Dogfennau a Pholisïau

Polisi Cyfleoedd Cyfartal 

Mae'r Coleg yn gweithredu polisi, yn unol â deddfwriaeth sy'n ymwneud â chydraddoldeb a chyfle cyfartal. Ei nod yw sicrhau bod yr holl fyfyrwyr a staff gwirioneddol neu botensial yn cael eu trin yn gyfartal, beth bynnag eu hoedran, anabledd, statws priodasol, cyfrifoldeb teuluol, hil, lliw, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol neu unrhyw feini prawf perthnasol eraill.


Datganiad Anabledd 

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl anabl a phobl eraill a sicrhau bod pobl ag anableddau, gan gynnwys y rhai sydd ag anawsterau dysgu, yn cael eu trin yn deg. Bydd yr holl addasiadau rhesymol i'r ddarpariaeth yn cael ei gwneud i sicrhau bod dysgwyr neu bobl eraill sydd ag anabledd ddim yn cael eu rhoi dan anfantais sylweddol.


Hanfodion Seiber
Mae'r Coleg wedi'i achredu ag Ardystiad Hanfodion Seiber, sy'n dangos bod amddiffynfeydd TGCh y Coleg wedi'u hasesu fel rhai sy'n foddhaol yn erbyn bygythiadau seiber. 

 


 

Dogfennau Polisi 

Absenoldebau (myfyrwyr)

Adrodd Cyfrinachol

Adroddiad y Clerc i Lywodraeth Cymru 2015-16

Arholiadau - Canllawiau Ar Gyfer Myfyrwyr & Rhieni

Apeliadau yn Erbyn Asesiadau Mewnol

Asesiad Risg - Covid-19

Canonical Inspection Report 2011 (Section 50)

Cefnogaeth Ariannol 

Chanllawiau Arholiadau ac  Asesu ar gyfer Myfyrwyr ag Anghenion Dysgu Arbennig

Cyfamod y Coleg

Cynllun Cyhoeddi

Datganiadau Ariannol 2019

Datganiadau Ariannol 2020

Datganiad o Anghenion Dysgu Ychwanegol

Deall Data Asesu: Canllaw i Rhieni

Disgwyliadau & Gwerthoedd Myfyrwyr

Estyn 2010

Ffurflen Ganiatad ar gyfer y System Taliadau Biometrig

Gweithdrefn Cwyn

Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru

Polisi Apeliadau Mewnol

Polisi Atal - 'Prevent'

Polisi Bwyd a Ffitrwydd

Polisi Cloi

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol 

Polisi'r Coleg ar e-Diogelwch 

Polisi Diogelu

Polisi Efrydiaeth

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Derbyn a Dilyniant

Polisi Presenoldeb

Polisi TG - Systemau Defnyddwyr 

Polisi a Gweithdrefnau ar Urddas Myfyrwyr 

Rheolau Ymddysgiad Dysgwyr a'r Weithdrefn Ddisgyblu 

Telerau ac Amodau ar gyfer Nwyddau a Gwasanaethau

Tystysgrif Yswiriant Atebolrwydd

 

Safonau'r Iaith Gymraeg 

Polisi ar Ddefnyddio'r Iaith Gymraeg (Cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg)