02 Med

Mae Etholiadau Rhiant-lywodraethwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-2022 ar y gweill

Rhiant-Lywodraethwyr

Mae’r ‘rhiant-lywodraethwyr’ yn cael eu hetholi gan rieni eraill yr ysgol. Mae pob rhiant neu ofalwr sydd â myfyriwr wedi’i gofrestru yn yr ysgol yn gymwys i sefyll mewn etholiad rhiant-lywodraethwyr. Gall riant-lywodraethwyr barhau i ddal ei swydd tan ddiwedd ei d/thymor yn y swydd, hyd yn oed os yw’i b/phlentyn yn gadael yr ysgol.

Rhaid i ysgolion wneud pob ymdrech resymol i lenwi swyddi gwag y rhiant-lywodraethwyr drwy etholiad. Ond, mae’r Rheoliadau yn rhoi hawl i’r corff llywodraethu ail-benodi rhiant-lywodraethwyr pan nad oes digon o rieni’n sefyll mewn etholiad. 

Ymrwymiad Amser

Mae’n ddisgwyliedig i’r llywodraethwyr fynychu holl gyfarfodydd y corff llywodraethu a’r pwyllgor fel bo’n briodol. Gwneir hyn am leiafswm o 5 neu 6 gwaith pob blwyddyn.

Fel rhiant-lywodraethwr effeithiol, byddwch chi’n:

  • Gweithio’n agos â’r Pennaeth, yr Uwch-dîm Arweinyddiaeth, a chyda llywodraethwyr eraill i godi a gwella safonau er budd y myfyrwyr.
  • Paratoi ar gyfer cyfarfodydd drwy ddarllen y deunydd ymlaen llaw.
  • Cymryd cyfrifoldeb dros eich dysgu a’ch datblygiad eich hun fel llywodraethwr, gan gynnwys mynychu hyfforddiant.
  • Mynychu cyfarfodydd llawn y corff llywodraethu a’r pwyllgor yn brydlon, yn gyson, a’n llawn-amser.
  • Darllen briffiau a chylchlythyron ar gyfer llywodraethwyr; cyflwyno safbwynt cytbwys sy’n cynrychioli gwahanol rannau o’r gymuned.
  • Hyrwyddo buddion yr ysgol i’r gymuned ehangach.
  • Ffyddlon i benderfyniadau a wnaed gan y corff llywodraethu.
  • Parchu cyfrinachedd materion y corff llywodraethu.

Mae rôl y ‘Rhiant-lywodraethwr’ yn para am dymor o 2 flynedd. Trwy fod yn ‘Rhiant-lywodraethwr’, gallwch gyfrannu at fywyd y Coleg, a thrwy hynny, gwneud gwahaniaeth i fywyd myfyrwyr a’u rhagolygon gyrfa yn y dyfodol.

Wrth ddefnyddio’ch sgiliau er budd yr ysgol, byddwch hefyd yn datblygu sgiliau newydd na fyddwch chi’n cael y cyfle i’w hennill yn y gwaith. Caiff Llywodraethwyr eu dosrannu i bwyllgorau ar sail eu cryfderau, sy’n cynnwys: Archwilio a Risg, Cyllid ac Adnoddau, Profiad Myfyrwyr, a’r Ethos a Diwylliant Catholig.

Mae gan Lywodraethwyr awdurdod yn unig fel rhan o’r Corff Llywodraethu, felly rhaid i bob penderfyniad gael ei bennu gan y tîm, er mwyn galluogi’r llywodraethwyr i goethi’u sgiliau cyfathrebu, sgiliau negydu a dylanwadu, a’u gwaith tîm. Gallwch ddysgu nid dim ond o’r bobl o’ch cwmpas, ond rhoddir y cyfle hefyd i Lywodraethwyr fynychu hyfforddiant i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer gweddill eu bywydau proffesiynol.

Nôl