20 Aws

Cwestiynau Mynych 2020-21

 1. Beth ydw i’n ei wneud wedi i mi dderbyn fy nghanlyniadau TGAU
 2. Pryd mae’r tymor yn cychwyn i fyfyrwyr newydd?
 3. Pryd bydd y tymor yn cychwyn ar gyfer myfyrwyr y 6ed Uchaf?
 4. Beth ydw i’n ei wneud os oes gen i symptomau Coronafeirws (Covid-19)?
 5. Beth os ydw i’n pryderu am fod ar gampws y Coleg oherwydd bod gen i gyflwr iechyd sylfaenol neu bod gan rywun arall yn y teulu?
 6. Fydd y bysys yn rhedeg?
 7. Ddylwn i wisgo mwgwd wyneb ar y bws?
 8. Pa offer ddylwn i ddod gyda fi?
 9. A ddylwn sicrhau mod i’n golchi fy nwylo yn gyson?
 10. A fydd hylifau diheintio dwylo ar gael yn y Coleg?
 11. Fydd digon o doiledau er mwyn sicrhau cadw pellter cymdeithasol?
 12. Sut mae’r Coleg yn sicrhau bod ystafelloedd dosbarth a mannau cymdeithasol yn lân?
 13. Fydd cadw pellter cymdeithasol yn bosibl wrth symud o gwmpas y Coleg?
 14. Fydd canllawiau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru yn cael eu gweithredu mewn ystafelloedd dosbarth?
 15. Oes rhaid cadw pellter cymdeithasol yn ystod egwyl ac awr ginio?
 16. A ddylwn i ddilyn y dull ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa’ o fynd ati?
 17. Fydd amseroedd cychwyn a gorffen y Coleg yn cael eu stagro?
 18. Beth ydw i’n ei wneud os bydd fy ngwersi yn cychwyn ar ôl dechrau diwrnod y Coleg ac yn gorffen cyn diwedd y diwrnod Coleg?
 19. A fydd Cantîn y Coleg ar agor?
 20. Beth ydw i’n ei wneud os credaf mod i'n gymwys ar gyfer prydau am ddim?
 21. Sut ydw i’n gwybod a ydw i’n gymwys ar gyfer derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA/EMA)?
 22. A fydd sesiynau ymarferol mewn pynciau megis Chwaraeon, Gwyddoniaeth a’r Celfyddydau Perfformio yn digwydd?
 23. A ddylwn ni gyrchu'r deunyddiau blasu cyn i mi gychwyn ym mis Medi?
 24. A oes unrhyw gwestiwn nad ydyn ni wedi’i ateb?

 

 

 

 

 

1. Beth ydw i’n ei wneud wedi i mi dderbyn fy nghanlyniadau TGAU

Bydd angen i chi anfon copi o’ch canlyniadau TGAU (yn cynnwys unrhyw ganlyniadau o’r blynyddoedd ysgol blaenorol megis canlyniadau Blwyddyn 10) at enrolment@stdavidscollege.ac.uk ar ddiwrnod y canlyniadau TGAU. Byddwn yn cysylltu dros y ffôn â’r holl fyfyrwyr sydd wedi cael cynnig lle ac ni allwn wneud hynny heb i ni fod wedi derbyn eich canlyniadau TGAU ac i chi fod eu hanfon i’r cyfeiriad hwn. Po gynted ag y byddwch yn cyflwyno’ch cymwysterau, cynta’n y byd byddwn ni’n gallu cadarnhau eich ymrestriad.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i’r Coleg, bydd aelod o staff Coleg Dewi Sant yn cysylltu â chi dros y ffôn, wedi i chi dderbyn eich canlyniadau TGAU. Cyhoeddir canlyniadau TGAU Ddydd Iau, 20 Awst. Cynhelir eich cyfweliad ymrestru dros y ffôn. Cewch gyfle i gael cyngor a gofyn unrhyw gwestiwn am eich cyrsiau.

