I&GC

Diploma Estynedig Iechyd & Gofal Cymdeithasol

Cymhwyster
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3
Canlyniadau
D*D*D* 41% (2018)
Bwrdd Arholi
Edexcel (cyfateb i 3 Lefel A)

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gyfwerth â thri Lefel A gradd A*-C. Mae’n gymhwyster llawn amser.

Mae’r Diploma Estynedig BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cwmpasu ystod eang o bynciau gan gynnwys elfennau o Seicoleg a Chymdeithaseg ac yn cymhwyso’r rhain i sefyllfaoedd bywyd go iawn fel addysg blynyddoedd cynnar a gofal preswyl. Mae’r pwnc yma’n ddefnyddiol i’r rhai sydd am fynd ymlaen i broffesiynau megis addysg, nyrsio, bydwreigiaeth, gwaith cymdeithasol a gweithio o fewn y sector gofal. Ar ôl cwblhau’r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn ennill cymhwyster 90 credyd. Mae myfyrwyr wedyn yn gallu symud ymlaen i’r ail flwyddyn i ennill y Diploma Estynedig llawn.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Mae’r diploma yn cynnwys tair ar ddeg uned, gydag wyth uned orfodol, a phum uned ddewisol. Cyflwynir y cwrs tros ddwy flynedd. Mae pob uned yn cael eu hasesu a’u graddio ‘llwyddo’, ‘teilyngdod’, neu ‘rhagoriaeth’ a bydd gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster llawn. Mae’r cwrs yn cynnig ystod o asesiadau galwedigaethol (gan gynnwys asesu allanol) - yn ymarferol ac yn ysgrifenedig. Mae hyn yn golygu y bydd myfyrwyr yn gallu arddangos eu dysgu a’u cyflawniadau yn y ffordd orau.


Unedau Gorfodol  

 • Cyfathrebu
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau
 • Iechyd a diogelwch
 • Datblygiad drwy gyfnodau bywyd
 • Anatomi a ffisioleg
 • Safbwyntiau cymdeithasegol
 • Safbwyntiau seicolegol
 • Profiad gwaith
 • Maethiad ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

 

Unedau Dewisol

Mae’r unedau dewisol yn newid bob blwyddyn i gyd-fynd gyda staffio a chyfleusterau, welwch isod esiampl o’r unedau posib:

 • Gofalu am Blant a Phobl Ifanc
 • Anhwylderau Ffisiolegol
 • Therapïau Cyflenwol
 • Diogelu

Beth Nesaf?

Mae hwn yn gwrs dwy flynedd, fodd bynnag, bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r y flwyddyn gyntaf yn derbyn Diploma Sylfaen BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ar ôl cwblhau’r ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn derbyn y Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n cymhwyso myfyrwyr i astudio ar gyfer gradd mewn pynciau cysylltiedig megis Cymdeithaseg, Seicoleg neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch BTEC mewn unrhyw bwnc cysylltiedig. Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu paratoi i fynd i mewn i gyflogaeth berthnasol o fewn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Gofynion Mynediad Penodol

5 TGAU A*-C. Mae TGAU Saesneg yn ddymunol ond nid yn hanfodol. Fel arall, byddai Diploma Lefel 2 BTEC ar deilyngdod neu’n uwch yn cael eu derbyn.

Cost Cysylltiedig

Mae archwiliad DBS (gynt CRB) yn elfen orfodol i unrhyw gwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy'n cynnwys ymarfer galwedigaethol. Disgwylir i fyfyrwyr dalu cost lawn (tua £44), ac efallai y bydd costau ychwanegol gael eu hachosi os na ellir digon o dystiolaeth yn cael ei ddarparu (pasbort / trwydded yrru ac ati). Siaradwch â'r tîm cwrs am wybodaeth ychwanegol.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.