Lefel 3

TROSOLWG CWRS

Crëwyd mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, mae Dadansoddi Cymdeithasol yn ddisgyblaeth pwnc newydd sy’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn dulliau ymchwil gymdeithasol ac ystadegau. Mae gan y cwrs gysylltiadau i wahanol ddisgyblaethau pwnc ac yn adeiladu ar ac yn datblygu sgiliau a geir drwy gydol y gwyddorau a’r dyniaethau sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer y brifysgol.   

Mae’r cwrs hwn yn arbennig o berthnasol i’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cwblhau Bagloriaeth Cymru a bydd yn rhoi sgiliau i fyfyrwyr sydd eu hangen i gyflawni’r prosiect unigol yn hyderus.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gymryd ochr yn ochr â rhaglenni Lefel A neu Lefel 3 BTEC. Ar ôl cwblhau’r cwrs Dadansoddi Cymdeithasol yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn ennill Tystysgrif Agored Cymru, sy’n werth 4 credyd.

SUT MAE’R CWRS YN CAEL EI ASESU?

Mae Dadansoddi Cymdeithasol yn gwrs flwyddyn sy’n cynnwys dwy uned. Mae’r ddwy uned 100% wedi’i seilio ar waith cwrs; bydd myfyrwyr yn creu portffolio o dystiolaeth i’w chyflwyno i’r corff dyfarnu. O ystyried y cysylltiadau gyda’r sgiliau a ddatblygwyd drwy’r Fagloriaeth Cymru byddant hefyd yn gallu cyflwyno eu Hymchwiliad Unigol fel tystiolaeth os ydynt yn addas.

BETH NESAF?

Mae’r cwrs yn darparu sylfaen eang o ddulliau ymchwil a dadansoddiad ystadegol, sy’n ddefnyddiol ar gyfer ystod eang o astudiaethau pellach neu gyflogaeth. Mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd mae’r cwrs hwn wedi ei gynllunio i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn ddysgwyr annibynnol hyderus.

GOFYNION MYNEDIAD PENODOL I’R CWRS

Mae gradd C neu’n uwch mewn Mathemateg ac Iaith Saesneg yn hanfodol. Byddai myfyrwyr gyda gradd B neu’n uwch yn fwyaf addas ar gyfer y cwrs hwn. Disgwylir unrhyw wybodaeth flaenorol o ymchwil cymdeithasol ond bydd proffil TGAU cryf yn helpu ym mhob cam o’r cwrs hwn.