Drama & Astudiaethau Theatr

Drama a Theatr

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Gradd A* - C: 92% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r Drama a Theatr yn meithrin brwdfrydedd dros a gwerthfawrogiad beirniadol o’r celfyddydau dramatig trwy gyfrwng llwybr perfformiad neu gynhyrchu. Mae’n datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o arwyddocâd dylanwadau cymdeithasol, diwylliannol a hanesyddol ar ddatblygiad drama a theatr. Mae myfyrwyr yn archwilio ymarferwyr a’u cyfraniad at y theatr, yn ogystal â’r cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac ymarfer a ddangoswyd trwy amrywiaeth o ffurfiau ac arddulliau perfformio.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Lefel UG (blwyddyn 1)

Mae’r Lefel UG yn cael ei asesu trwy ddau arholiad, (un ymarferol ac un ysgrifenedig) ar ddiwedd y cwrs. Mae’r rhain wedi’u cynllunio i brofi galluoedd myfyrwyr ar draws ystod o ddisgyblaethau.

Uned 1:  Gweithdy Theatr (asesir yn fewnol)
Gall myfyrwyr ddewis i gael ei asesu naill ai ar actio neu ddylunio . Bydd myfyrwyr yn creu, datblygu a pherfformio darn o theatr sy’n seiliedig ar ail-ddehongli dyfyniad o destun, gan ddefnyddio syniadau ymarferwyr theatr neu gwmni theatr. Mae’n rhaid i fyfyrwyr hefyd gwblhau Log Creadigol a gwerthusiad ysgrifenedig fel gwaith cwrs.

Uned 2: Testun mewn Theatr (arholiad ysgrifenedig 1.5awr)
Archwilio’n ymarferol a dadansoddi’r un testun gosod, gydag asesiad yn seiliedig ar draethawd. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i weld cymaint o theatr fyw ag y bo modd ac mae’n ofynnol iddynt gyfeirio at hyn yn eu hymatebion i’r testun gosod.  


Safon Uwch (blwyddyn 2)

Uned 3: Testun ar Waith (asesir o flaen cynulleidfa fyw ac arholwr CBAC)
Mae’r uned hon yn cynnwys dau berfformiad ymarferol yn seiliedig ar ymateb i thema a roddir, bydd y perfformiad yn cynnwys; golygfeydd neu ddarnau o destun a roddwyd a darn a ddyfeisiwyd fel grŵp, wedi’i ddilyn gan broses a gwerthusiad ysgrifenedig.

Uned 4: Testun mewn Perfformiad (arholiad ysgrifenedig 2.5 awr)  
Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar eu gallu i ddadansoddi dau destun gosod o safbwynt actor, cyfarwyddwr a dylunydd cynhyrchu. Bydd gofyn iddynt hefyd gyfeirio at gynyrchiadau theatr byw maent wedi gweld yn ystod y cwrs.

Beth Nesaf?

Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi’r sgiliau lefel uchel sydd eu hangen i astudio Drama ac astudiaethau theatr ar lefel addysg uwch. Mae’n gweithio’n dda gyda’r rhan fwyaf o bynciau, ond yn enwedig Saesneg. Mae myfyrwyr hefyd yn defnyddio hwn fel sail gadarn i wneud cais i a mynychu clyweliadau ar gyfer ysgolion drama.

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU A*-C, gan gynnwys Saesneg a Drama. Fel arall dderbynnir Teilyngdod mewn BTEC Lefel 2 mewn Celfyddydau Perfformio. 

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.