Gwyddoniaeth Feddygol Diploma CBAC

Diploma Gwyddoniaeth Feddygol

Cymhwyster
Diploma CBAC
Canlyniadau
A* - C Gradd: 93% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r Diploma mewn Gwyddoniaeth Feddygol yn gyfwerth ag un Lefel A. Mae’r cwrs yn ymdrin â chynnal iechyd ac atal a thrin clefydau. Bydd myfyrwyr yn caffael y wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau mewn egwyddorion gwyddonol allweddol i gefnogi cynnydd i Addysg Uwch neu gyflogaeth mewn meysydd fel gwyddorau ffisiolegol neu wasanaethau labordy clinigol. Mae’r cymhwyster yn cynnwys iechyd, ffisioleg, ffarmacoleg, mesur ffisiolegol, profion clinigol ac ymchwil feddygol.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Tystysgrif: Blwyddyn gyntaf y cwrs (50%) 


  • 1 arholiad
  • 2 dasg dan reolaeth sy'n cael eu hasesu'n fewnol

Uned 1: Iechyd Dynol a Chlefydau
25% Arholiad Ysgrifenedig 

Cynnwys: Egwyddorion Biolegol, Anatomi a ffisioleg ddynol, Ffordd o fyw ac Iechyd, Iechyd dynol.

Uned 2: Technegau Mesur Ffisiolegol
12.5% Asesiad dan reolaeth sy'n cael ei farcio'n fewnol

Cynnwys: Swyddogaeth profion mesur ffisiolegol, gweithio gyda chleifion, gwneud profion mesur ffisiolegol, a riportio iechyd y claf.

Uned 3: Dulliau Ymchwil Gwyddoniaeth Feddygol
12.5% Asesiad dan reolaeth sy'n cael ei farcio'n fewnol

Cynnwys: Deall egwyddorion ymchwilio i epidemioleg, casglu data ymchwil, dadansoddi data, a chyfathrebu canlyniadau'r ymchwil. 

 

Diploma: Ail Flwyddyn y cwrs  (50%)


  • 1 tasg dan reolaeth sy'n cael ei hasesu'n fewnol 
  • 1 tasg ymarferol sy'n cael ei hasesu'n fewnol 
  • 1 arholiad synoptig 

Uned 4: Meddyginiaethau a Thrin Clefydau
25% Asesiad dan reolaeth sy'n cael ei farcio'n fewnol

Cynnwys: Rheoli meddyginiaethau, ffarmacoleg feddygol, egwyddorion trin canser, a gweithio gyda thîm amlddisgyblaethol.

Uned 5: Technegau Labordy Clinigol
12.5% Asesiad dan reolaeth wedi'i farcio'n fewnol 

Cynnwys: Egwyddorion profion clinigol, gwneud profion clinigol mewn labordy, a phrosesu data gan ddefnyddio profion clinigol.

Uned 6: Astudiaeth Achos Meddygol 
12.5% Arholiad Ysgrifenedig

Cynnwys: Arholiad synoptig terfynol sy'n seiliedig ar gynnwys yr holl unedau. Astudiaeth achos ar glefyd neilltuol.Beth Nesaf?

Mae gwyddonwyr meddygol ar flaen y gad o wasanaethau gofal iechyd, gan eu bod yn hanfodol wrth wneud diagnosis o glefyd, pennu effeithiolrwydd triniaethau a chwilio am feddyginiaethau newydd. Bydd y Diploma yn galluogi dilyniant i Addysg Uwch i amrywiaeth o raglenni Gwyddoniaeth Gymhwysol, megis gwyddoniaeth fiofeddygol, gwyddorau bywyd, a ffisioleg.

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU A * - C ,gan gynnwys:

  • Gradd CC mewn Gwyddoniaeth Ddwbl neu radd C mewn Bioleg 
  • Gradd C mewnMathemateg
  • Gradd C mewn Iaith Saesneg. 

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.