Deall Data Asesu

Dylai’r wybodaeth isod eich helpu i ddadansoddi’r dada asesu sydd ar Borth Rhieni’r eILP.

Presenoldeb

Rhoddir data presenoldeb fel canran. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod presenoldeb yn darparu’r arwydd cliriaf o lwyddiant yn y chweched dosbarth. Mae ymchwil yn dangos y gall gostyngiad mewn presenoldeb o 10% arwain at danberfformiad gan o leiaf un radd ar Safon Uwch neu BTEC Lefel 3. Dylai pob dysgwr ymdrechu i gael 100% bresenoldeb ac mae unrhyw beth yn is na 95% yn annerbyniol.

 

Cyflawniad

Dylai’r graddau yma adlewyrchu perfformiad cyffredinol y dysgwr, yn seiliedig ar yr holl asesiadau maent wedi cwblhau hyd yn hyn, ym mhob un o’u cyrsiau. Mae’r radd cyflawniad ar gyfer cyrsiau yn adlewyrchu’r meini prawf graddio allanol a ddefnyddir gan y cyrff dyfarnu e.e. CBAC, BTEC ayyb:

  • Lefel UG: Graddau A-E ar gyfer cwrs UG (mae gradd U yn golygu ‘di-ddosbarth’);
  • Lefel A: Graddau A*-E ar gyfer cwrs Lefel A (mae gradd U yn golygu ‘di-ddosbarth’);
  • Cyrsiau Lefel 2 a 3 BTEC: Llwyddo, Teilyngdod, Rhagoriaeth, Rhagoriaeth*; a
  • Chyrsiau TGAU A*-G (mae gradd U yn golygu ‘di-ddosbarth’).

 

Ymdrech

Mae hon yn radd ‘byw’ ac yn newid o un cyfnod asesu (bob hanner tymor) i’r llall. Mae graddau ymdrech yn amrywio o 1 i 5, gydag 1 yn ardderchog a 5 yn wael.

 

Gradd Target

Mae’r radd hon y dod o’r system gwerth ychwanegol ALPs sy’n cael ei defnyddio gan bob ysgol Chweched Dosbarth yng Nghaerdydd ac mae’n system gwerth ychwanegol a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae’r radd darged yn seiliedig ar gyfartaledd sgôr TGAU'r dysgwr wrth gychwyn yn y Coleg. Mae perfformiad TGAU yn cael ei ystyried fel un o’r rhagfynegyddion gorau o gyrhaeddiad ar Lefel A ac UG.

 

Math o Asesiad

Mae hyn yn ymwneud â nifer yr asesiadau ym mhob hanner tymor. Dylai pob cwrs UG, Lefel A a TGAU cwblhau o leiaf dau asesiad ‘sylweddol’ bob hanner tymor. Mae’r rhain yn cael eu graddio a’u cofnodi ar yr eILP. Dylai un asesiad fesul uned cael ei gynnwys ar yr eILP ar gyfer cyrsiau BTEC.

Mae asesiadau ‘sylweddol’ yn adlewyrchu gofynion allanol y cwrs.

Mae’r rhan fwyaf o asesiadau ‘sylweddol’ yn cymryd yr un ffurf a’r cwestiynau ar bapurau arholiad allanol y gorffennol, er enghraifft traethodau neu gwestiynau ddata. Mae asesiadau ar gyfer unedau BTEC ar gyfer Lefel 2 a 3 yn debygol o gynnwys tasgau mwy amrywiol megis cyflwyniadau, adroddiadau ffurfiol ac ati. Mae asesiadau ar gyfer cyrsiau TGAU yn debygol o fod yn gwestiynau o gyn papurau arholiad.

 

Cyfartaledd Pwynt Graddfa (GPA)

Mae Cyfartaledd Pwynt Graddfa (GPA) yn galluogi dysgwyr a rhieni i dracio perfformiad ar draws eu cyrsiau i gyd (eu rhaglen astudiaeth) mewn modd holistaidd. Y fantais ydy ei bod yn system gyffredinol, mae’n dryloyw ac yn syml. Yn unol â chenhadaeth y Coleg, wrth ddefnyddio GPA y nod ydy bod yr holl fyfyrwyr yn cyflawni eu potensial yn llawn. Mae’n adnodd ysgogiadol i gynorthwyo i godi perfformiad myfyrwyr ar draws eu rhaglen astudiaeth.

