Cyfrifiadureg

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Gradd A* - C: 80% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Cyfrifiadureg yn dibynnu ar ddealltwriaeth o reolau ieithoedd penodol ar lefel sylfaenol ac mae angen sgiliau meddwl rhesymegol, datrys problemau a meddwl yn greadigol. Mae Cyfrifiadura yn annog ymwybyddiaeth o reoli a threfnu systemau cyfrifiadurol; mae’n ymestyn gorwelion y dysgwyr y tu hwnt i amgylchedd yr ysgol neu goleg yn y gwerthfawrogiad o effeithiau gwyddoniaeth gyfrifiadurol ar gymdeithas ac unigolion.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Lefel UG (blwyddyn 1)

Uned 1: Hanfodion Cyfrifiadureg (arholiad 2 awr)
Mae’r uned hon yn ymchwilio i bensaernïaeth cyfrifiadureg, cyfathrebu, cynrychiolaeth data, strwythurau data, cymwysiadau meddalwedd, rhaglenni, algorithmau, rhesymeg, methodoleg rhaglenni ac effaith gwyddoniaeth gyfrifiadurol ar gymdeithas.

Uned 2: Rhaglennu’n Ymarferol i Ddatrys Problemau (arholiad ar y sgrin 2 awr)
Mae’r uned yn cynnwys cyfres o dasgau gosod a gwblhawyd ar y sgrin gan ymgeiswyr. Bydd y tasgau hyn yn asesu defnydd ymarferol o wybodaeth a dealltwriaeth a bydd angen defnyddio Visual Basic.NET, Python neu Java fel iaith rhaglenni.


Safon Uwch (blwyddyn 2)

Uned 3 - Rhaglennu a Datblygu Systemau (arholiad 2 awr)
Mae’r gydran hon yn ymchwilio i raglenni, strwythur data, algorithmau, rhesymeg, methodoleg rhaglennu ac effaith gwyddoniaeth gyfrifiadurol ar gymdeithas.

Uned 4 - Pensaernïaeth Cyfrifiaduron, Cyfathrebu a Cheisiadau Data (arholiad 2 awr)
Mae’r gydran hon yn ymchwilio i bensaernïaeth cyfrifiadur, cyfathrebu, cynrychiolaeth data, trefniadaeth a strwythur data, rhaglenni, algorithmau a chymwysiadau meddalwedd.

Uned 5 - Rhaglennu i ddatrys problem (gwaith cwrs)
Mae ymgeiswyr yn trafod, ymchwilio, dylunio, prototeip, mireinio a gweithredu, profi a gwerthuso datrysiad cyfrifiadurol i broblem a ddewiswyd gan yr ymgeisydd y mae’n rhaid eu datrys drwy ddefnyddio cod gwreiddiol (rhaglennu).

Mae hwn yn ddarn sylweddol o waith, a gynhaliwyd dros gyfnod estynedig o amser.

Beth Nesaf?

Mae’r cwrs hwn yn darparu sylfaen ardderchog ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch mewn ystod eang o bynciau gan ei fod yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau trawsgwricwlaidd hanfodol megis gweithio fel tîm, sgiliau datrys problemau a meddwl yn rhesymegol. Byddai Gyrfaoedd sy’n ymwneud yn uniongyrchol â Chyfrifiadura yn gofyn am astudiaethau pellach yn y maes, ond byddai’n cynnwys Peiriannydd Meddalwedd, Rhaglennydd, Dadansoddydd Systemau, Peiriannydd Datblygu Systemau a Thechnegydd Cyfrifiadurol.

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU A*-C gan gynnwys B neu’n uwch mewn Mathemateg. Byddai TGAU Cyfrifiadura yn fanteisiol ond nid yn hanfodol.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.