Product Design - Collaboration Course (UG & U)

Dylunio Cynnyrch

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Dim gwybodaeth ar gael
Bwrdd Arholi
(Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno yn Ysgol Teilo Sant)

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Coleg Dewi Sant yn falch i allu gydweithio gyda Ysgol Sant Teilo er mwyn cynnig  cwrs UG a Safon Uwch deinamig Dylunio Cynnyrch. 

Mae Dylunio Cynnyrch yn cynnig cyfle unigryw o fewn y cwricwlwm i fyfyrwyr darganfod a datrys problemau go iawn. Bydd myfyrwyr yn edrych ar ystod o anghenion, dymuniadau a chyfleoedd ac yn ymateb iddynt trwy ddylunio a chreu cynnyrch mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau.

Mae Dylunio a Thechnoleg yn ymwneud â chymhwyso sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth, sy’n ffocysu ar y meysydd canlynol o’r fanyleb gwrs: dylunio ac arloesi, dadansoddi cynnyrch, cyfrifoldeb dynol, rhyngweithio cyhoeddus, defnyddiau a chydrannau, arferion diwydiannol a masnachol, prosesau, a chynyrchiadau systemau a rheolaeth. 

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Lefel UG (blwyddyn 1)

Un darn o waith cwrs ac un arholiad - i’w gymryd yn ystod yr arholiadau haf.

Mae’r arholiad yn cynnwys cymysgedd o gwestiynau ateb byr, strwythuredig ac estynedig i asesu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o: egwyddorion technegol ac egwyddorion dylunio a gwneud. Maent hefyd yn cael eu hasesu ar eu gallu i ddadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a materion ehangach mewn dylunio a thechnoleg.

Mae tasg dylunio a gwneud cynaliadwy, yn seiliedig ar her gyd-destunol a osodir gan CBAC, yn asesu gallu’r dysgwyr i: nodi, ymchwilio ac amlinellu posibiliadau dylunio, dylunio a chreu prototeipiau, a dadansoddi ac arfarnu penderfyniadau dylunio a materion ehangach mewn dylunio a thechnoleg.


Safon Uwch (blwyddyn 2)

Mae hanner y radd yn dod o’r flwyddyn UG a’r hanner arall o’r flwyddyn Safon Uwch, sy’n dod ar ffurf un arholiad ysgrifenedig 3 awr o’r enw ‘Dylunio a Thechnoleg yn yr 21ain Ganrif’, ac un darn o waith cwrs ‘dylunio a chreu’. Mae hyn yn 80 awr o waith.

Beth Nesaf?

Gall Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg arwain at astudio pynciau amrywiol, mewn meysydd eang yn Addysg Uwch. Rhai o’r meysydd sydd ar gael i fyfyrwyr Dylunio a Thechnoleg yw dylunio cynnyrch, peirianneg, technoleg feddygol, dysgu, pensaernïaeth a dylunio graffig.  

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU gradd A* - C. Bydd yn helpu, ond nid yw’n orfodol i ymgeiswyr fod wedi astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg cyn cychwyn ar y fanyleb hon.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.