Dogfennau a Pholisïau

Polisi Cyfleoedd Cyfartal 

Mae'r Coleg yn gweithredu polisi, yn unol â deddfwriaeth sy'n ymwneud â chydraddoldeb a chyfle cyfartal. Ei nod yw sicrhau bod yr holl fyfyrwyr a staff gwirioneddol neu botensial yn cael eu trin yn gyfartal, beth bynnag eu hoedran, anabledd, statws priodasol, cyfrifoldeb teuluol, hil, lliw, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol neu unrhyw feini prawf perthnasol eraill.

Datganiad Anabledd 

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl anabl a phobl eraill a sicrhau bod pobl ag anableddau, gan gynnwys y rhai sydd ag anawsterau dysgu, yn cael eu trin yn deg. Bydd yr holl addasiadau rhesymol i'r ddarpariaeth gael ei gwneud i sicrhau bod dysgwyr neu bobl eraill sydd ag anabledd ddim yn cael eu rhoi dan anfantais sylweddol.

 

Absenoldebau (myfyrwyr)

Adrodd Cyfrinachol

Adroddiad y Clerc i Lywodraeth Cymru 2015-16

Arholiadau - Canllawiau Ar Gyfer Myfyrwyr & Rhieni

Apeliadau yn Erbyn Asesiadau Mewnol

Cefnogaeth Ariannol 

Cynllun Cyhoeddi

Chanllawiau Arholiadau ac  Asesu ar gyfer Myfyrwyr ag Anghenion Dysgu Arbennig

Datganiad Anabledd

Datganiadau Ariannol

Deall Data Asesu: Canllaw i Rhieni

Disgwyliadau & Gwerthoedd Myfyrwyr

Ffurflen Ganiatad ar gyfer y System Taliadau Biometrig

Gweithdrefn Cwyn

Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru

Polisi Apeliadau Mewnol

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol 

Polisi'r Coleg ar e-Diogelwch 

Polisi Diogelu

Polisi Efrydiaeth

Polisi Iaith Gymraeg 

Polisi Derbyn

Polisi Presenoldeb 

Polisi a Gweithdrefnau ar Urddas Myfyrwyr 

Rheolau Ymddysgiad Dysgwyr a'r Weithdrefn Ddisgyblu 

Telerau ac Amodau ar gyfer Nwyddau a Gwasanaethau