Os nad ydych wedi gwneud cais am le yn y Coleg, gallwch gwblhau ffurflen gais sydd ar gael ar-lein yn dilyn diwrnod canlyniadau TGAU a byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich opsiynau.

 

2. Pryd mae’r tymor yn cychwyn i fyfyrwyr newydd?

Mae Tymor yr Hydref yn cychwyn Ddydd Mawrth 1 Medi. Caiff myfyrwyr newydd sesiynau sefydlu yn ystod yr wythnos hon. Caiff myfyrwyr newydd wybodaeth fwy manwl yn ystod y sesiwn ymrestru o hirbell.

 

3. Pryd bydd y tymor yn cychwyn ar gyfer myfyrwyr y 6ed Uchaf?

Mae Tymor yr Hydref yn cychwyn Ddydd Llun 7 Medi ar gyfer myfyrwyr y 6ed Uchaf.

 

4. Beth ydw i’n ei wneud os oes gen i symptomau Coronafeirws (Covid-19)?

Mae canllawiau’r GIG yn nodi mai’r canlynol ydy’r symptomau cyffredin:

 • Tymheredd uchel – mae hyn yn golygu bod eich brest a’ch cefn yn boeth i'w cyffwrdd (does dim angen i chi gymryd eich gwres)
 • Peswch newydd parhaus – mae hyn yn golygu pesychu am lawer mwy nag awr, neu 3 neu ragor o gyfnodau peswch mewn 24 awr (os oes gennych chi beswch, gallai fod yn waeth nag arfer)
 • Colli blas neu newid yn eich synnwyr arogli neu flasu – mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na fedrwch chi flasu nac arogli dim byd neu bod pethau’n arogli neu’n blasu’n wahanol i’r arfer.

 

Os oes gennych chi neu aelodau o’ch aelwyd symptomau Coronafeirws neu os ydych yn teimlo’n sâl yn gyffredinol, peidiwch â dod i’r Coleg - dilynwch ganllawiau a chyfarwyddyd y GIG ar ynysu.  Rydyn ni’n gweithredu i’ch annog i ddilyn y system profi ac olrhain a chael y prawf petaech yn dangos unrhyw symptomau Coronafeirws.

 

5. Beth os ydw i’n pryderu am fod ar gampws y Coleg oherwydd bod gen i gyflwr iechyd sylfaenol neu bod gan rywun arall yn y teulu?

Yn ystod eich cyfweliad ymrestru, bydd yr aelod o staff yn gofyn i chi a oes gennych unrhyw bryderon am fod ar gampws y Coleg a byddwn yn trafod yr opsiynau gyda chi.

 

6. Fydd y bysys yn rhedeg?

Bydd bysys y Coleg o Fro Morgannwg ac o rannau eraill o Gaerdydd yn gweithredu o fis Medi. I’r myfyrwyr hynny sy’n byw rhy bell i gerdded, mae cludiant cyhoeddus ar gael. Mae raciau beic ar gael ar safle’r Coleg ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd yn dewis seiclo i’r coleg.

 

7. Ddylwn i wisgo mwgwd wyneb ar y bws?

Mae’r Coleg yn argymell yn gryf bod pob myfyriwr yn gwisgo mwgwd wyneb ar fysys ac ar ddulliau eraill o gludiant cyhoeddus.

 

8. Pa offer ddylwn i ddod gyda fi?

Yn ystod y cyfnod sefydlu, cewch ‘becyn croeso’. Bydd hwn yn cynnwys eitemau deunydd ysgrifennu sylfaenol megis pen, pensil, pren mesur, amlygwr ayb. Ni fydd yn cynnwys papur, cyfrifiannell neu gyfarpar mwy arbenigol. Ni fyddwn yn gallu rhoi benthyg offer i chi ac ni fyddwch yn gallu rhannu unrhyw gyfarpar yn y gwersi, felly dewch â phapur, ffeiliau ayb. gyda chi. Bydd y pecyn croeso hefyd yn cynnwys hylif diheintio dwylo.

