Gwyddoniaeth Feddygol Diploma CBAC

Diploma Gwyddoniaeth Feddygol

Cymhwyster
Diploma CBAC
Canlyniadau
A* - C Gradd: 93% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r Diploma mewn Gwyddoniaeth Feddygol yn gyfwerth ag un Lefel A. Mae’r cwrs yn ymdrin â chynnal iechyd ac atal a thrin clefydau. Bydd myfyrwyr yn caffael y wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau mewn egwyddorion gwyddonol allweddol i gefnogi cynnydd i Addysg Uwch neu gyflogaeth mewn meysydd fel gwyddorau ffisiolegol neu wasanaethau labordy clinigol. Mae’r cymhwyster yn cynnwys iechyd, ffisioleg, ffarmacoleg, mesur ffisiolegol, profion clinigol ac ymchwil feddygol.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Blwyddyn 1

Uned 1: Iechyd Dynol a Chlefydau (asesiad allanol)
Bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o anatomi a ffisioleg ddynol, ac o swyddogaeth systemau organau a rhai problemau a all ddigwydd yn y systemau yma.

Uned 2: Technegau Mesur Ffisiolegol (asesiad mewnol)
Bydd myfyrwyr yn archwilio i fesuriadau ffisiolegol y gellir eu gwneud i asesu swyddogaethau systemau mawr y corff. Mae’r uned yn cysylltu anatomi a ffisioleg i ganlyniadau profion mesur ffisiolegol, drwy ddeall egwyddorion y technegau mesur.

Uned 3: Dulliau Ymchwil Gwyddoniaeth Feddygol (asesiad mewnol)
Mae’r uned hon yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gynllunio, cynnal ac adrodd ar ymchwil yn y gwyddorau meddygol gan ddefnyddio ystod o fethodolegau a thechnegau.


Blwyddyn 2

Uned 4: Meddyginiaethau a Thrin Clefydau (asesiad mewnol)  
Mae’r uned hon yn edrych ar y wyddoniaeth o feddyginiaethau, a sut maent yn gweithio drwy ryngweithio gyda systemau’r corff. Mae hefyd yn cyflwyno canser, ei berthynas â geneteg, a’r amrywiaeth o driniaethau therapiwtig sydd ar gael.

Uned 5: Technegau Labordy Clinigol (asesu allanol)
Mae’r uned hon yn edrych ar y technegau labordy clinigol y gellir eu defnyddio i asesu swyddogaethau’r corff. Mae’n cysylltu gwybodaeth am ffisioleg ddynol a biocemeg i ganlyniadau profion mesur clinigol trwy ddealltwriaeth o egwyddorion y technegau mesur.

Uned 6: Astudiaeth Achos Meddygol
Mae hwn yn arholiad synoptig yn seiliedig ar gynnwys yr holl unedau yn y cymhwyster. Bydd y cwestiynau arholiad yn seiliedig ar dair astudiaeth achos a bydd yn gofyn i fyfyrwyr integreiddio eu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau a ddatblygwyd drwy’r unedau eraill.

Beth Nesaf?

Mae gwyddonwyr meddygol ar flaen y gad o wasanaethau gofal iechyd, gan eu bod yn hanfodol wrth wneud diagnosis o glefyd, pennu effeithiolrwydd triniaethau a chwilio am feddyginiaethau newydd. Bydd y Diploma yn galluogi dilyniant i Addysg Uwch i amrywiaeth o raglenni Gwyddoniaeth Gymhwysol, megis gwyddoniaeth fiofeddygol, gwyddorau bywyd, a ffisioleg.

Gofynion Mynediad Penodol

Gwyddoniaeth Feddygol - Gofynion mynediad: 6 TGAU A * - C gan gynnwys Gwyddoniaeth Ddwbl CC neu Fioleg (gwyddoniaeth ar wahân), Mathemateg ac Iaith Saesneg. Derbynnir Teilyngdod yn BTEC Lefel 2 Gwyddoniaeth Gymhwysol hefyd.

Ychwanegu i'r Basged