09 Aws

Diwrnod Canlyniadau UG/Safon Uwch

Gan rydym yn gweithredu o dan gyfyngiadau COVID o hyd, ni allwn ganiatáu i holl ddysgwyr ddod i’r coleg i gasglu eu canlyniadau. Felly, bydd y canlyniadau’n cael eu he-bostio i fyfyrwyr ar fore Mawrth, 10fed Awst, cyn gynted ag y gallwn, ar ôl 8:30yb. NI DDYLAI myfyrwyr ddod i’r coleg i gasglu eu canlyniadau, ond bydd tîm o staff ar y safle er lles y nifer fach o fyfyrwyr sydd angen cefnogaeth mewn meysydd neilltuol. Ceir rhestr isod o’r adrannau fydd ar gael i gynnig cymorth, arweiniad, a chefnogaeth, os bydd angen.

Os oes angen i chi ddod i’r Coleg i dderbyn unrhyw gefnogaeth, byddwch yn ymwybodol fod gwaith adeiladu yn digwydd ar y safle, felly nad oes llefydd parcio ar hyn o bryd, oni bai ar gyfer yr anabl – os felly, cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr, fel mater o frys, a byddwn yn gallu dyrannu lle parcio ichi ac unrhyw fanylion pellach ynglŷn â hyn.

Darllenwch y Canllaw i UCAS a Chanlyniadau yn ofalus iawn ac, efallai, sawl gwaith eto cyn y 10fed Awst, er mwyn ymgyfarwyddo eich hun â’r senarios gwahanol y gallwch wynebu ar ddiwrnod canlyniadau, ynghyd â’r opsiynau a’r gefnogaeth sydd ar gael i chi yn y Coleg. Mae’r ddogfen yma hefyd yn amlinellu sut i lywio prosesau megis Clirio ac Addasu

O fore 10fed Awst ymlaen, bydd yr Adran Gyrchfannau a staff eraill y Coleg ar gael i’ch helpu a’ch cefnogi chi. Os ydych yn siomedig neu’n pryderu, nid oes rhaid i chi lywio’ch canlyniadau na phennu penderfyniadau ynghylch eich dyfodol ar ben eich hunain. Gallwch e-bostio Destinations@stdavidscollege.ac.uk neu, os gallwch ddod i’r coleg, bydd yna arwyddbyst i ble y gallwch gael cefnogaeth a siarad gydag aelod o staff y coleg.

Nôl