Methodoleg

Mae Cyfartaledd Pwynt Graddfa (GPA) yn cyfrifo cyfartaledd y graddau a gyflawnwyd gan unigolyn mewn asesiadau.

 

Graddau Lefel ‘A’ neu ‘UG’

Pwyntiau a roddwyd

(BTEC) Galwedigaethol Cyfwerth ag 1 Lefel A

Pwyntiau a roddwyd

(BTEC) Galwedigaethol Cyfwerth â 2 Lefel A

 

Pwyntiau a roddwyd

(BTEC) Galwedigaethol Cyfwerth â 3 Lefel A

Pwyntiau a roddwyd

A*

6

Rhagoriaeth

6

RH RH

12

12

RH RH RH DDD

18

A

5

B

4

Teilyngdod

4

TT

8

8

TTT

12

C

3

D

2

Pas

2

PP

4

4

PPP

6

E

1

 

Cyfrifo GPA:

Bydd Myfyriwr ‘Y’ sydd wedi cyflawni graddau A*, B, B ar Lefel A yn rhoi:

6 + 4 + 4 = 14

14/3 (cwrs) = 4.67

GPA Myfyriwr ‘Y’ = 4.67

 

Cyfrifo TGPA:

Mae gan yr un myfyriwr raddau targed o A*, A, A ar lefel A:

6 + 5 + 5 = 16

16/3 (cwrs) = 5.3 

TGPA Myfyriwr ‘Y’ = 5.3

Felly, mae Myfyriwr ‘Y’ yn tan-berfformio. Seilir y tan-berfformio ar ei berfformiad mewn dau o’i dri chwrs. Mae angen i Fyfyriwr ‘Y’ gyflawni o leiaf ddwy radd ‘A’ yn hytrach na graddau ‘B’ mewn dau o'r tri chwrs.

Mae gwahaniaethau rhwng graddau cyflawniad dysgwyr a’u graddau targed yn debygol o fod yn fwy ar ddechrau'r flwyddyn. Dylai’r bwlch hwn gau dros amser, gan fod eu gwybodaeth a’u sgiliau yn cynyddu ac maen nhw’n gweithredu ar yr adborth a roddir iddyn nhw gan athrawon eu cwrs.

Cyfrifir Cyfartaledd Pwynt Graddfa (GPA) a Chyfartaledd Pwynt Graddfa Darged (TGPA) ar gyfer pob dysgwr a hysbysu myfyrwyr ar ‘Student Advantage’.

 

Cyfartaledd Pwynt Graddfa Darged (TGPA)

Mae Cyfartaledd Pwynt Graddfa Darged (TGPA) yn tarddu o gyfartaledd graddau targed pob myfyriwr. Mae’r graddau targed yn tarddu o’n system ychwanegu gwerth (ALP). Seilir y radd darged ar berfformiad y myfyriwr yn arholiadau TGAU. Mae’r TGPA yn ffigwr pwysig oherwydd ei fod yn dangos tan-berfformiad. Erbyn diwedd y flwyddyn, dylai GPA myfyriwr fod yn agos iawn at y radd TGPA a gyflawnodd y myfyriwr os nad yn debyg iddi neu’n uwch na hi. Bydd myfyrwyr yn monitro eu GPA a TGPA ar ‘Student Advantage’ a gyda’u tiwtoriaid bugeiliol. Bydd y gwahaniaeth rhwng y GPA a’r TGPA yn penderfynu a oes angen ymyriadau arbennig, er enghraifft, rhybuddion, cymorth ychwanegol a chanmoliaeth.

Methodoleg

Daw'r Cyfartaledd Pwynt Graddfa Darged (TGPA) drwy gyfrifo cyfartaledd y graddau targed ar gyfer myfyriwr unigol.