11 Chw

Meini Prawf Ymgysylltu Myfyrwyr

Mae ‘graddau ymgysylltu myfyrwyr’ yn fesur o gyfraniad myfyrwyr yn ystod gweithgareddau eu gwersi pynciol.   

Mae ‘graddau ymgysylltu’, felly, yn raddau ‘byw’ y gellir eu diweddaru trwy gydol cyfnod asesu, a chânt eu defnyddio gan diwtoriaid i osod targedau ar gyfer gwella, sy’n helpu myfyrwyr i ddatblygu eu hagwedd tuag at ddysgu (e.e., ein disgwyliadau o sut ddylai myfyrwyr fynd ati i astudio).

 

1- Ymgysylltu Ardderchog

Golyga ‘ymgysyllu ardderchog’ fod myfyrwyr wedi ymrwymo i gael y gorau o’r holl gyfleoedd dysgu sydd ar gael iddynt. Dyma beth ddylai holl fyfyrwyr anelu ato:

 

 • Canolbwyntio’n llwyr ar bob adeg, gan ymgysylltu mewn ffordd sy’n cael effaith gadarnhaol ar addysg eu cyfoedion;
 • Arddangos lefel uchel iawn o gyfraniad mewn gwersi e.e. dod i’r meic yn rheolaidd; ateb cwestiynau gan wirfoddoli syniadau drwy’r ‘chat’; a chwblhau gwaith dosbarth gyda brwdfrydedd.
 • Ymateb yn weithredol i adborth ar ffyrdd i wella ansawdd gwaith;
 • Arddangos penderfyniad mawr gan weld rhwystrau neu gamgymeriadau fel cyfleoedd i ddysgu a gwella;
 • Arddangos blaengaredd mewn ystod o sefyllfaoedd heb gymorth eraill;
 • Arddangos ymroddiad a brwdfrydedd tuag at addysg ar bob adeg, gan ddangos ymroddiad o ddifri hefyd tuag at feddyliau academaidd.

2 – Ymgysylltu Da

Golyga ‘ymgysylltu da’ fod myfyrwyr yn fyfyrwyr cyfrifol a gweithgar sy’n ymgysylltu’n glir yn ei b/phwnc. Mae ef/hi:

 

 • Yn dangos diddordeb mewn addysg, yn sylwgar a’n canolbwyntio’n dda.
 • Arddangos lefel uchel o gyfraniad mewn gwersi e.e. ateb cwestiynau’n rheolaidd gan wirfoddoli syniadau drwy’r ‘chat’ o bryd i’w gilydd, yn barod i ddod i’r meic pan ofynnwyd iddo/iddi, a chwblhau gwaith dosbarth gyda brwdfrydedd;
 • Mae’r myfyriwr yn cyfrannu’n gadarnhaol i drafodaeth ddosbarth;
 • Ymateb yn dda i adborth a thargedau, gan gwblhau gwaith i’r safon ddisgwyliedig;
 • Arddangos penderfyniad, ac yn barod i ddyfalbarhau pan fydd pethau’n anodd;
 • Yn drefnus, ac yn gyfrifol am eu gwaith;
 • Yn gofyn am help pan fo angen;
 • Gwneud yn fwy na’r hyn a ofynnwyd iddynt gwblhau neu’n fwy

 

 

3 - Ymgysylltu Boddhaol

Golyga ‘ymgysylltu boddhaol’ fod myfyrwyr yn gwneud mwyafrif o’r hyn sydd angen iddynt wneud, ond nad ydynt yn cymryd mantais o’r cyfleoedd sydd ar gael.  Bydd myfyriwr sy’n ymgysylltu’n foddhaol yn:

 

 • Cyfrannu’n aml mewn gwersi, gyda ffocws ac ymddygiad da;
 • Defnyddio’r ‘chat’ weithiau gan ateb nifer o’r cwestiynau a ofynnwyd iddynt;
 • Weithiau’n cymryd rhan mewn trafodaeth ddosbarth;
 • Gallai ef/hi ymdrechu’n fwy i wella’u gwaith ar ôl cael adborth;
 • Yn drefnus fel arfer, ond yn gwneud y lleiafswm;
 • Gwneud ymdrech weithiau ond nid yw hyn yn gyson.

4 – Ymgysylltu Gwael

Golyga ‘ymgyslltu gwael’ fod myfyrwyr yn ymgysylltu weithiau mewn gwersi, ac mae hyn yn atal eu cynnydd. Bydd myfyriwr sy’n ymgysylltu’n wael yn:

 

 • Gwneud prin ymdrech i gymryd rhan mewn gwersi (e.e. nad ydynt yn ateb cwestiynau trwy’r ‘chat’), a gall hyn fod yn achos o bryder; 
 • Cyfrannu’n anaml i drafodaeth ddosbarth;
 • Rhoi sylw annigonol i gymorth neu adborth ac, o ganlyniad, nad ydynt yn gwneud cynnydd;
 • Ni does ganddo/ganddi ddiddordeb mewn her neu’n roi’r gorau heb drial;
 • Colli rhai dyddiau cau ar gyfer gwaith;
 • Dangos prin ymroddiad tuag at ddysgu, ac felly, nad yw’r myfyriwr yn gweithio i’w holl botensial.

5 – Ymgysylltu Gwael Iawn

Golyga ‘ymgysylltu gwael iawn’ fod myfyrwyr yn dangos prin ffocws neu gyfraniad mewn gwersi. Bydd myfyriwr sy’n ymgysylltu’n wael iawn yn:

 

 • Gwneud prin ymdrech i gymryd rhan mewn gwersi (e.e. nad ydynt yn ateb cwestiynau trwy’r ‘chat’), a gall hyn fod yn achos o bryder
 • Colli mwyafrif o’r dyddiau cau ar gyfer gwaith;
 • Cynhyrchu gwaith sy’n anfoddhaol neu heb ei gwblhau
 • Dim ymdrech i wella ar sail adborth;
 • Dim diddordeb mewn her ac yn rhoi’r gorau heb drial o gwbl;
 • Tynnu sylw eraill heb unrhyw gyfrifoldeb dros eu haddysg na’u hymddygiad;
 • Gwrthod unrhyw gefnogaeth.
Nôl