch yr wythnosau olaf hyn i weithio drwy ddeunyddiau'r pynciau yr ydych yn ystyried eu dewis. Bydd y deunyddiau hyn yn eich helpu i benderfynu a ydy’r pynciau yr ydych wedi’u dewis yn iawn i chi!

 

A oes unrhyw gwestiwn nad ydyn ni wedi’i ateb?

Rydyn ni’n meddwl am sut ydych chi’n teimlo ac yn sylweddoli bod hwn yn adeg anodd iawn, felly, croeso i chi leisio’ch barn a dweud wrthon ni os ydych yn poeni neu’n pryderu am unrhywbeth.

Os bydd gennych gwestiwn cyn i chi gyrraedd Coleg Dewi Sant, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at admissions@stdavidscollege.ac.uk.

Yn ystod eich wythnos sefydlu, neilltuir tiwtor bugeiliol ar eich cyfer a fydd yno i ateb cwestiynau i’ch cefnogi, a’ch cynorthwyo tra’n astudio yng Ngholeg Dewi Sant. Yn amlwg, gallwch siarad ag unrhyw aelod o'r staff yn y coleg os oes gennych gwestiwn neu os ydych yn pryderu am unrhywbeth.

 

Sut y gallaf fenthyg gliniadur/tabled o'r Coleg neu gyrchu'r Wi-fi? 

Ewch i'r dudalen: https://www.stdavidscollege.ac.uk/loaning-a-laptop/

Bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen gais er mwyn archwilio os ydych chi'n cyflawni'r meini prawf cymhwysedd. 

 

 

Pryd y byddaf yn derbyn fy naliadau LCA? 

Ar ôl cwblhau'ch cais am LCA, mae'n cael ei gymeradwyo gan LCA, ac 'rydych wedi arwyoo'r cytundeb dysgu, bydd eich taliadau'n cymryd hyd at bythefnos i gael eu trosglwyddo i'ch cyfrif banc. 

 

Beth ddylaf wneud os nad yw'r wers yn yr ystafell ddosbarth a benodwyd? 

Ewch i'r Dderbynfa ar lawr cyntaf ym mhrif adeilad y Coleg i wirio os yw'ch athro/athrawes wedi newid lleoliad y wers. 

 

Pryd fydd fy ngwersi Bagloriaeth Cymru yn dechrau? 

Os ydych chi'n fyfyriwr Chweched uchaf, yna dechreuodd y gwersi ym mis Medi. Bydd gwersi'r Chweched Isaf yn dechrau'n syth ar ôl yr hanner tymor ym mis Hydref.

 

Pryd fydd gwersi'r grwpiau Tiwtor Bugeiliol yn dechrau? 

Byddwch eisoes wedi cael eich cysylltu gan eich tiwtor bugeiliol o bell yn ystod yr hanner tymor cyntaf.

 

Pryd fydd gwersi Myfyrdod Ysbrydol yn dechrau? 

Bydd gwersi Myfyrdod ysbrydol yn dechrau o Ddydd Llun, 16eg Tachwedd 2020.

 

Sut y gall fy rhieni/gwarchodwyr gael gwybod am fy nghynnydd? 

Ewch i wefan y Coleg: https://www.stdavidscollege.ac.uk/parent-portal/