Alt

Diploma Iechyd & Gofal Cymdeithasol

Cymhwyster
Diploma BTEC Lefel 3
Canlyniadau
Gyfradd pasio 100%, gyda 69% yn cyflawni rhagoriaeth neu rhagoriaeth*
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn mynd drwy broses o ymgynghoriad yn genedlaethol ac os gwneir newidiadau, byddwn yn diweddaru’r wybodaeth. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd yr unedau a drafodir yn gynrychioliadol o’r newidiadau posibl allai fod yn digwydd.

Mae’r Diploma BTEC Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gyfwerth â dau Lefel A. Mae’n gymhwyster llawn amser.

Mae’r Diploma BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cwmpasu ystod eang o bynciau gan gynnwys elfennau o Seicoleg a Chymdeithaseg ac yn cymhwyso’r rhain i sefyllfaoedd bywyd go iawn fel addysg blynyddoedd cynnar a gofal preswyl i enwi ond ychydig. Mae’r pwnc yma’n ddefnyddiol i’r rhai sydd am fynd ymlaen i broffesiynau megis addysg, nyrsio, bydwreigiaeth, gwaith cymdeithasol a gweithio o fewn y sector gofal. Ar ôl cwblhau’r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn ennill Cymhwyster Diploma Atodol. Mae myfyrwyr wedyn yn gallu symud ymlaen i’r ail flwyddyn i ennill y Diploma llawn.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Mae’r diploma yn cynnwys wyth uned, gyda chwe uned orfodol, a dwy uned ddewisol. Cyflwynir y cwrs tros ddwy flynedd. Mae pob uned yn cael eu hasesu a’u graddio ‘llwyddo’, ‘teilyngdod’, neu ‘rhagoriaeth’ a bydd gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster llawn. Mae’r cwrs yn cynnig ystod o asesiadau galwedigaethol - yn ymarferol ac yn ysgrifenedig. Mae hyn yn golygu y bydd myfyrwyr yn gallu arddangos eu dysgu a’u cyflawniadau yn y ffordd orau.


Unedau Gorfodol  

 • Cyfathrebu
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau
 • Iechyd a diogelwch
 • Datblygiad drwy gyfnodau bywyd
 • Anatomi a ffisioleg
 • Safbwyntiau cymdeithasegol
 • Safbwyntiau seicolegol
 • Profiad gwaith
 • Maethiad ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol


Unedau Dewisol

Mae’r unedau dewisol yn newid bob blwyddyn i gyd-fynd gyda staffio a chyfleusterau, felly welwch isod esiampl o’r unedau posib:

 • Anhwylderau Ffisiolegol
 • Therapiau cyflenwol
 • Diogelu

Beth Nesaf?

Mae hwn yn gwrs dwy flynedd, fodd bynnag, bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r y flwyddyn gyntaf yn derbyn Diploma Atodol BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ar ôl cwblhau’r ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn derbyn y Diploma lefel 3 BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n cymhwyso myfyrwyr i astudio ar gyfer gradd mewn pynciau cysylltiedig megis Cymdeithaseg, Seicoleg neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch BTEC mewn unrhyw bwnc cysylltiedig. Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu paratoi i fynd i mewn i gyflogaeth berthnasol o fewn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Gofynion Mynediad Penodol

5 TGAU A*-C. Mae TGAU Saesneg yn ddymunol ond nid yn hanfodol. Fel arall, byddai Diploma Lefel 2 BTEC ar deilyngdod neu’n uwch yn cael eu derbyn.

Cost Cysylltiedig

Mae archwiliad DBS (gynt CRB) yn elfen orfodol i unrhyw gwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy'n cynnwys ymarfer galwedigaethol. Disgwylir i fyfyrwyr dalu cost lawn (tua £44), ac efallai y bydd costau ychwanegol gael eu hachosi os na ellir digon o dystiolaeth yn cael ei ddarparu (pasbort / trwydded yrru ac ati). Siaradwch â'r tîm cwrs am wybodaeth ychwanegol.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.