Dewch â chliniadur a ffonau clust gyda chi, os oes gennych rai. Bydd y rhain yn ddefnyddiol iawn ar hyn o bryd.

Bydd angen i fyfyrwyr sydd wedi penderfynu astudio Celf Lefel UG brynu pecyn o ddeunyddiau o'r Coleg na fydd yn costio mwy na £30. Os bydd angen cymorth ariannol ar fyfyriwr, mae gennym Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF) i gynnig cymorth.

 

9. A ddylwn sicrhau mod i’n golchi fy nwylo yn gyson?

Mae'n bwysig iawn eich bod ni i gyd yn mabwysiadu hylendid personol da a gall golchi’n dwylo yn gyson am 20 eiliad gyda dŵr a sebon, rwystro’r firws rhan lledu.  Defnyddiwch y cyfleusterau golchi dwylo yn yr ystafelloedd ymolchi i olchi’ch dwylo drwy gydol y dydd. Ond, parchwch yr arwyddion ar y drysau sy’n dangos uchafswm y bobl ddylai fod yn yr ystafell ymolchi ac aros os oes pobl yno yn barod.

 

10. A fydd hylifau diheintio dwylo ar gael yn y Coleg?

Mae’r Coleg wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau bod y Coleg yn barod i’ch derbyn. Mae gennym ddigon o orsafoedd hylifau diheintio dwylo o gwmpas safle’r Coleg a bydd gennych hefyd hylif diheintio dwylo personol yn eich pecyn croeso i chi ei ddefnyddio yn ystod yr wythnosau cyntaf. Dylech ddiheintio’ch dwylo pan fyddwch yn cyrraedd y safle, wrth ddychwelyd o egwyl, wrth newid gwersi a chyn ac ar ôl bwyta. Mae golchi dwylo yn gyson a thrylwyr yn bwysig a bydd hyn yn wir hyd y gellir rhagweld.

 

11. Fydd digon o doiledau er mwyn sicrhau cadw pellter cymdeithasol?

Bydd y Coleg yn darparu toiledau cludadwy ychwanegol er mwyn sicrhau ein bod yn diwallu gofynion cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.

 

12. Sut mae’r Coleg yn sicrhau bod ystafelloedd dosbarth a mannau cymdeithasol yn lân?

Rydyn ni wedi gwella ein trefn lanhau drwy gyflogi glanhawyr ychwanegol i weithio ar y safle yn ystod y dydd. Byddan nhw’n glanhau mannau cyffwrdd cyson megis dolenni drysau, canllawiau a thoiledau yn rheolaidd. Bydd y glanhau yn digwydd mewn cylch parhaus drwy gydol diwrnod y Coleg. Rydyn ni’n defnyddio’r cynhyrchion gorau posibl , yr un math o gynhyrchion a ddefnyddir gan y GIG a Chludiant Prydain er mwyn sicrhau bod y drefn lanhau yn drylwyr a thra-manwl.

 

13. Fydd cadw pellter cymdeithasol yn bosibl wrth symud o gwmpas y Coleg?

Rydyn ni am sicrhau y gallwch gadw pellter yn ddiogel cymaint â phosibl wrth symud o gwmpas y coleg. Mae gennym farcwyr ar y coridor a lloriau'r grisiau. Rydym wedi cyflogi hebryngwyr i weithio gyda’n staff addysgu a’r rheolwyr i hyrwyddo a gorfodi cadw pellter cymdeithasol yn y coridorau a’r mannau cymdeithasol.  

Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar a dangos parch at eraill yn y Coleg a rhoi gofod i bobl eraill.

Helpwch ni drwy gerdded ar y chwith bob amser yn y coridorau ac ar y grisiau a chadwch bellter rhyngddoch chi a’r unigolyn o’ch blaen.

