Diploma Gwyddoniaeth Gymwysedig

Cymhwyster
Diploma BTEC Lefel 3
Canlyniadau
D*D* 64% (2019)
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson

Trosolwg o'r Cwrs

Cwrs dwy flynedd yw hon. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, mae myfyrwyr yn ennill Diploma Isradd sy’n cyfateb i 1 Lefel A. Mae’r cymhwyster yn symud ymlaen i’r ail flwyddyn er mwyn ennill y Diploma llawn - sy’n gyfwerth â 2 lefel A.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Unedau Blwyddyn 1

U1 Hanfodion Gwyddoniaeth:

Adweithiau cemegol, strwythur a swyddogaethau’r celloedd, gwerth caloriffig gwahanol danwydd

U2 Gweithio yn y Diwydiant Gwyddoniaeth:

Arferion cyfathrebu, sut mae labordai yn cael eu cynllunio a sut i weithio’n ddiogel mewn gweithle gwyddonol

U4 Technegau Ymarferol Gwyddonol:

Dadansoddi sylweddau, gwahanu sylweddau a’r defnydd o offer / synwyryddion.

U5 Canfyddiadau o Wyddoniaeth:

Sut mae pobl, cymdeithas a’r cyfryngau yn rhyngweithio â gwyddoniaeth, sut mae syniadau gwyddonol yn datblygu a’r materion moesegol / moesol

U11 Ffisioleg Systemau’r Corff Dynol:

Systemau organau’r corff dynol a threfnu celloedd a meinweoedd.

U13 Biocemeg a thechnegau biocemegol:

Moleciwlau biolegol, ensymau, llwybrau metabolaidd a strwythur proteinau.

 

Unedau Blwyddyn 2

U3 Ymchwiliad Gwyddonol:

Protocolau sy’n gysylltiedig ag ymchwiliadau gwyddonol, sefydlu syniad, profi.

U6 Defnyddio Offer Mathemategol ar gyfer Gwyddoniaeth:

Casglu a dehongli data ar raffiau a siartiau.

U8 Defnyddio Ystadegau mewn Gwyddoniaeth:

dechnegau ystadegol ar gyfer trin, casglu a dehongli data gwyddonol.

U12 Ffisioleg Rheoleiddio Ddynol ac Atgynhyrchu:

Rheoleiddio hylifau’r corff, sut mae’r system nerfol yn gweithredu, homeostasis a’r system atgenhedlu.

U15 Technegau microbiolegol:

Cysyniadau a thechnegau microbiolegol allweddol, nodweddion nodweddiadol celloedd.

U22 Technegau Labordy Cemegol:

Puro a dadansoddi cyfansoddion a wneir, dadansoddi meintiol ac ansoddol.

U43 Clefydau a Heintiau:

Sut maen nhw’n datblygu ac yn lledaenu, a beth sy’n gwneud rhai ohonynt yn angheuol, effeithio ar bobl, cymdeithas a’r amgylchedd.

Beth Nesaf?

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy i ddysgwyr a fydd yn sail gadarn ar gyfer Addysg Uwch a chyflogaeth yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr wedi ennill gwybodaeth weithredol dda o sgiliau labordy cyffredinol a gweithdrefnau ymchwil yn ogystal â’r pynciau gwyddonol penodol.

Gofynion Mynediad Penodol

5 TGAU gradd A*-C gan gynnwys Gwyddoniaeth Graidd, Mathemateg a Saesneg.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.