02 Aws

Cwestiynau Cyffredin Cofrestru / Ymgeisio Awst 2016

Allaf ymgeisio o hyd?

Mae ein system ceisiadau arlein wedi cau, fodd bynnag, gallwch ymgeisio trwy argraffu copi papur o'r ffurflen gais yma neu drwy ddod i'r Coleg a gofyn am gopi oddi wrth y brif dderbynfa.

Pryd ydw i'n cofrestru?

Os ydych chi wedi cael cynnig ac wedi derbyn lle amodol neu ddiamod gyda ni, byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â'ch dyddiad cofrestru. Byddech yn derbyn apwyntiad ar naill ai Dydd Iau 25ain, Dydd Gwener 26ain NEU Dydd Mawrth 30ain. Plîs dewch ar gyfer y dyddiad ac amser penodol i chi os gwelwch yn dda. 

Pa wybodaeth fydd angen i mi gofrestru?

Bydd angen i chi ddod a chopi o'ch canlyniadau TGAU (gan gynnwys unrhyw ganlyniadau o flynyddoedd blaenorol) i ni gadw. Ni fyddwn yn gallu eich cofrestru heb y wybodaeth hon. Bydd angen i chi hefyd darparu tystiolaeth o bwy ydych, os nad ydych wedi gwneud hynny'n barod, yn ogystal ag unrhyw anghenion cymorth dysgu rydych am ddatgan.

Dydw i ddim yn gallu mynychu'r apwyntiad cofrestru – Beth ddylwn i wneud?

Os ydych i ffwrdd yn ystod yr adeg cofrestru, bydd angen i chi anfon rhywun i gofrestru ar eich rhan. Bydd rhaid iddynt ddod a chopi o'ch canlyniadau, a llythyr wedi'i llofnodi gennych sy'n nodi eich bod yn rhoi caniatad iddynt gofrestru er eich rhan. Yn ddelfrydol, byddai'r person yma yn aelod o'ch teulu agos, neu'n oedolyn cyfrifol. Ni fyddwn yn caniatau unrhyw berson o dan 18 i gofrestru ar eich rhan. Rhaid i'ch llythyr hefyd cynnwys rhestr o'r pynciau rydych yn dymuno astudio, yn ogystal ag o leiaf dau ddewis wrth gefn rhag ofn y byddwch yn methu cael mynediad i rai o'ch cyrsiau dewisol. Dylech fod yn ymwybodol y bydd angen i'r person yma llofnodi ar eich rhan ar gyfer y cyrsiau, felly mae'n hanfodol fod ganddynt ddealltwriaeth glir o'r pynciau sydd angen, ac yn gallu gwneud penderfyniadau os bydd angen.  

Mae gen i gynnig wrth gefn - pryd fydda i'n gwybod os oes gen i le yn y Coleg?

Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr wrth gefn yn cael eu hystyried ar ol i ni gwblhau'r cyfnod cofrestru. Bydd hyn ar ddiwedd mis Awst / dechrau mis Medi. Ar yr adeg hon, byddwn yn galw unrhyw fyfyrwyr wrth gefn y credwn fod modd i ni dderbyn.

Doeddwn i heb gael y graddau roeddwn i eisiau - beth ddylwn i wneud?

Os nad ydych wedi cyrraedd o leiaf 5 gradd C (neu'r BTEC cyfatebol) yna byddwn yn gofyn i fyfyrwyr mynychu sesiwn ar brynhawn y diwrnod canlyniadau er mwyn i ni allu trafod yr opsiynau sydd ar gael. Mae'n berthnasol i bob myfyriwr sydd â lle gyda ni, heb ots os yw'n amodol neu'n ddiamod. Yn y sesiwn hon byddwn yn trafod y dewisiadau cwrs sydd ar gael i chi, ac yn eich hysbysu o'r cam nesaf, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. 

Beth sy'n digwydd ar ol cofrestru?

Ar ol cofrestru, bydd yn ofynnol i chi fynychu diwrnod sefydlu, lle byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am y Coleg a'r cyrsiau y byddwch yn astudio yn ystod eich cyfnod yma.

Pryd mae gwersi yn dechrau?

Bydd gwersi'n dechrau ar ddydd Llun 5ed o Fedi, 2016. 

Cyfeiriadau e-bost a chyfrineiriau 

Bydd y cyfeiriad e-bost a chyfrinair wnaethoch dderbyn yn ystod y broses cofrestru yn gweithio mewn pryd i chi derbyn eich amserlen ar ddydd Sul 4ydd o Fedi. Peidiwch â becso os nad ydy'r cyfrif yn gweithio eto. 

Nôl