Gall myfyrwyr wisgo mygydau mewn gwersi neu yn y coridorau os ydyn nhw’n teimlo’n fwy cyfforddus yn gwneud hynny.

 

14. Fydd canllawiau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru yn cael eu gweithredu mewn ystafelloedd dosbarth?

Rydyn ni am sicrhau eich bod yn gallu gweithio’n ddiogel mewn ystafelloedd dosbarth ac mewn ystafelloedd TG, felly rydyn ni wedi creu gofod rhwng pob gorsaf waith. Rydyn ni’n deall y bydd yr ystafelloedd yn edrych ychydig yn wahanol, ond er eich diogelwch chi mae hynny. Bydd y desgiau yn wynebu at y blaen yn y rhan fwyaf o ystafelloedd dosbarth. Helpwch ni drwy beidio â symud cadeiriau neu fyrddau gan eu bod wedi’u gosod i gydymffurfio â chadw pellter cymdeithasol.  

Byddwn ni’n annog staff i sicrhau bod y ffenestri a’r drysau ar agor lle bo’n bosibl er mwyn sicrhau bod yr ystafelloedd yn cael eu hawyru’n dda.  

Bydd arwydd ar bod ystafell ddosbarth a thoiled am uchafswm y bobl all fod yno. Rydyn ni wedi gostwng y nifer o bobl all fod mewn ystafell er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cadw pellter cymdeithasol.  Parchwch yr arwyddion hyn.

 

15. Oes rhaid cadw pellter cymdeithasol yn ystod egwyl ac awr ginio?

Oes yn bendant! Tra yn y Coleg, rydyn ni am ddarparu egwyliau ar eich cyfer ac amser i fwyta’ch cinio, ond rhaid i ni ddal i gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr. Os bydd y tywydd yn sych, bydden ni'n gofyn i chi fynd allan am eich egwyl – ond rhaid i chi gadw pellter oddi wrth eich gilydd. Mae’r Coleg wedi llogi pabell fawr ychwanegol i gynnig rhagor o ofod i fyfyrwyr gymdeithasu. Byddwn hefyd yn agor ystafelloedd dosbarth ychwanegol yn ystod amser egwyl.

Os dymunwch aros tu mewn, yna mae’r ‘Fynedfa fawr / Well of the Hall’ wedi cael ei ail-drefnu a gall 2 berson eistedd wrth bob bwrdd.  Gofynnwn i chi beidio â symud y cadeiriau na’r byrddau gan eu bod wedi'u gosod i gadw pellter cymdeithasol.

 

16. A ddylwn i ddilyn y dull ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa’ o fynd ati?

Yn bendant! Mae’r dull hwn o fynd ati yn dal yn bwysig iawn. Mae hancesi papur ymhob ystafell a mannau cymdeithasol. Mae biniau ymhob ystafell ddosbarth a mannau cymdeithasol, ond gwnewch hi’n arfer dod â hancesi papur gyda chi hefyd.

 

17. Fydd amseroedd cychwyn a gorffen y Coleg yn cael eu stagro?

Er mwyn lleihau y llif o fyfyrwyr ar amseroedd brig i gwrdd â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol, bydd y Coleg yn cyhoeddi canllawiau ar stagro oriau cychwyn a gorffen y diwrnod cyn dechrau’r tymor ar e-bost ac ar ei wefan.

 

18. Beth ydw i’n ei wneud os bydd fy ngwersi yn cychwyn ar ôl dechrau diwrnod y Coleg ac yn gorffen cyn diwedd y diwrnod Coleg?

Bydden ni’n eich annog i ddod i mewn i’r coleg ar gyfer eich gwersi yn unig. Bydd hyn yn sicrhau bod llai o fyfyrwyr ar y safle mewn mannau cymdeithasol a mannau cymunedol.

