Cyfleusterau 

Cyfleusterau’n Cynnwys:

  • Neuadd chwaraeon gydag ardal chwarae eang, oriel wylio, ystafelloedd addysgu ar y llawr uchaf ac ystafelloedd ffitrwydd

  • Theatr y Coleg gyda systemau goleuo a sain gyflawn

  • Man i ymarfer cerddoriaeth ac adnoddau newydd ar gyfer technoleg cerdd

  • Sinema 50 sedd â sain sy’n cwmpasu

  • Ystafelloedd Cyfryngau gyda’r adnoddau diweddaraf ar gyfer golygu

  • Labordai gwyddonol llawn offer

  • Stiwdio fawr ar gyfer celf a dylunio

  • Capel y Coleg, dyma le cynhelir yr offeren wythnosol, y gweddïau dyddiol, y litwrgïau tymhorol a myfyrdodau drwy gydol y flwyddyn.

 

Canolfan Adnoddau Dysgu

Mae CAD Dewi Sant yn amgylchedd golau ac ysgafn sy’n gydnaws â dysgu’n annibynnol. Mae 40 cyfrifiadur a gwahanol fathau o fannau gwaith ar gyfer trafodaeth grŵp ac astudiaeth dawel. Mae sgriniau plasma a gweithfannau arloesol yn cyfrannu at y cynllun modern ac eang.

 

Ein rhith-amgylchedd dysgu

Mae gan bob myfyriwr fynediad i Moodle (Rhith Amgylchedd Dysgu) sy’n galluogi dysgwyr a staff gael mynediad i gynnwys cyrsiau a chyflwyno gwaith cwrs o unrhyw le sydd â mynediad i’r rhyngrwyd gan gynnwys eu cartrefi.

Mae gan bob myfyriwr eu cynllun dysgu unigol electronig (CDUe/eILP) . Mae’r system ar-lein hon yn darparu gwybodaeth bersonol berthnasol ar eu cyfer megis eu hamserlen, graddau eu gwaith cartref, cofnod o’u presenoldeb, amserlen arholiadau a chanlyniadau. Mae gan rieni eu fersiwn eu hunain o’r CDUe er mwyn helpu monitro a chynorthwyo cynnydd gartref.

 

Bwyd a Diod

Gall myfyrwyr ymlacio rhwng gwersi naill ai’n ffreutur y Coleg neu yn y siop goffi pwrpasol. Mae brecwast a phrydau bwyd ffres ar gael bob dydd. Mae hefyd nifer o gaffis da a chabanau brechdanau o fewn cyrraedd y Coleg ar Heol Wellfield a Heol Albany.

Mae’r caffi yn ardal y brif neuadd yn rhan o ystafell gyffredin y Coleg. Yn ystod gwersi rhydd mae myfyrwyr yn gallu ymlacio gyda’u ffrindiau, darllen a gwrando ar gerddoriaeth. Mae tiroedd y coleg yn boblogaidd ar gyfer cymdeithasu yn ystod misoedd yr haf.