Diploma Busnes

Cymhwyster
Diploma BTEC Lefel 3
Canlyniadau
D*D* 48% (2019)
Bwrdd Arholi
Edexcel (cyfateb i 2 Lefel A)

Trosolwg o'r Cwrs

Mae hwn yn gwrs dwy flynedd sy’n gyfwerth â dwy Lefel A. Mae chwe uned orfodol i roi cyflwyniad i feysydd allweddol o fusnes i ddysgwyr. Bydd yr unedau yn cael eu hasesu yn fewnol ac yn allanol. Bydd dwy uned ychwanegol yn cael eu hastudio mewn meysydd mwy arbenigol o fusnes.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Unedau yn cael eu hasesu drwy waith cwrs ac arholiad.


Unedau a Astudiwyd

Archwilio Busnes
Bydd dysgwyr yn cael trosolwg o sut mae busnesau’n llwyddo, sut maent wedi’u trefnu, ac yn cyfathrebu, yr amgylchedd maent yn gweithredu o fewn, a sut mae hyn yn eu heffeithio. Bydd dysgwyr yn edrych ar bwysigrwydd arloesi, llwyddiant a goroesiad busnes, a’r risgiau a manteision cysylltiedig.

Datblygu Ymgyrch Farchnata
Bydd dysgwyr yn archwilio’r nodau ac amcanion marchnata ar gyfer cynnyrch / gwasanaethau presennol ac yn deall pwysigrwydd ymchwil berthnasol, ddilys a phriodol mewn perthynas ag anghenion a dymuniadau cwsmeriaid. Asesir yr uned hon yn allanol.


Cyllid Busnes a Phersonol
Mae dysgwyr yn cael eu cyflwyno i derminoleg cyfrifo, pwrpas a phwysigrwydd cyfrifon busnes a’r gwahanol ffynonellau cyllid sydd ar gael i fusnesau. Bydd offer cynllunio, fel rhagolygon llif arian a mantolion yn cael ei baratoi a’i dadansoddi. Asesir yr uned hon yn allanol.

Rheoli Digwyddiad
Bydd dysgwyr yn ymchwilio i nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus a defnyddio’r ymchwil hwn i asesu dichonoldeb digwyddiadau y maent yn cynllunio ac yn rhedeg eu hunain. Bydd myfyrwyr wedyn yn gwerthuso llwyddiant eu digwyddiad.

Busnes Rhyngwladol
Bydd dysgwyr yn ymchwilio i’r amgylchedd economaidd a ffactorau diwylliannol mewn marchnadoedd rhyngwladol a’r dylanwad sydd ganddynt ar sut mae busnes yn cael ei gynnal.

Egwyddorion Rheoli
Bydd dysgwyr yn archwilio dulliau rheoli, ac ymchwilio rhai o’r materion y mae’n rhaid i reolwyr ymdrin â hwy yn y gweithle o ran gwneud busnesau yn fwy effeithlon a sicrhau eu goroesiad a thwf. Asesir yr uned hon yn allanol.

Proses Recriwtio a Dethol (i’w gadarnhau)
Bydd dysgwyr yn deall bod recriwtio llwyddiannus yn allweddol i gynnal llwyddiant busnes, gan fod pobl yn cael eu hystyried yn aml i fod yn adnodd mwyaf gwerthfawr.  

Hyrwyddo Creadigol (i’w gadarnhau)
Bydd yr uned hon yn datblygu dealltwriaeth dysgwyr o’r ffyrdd y mae busnesau yn cyfathrebu â chwsmeriaid at ddibenion hyrwyddo.

Beth Nesaf?

Mae dysgwyr sydd gyda Diploma BTEC Lefel 3 mewn Busnes yn cael mynediad at ystod eang o gyfleoedd gyrfaol ac Addysg Uwch. Bydd sgiliau trosglwyddadwy megis coladu, dadansoddi a dehongli data yn cael eu datblygu trwy gydol y cwrs. Bydd sgiliau hyder, cyflwyno a TG y dysgwr hefyd yn gwella yn fawr. Mae’r sgiliau gwerthfawr yn fawr iawn yn y galw ac yn cael eu cydnabod gan gyflogwyr, prifysgolion a cholegau fel rhai o werth mawr.

Mae rhai o brifysgolion Grŵp Russell megis Caerdydd yn derbyn rhagoriaeth ddwbl mewn Busnes, ac un radd B mewn lefel A ychwanegol.

Gofynion Mynediad Penodol

5 TGAU A*-C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Nid oes angen dysgu blaenorol mewn Busnes.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.