 

19. A fydd Cantîn y Coleg ar agor?

Ni fydd Cantîn y Coleg ar agor am yr hanner tymor cyntaf, felly sicrhewch eich bod â phecyn bwyd gyda chi, gan gynnwys dŵr i’w yfed. Bydd y ‘pecyn croeso’ yn cynnwys potel ddŵr y gellir ei hail-lenwi y bydd rhaid i chi ei llenwi gartref a dod â hi bob dydd i’r coleg. Peidiwch â phoeni, byddwn yn darparu dŵr potel am ddim drwy gydol yr wythnos gyntaf.  

 

20. Beth ydw i’n ei wneud os credaf mod i'n gymwys ar gyfer prydau am ddim?

Ceir gwybodaeth am brydau am ddim ar ‘Bywyd Myfyrwyr’ /‘Student Life’ > ‘Cymorth a Llesiant’/ ‘Support and Welfare’, ar ein gwefan neu drwy ddefnyddio’r ddolen gyswllt hon: https://www.stdavidscollege.ac.uk/support-and-welfare/

 

Dylai myfyrwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau am ddim ddefnyddio’r arian a ddyrennir i brynu eu pecyn bwyd tra bod Cantîn y Coleg ar gau. Pan fydd Cantîn y Coleg yn ail-agor, gobeithio ar ôl hanner tymor yr Hydref, bydd myfyrwyr yn gallu prynu eu prydau bwyd yn y Cantîn.

21. Sut ydw i’n gwybod a ydw i’n gymwys ar gyfer derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA/EMA)?

Ceir gwybodaeth am LCA ar ‘Bywyd Myfyrwyr’ /‘Student Life’ > ‘Cymorth a Llesiant’/ ‘Support and Welfare’, ar ein gwefan neu drwy ddefnyddio’r ddolen gyswllt hon: https://www.stdavidscollege.ac.uk/support-and-welfare/

 

22. A fydd sesiynau ymarferol mewn pynciau megis Chwaraeon, Gwyddoniaeth a’r Celfyddydau Perfformio yn digwydd?

Darperir manylion pellach am bynciau ymarferol megis Chwaraeon, Gwyddoniaeth a’r Celfyddydau Perfformio ar ddechrau’r tymor gan athrawon y pwnc. Mae’r Coleg yn cynllunio i wersi ymarferol gael eu dysgu mewn modd diogel gan gadw pellter cymdeithasol ac rydyn ni’n meddwl am gynnal rhai gwersi ymarferol Chwaraeon yn yr awyr agored.

 

23. A ddylwn ni gyrchu'r deunyddiau blasu cyn i mi gychwyn ym mis Medi?

Gobeithio eich bod eisoes wedi gweld ein deunyddiau Blasu ar ein gwefan: https://www.stdavidscollege.ac.uk/tasterday2020/  Os nad ydych, defnyddiwch yr wythnosau olaf hyn i weithio drwy ddeunyddiau'r pynciau yr ydych yn ystyried eu dewis. Bydd y deunyddiau hyn yn eich helpu i benderfynu a ydy’r pynciau yr ydych wedi’u dewis yn iawn i chi!

 

24. A oes unrhyw gwestiwn nad ydyn ni wedi’i ateb?

Rydyn ni’n meddwl am sut ydych chi’n teimlo ac yn sylweddoli bod hwn yn adeg anodd iawn, felly, croeso i chi leisio’ch barn a dweud wrthon ni os ydych yn poeni neu’n pryderu am unrhywbeth.

Os bydd gennych gwestiwn cyn i chi gyrraedd Coleg Dewi Sant, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost atadmissions@stdavidscollege.ac.uk.

Yn ystod eich wythnos sefydlu, neilltuir tiwtor bugeiliol ar eich cyfer a fydd yno i ateb cwestiynau i’ch cefnogi, a’ch cynorthwyo tra’n astudio yng Ngholeg Dewi Sant. Yn amlwg, gallwch siarad ag unrhyw aelod o'r staff yn y coleg os oes gennych gwestiwn neu os ydych yn pryderu am unrhywbeth.

Nôl