Systems & Control (Collaboration Course) CY

Dylunio Peirianneg (Cwrs Cydweithio)

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Dim gwybodaeth ar gael
Bwrdd Arholi
(Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno yn Ysgol Teilo Sant)

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Coleg Dewi Sant yn falch i allu cydweithio gydag Ysgol Sant Teilo er mwyn cynnig cwrs UG a Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Peirianneg. Ysgol Sant Teilo yw un o'r unig ganolfannau i gynnig y cwrs yma yn lleol ac felly rydym yn gallu cynnig profiad dysgu unigryw i fyfyrwyr sy'n dymuno dilyn gyrfaoedd mewn peirianneg drydanol neu ddylunio cynnyrch, gyda phwyslais ar ddyfeisiau electronig.

(Systemau a Rheoli gynt) Mae Dylunio Peirianneg yn annog dysgwyr i gymryd golwg eang o ddylunio a thechnoleg, i ddatblygu eu gallu i ddylunio a gwneud cynhyrchion ac i werthfawrogi’r berthynas gymhleth rhwng dylunio, deunyddiau, cynhyrchu a marchnata.

Mae’r cwrs yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr datblygu ystod o sgiliau ymchwiliol, ymchwil, dadansoddi, modelu, dylunio a chreu gellir eu cymhwyso wrth ddatrys problemau. 

 

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Cynnwys y cwrs:
- Microreolyddion
- Dylunio cynaliadwy
- Niwmateg
- Mecanweithiau
- Rhesymeg
- Dylunio a chynhyrchu cylched
- Dylunio rhaglen


Lefel UG (blwyddyn 1)

Mae blwyddyn gyntaf y cwrs yn cynnwys un darn o waith cwrs ac un arholiad  - i’w cymryd yn ystod yr arholiadau haf.

Mae’r arholiad yn cynnwys cymysgedd o atebion byr, strwythuredig a chwestiynau ysgrifennu estynedig sy’n asesu gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwyr o: egwyddorion technegol, ac egwyddorion dylunio a chreu. Byddant hefyd yn cael eu hasesu ar eu gallu i ddadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a materion ehangach mewn dylunio a thechnoleg.

Bydd myfyrwyr hefyd yn ymgymryd â thasg dylunio a chreu, yn seiliedig ar her gyd-destunol a osodir gan CBAC, sy’n asesu gallu dysgwyr i: nodi, ymchwilio ac amlinellu posibiliadau dylunio, dylunio a chreu prototeipiau, dadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a materion ehangach mewn dylunio a thechnoleg.


Safon Uwch (blwyddyn 2)

Mae hanner y radd Safon Uwch yn dod o’r canlyniad UG. Mae’r hanner arall yn dod o un darn o waith cwrs sylweddol ac un arholid i’w gymryd yn ystod haf blwyddyn 12.

Arholiad: Dylunio a Thechnoleg yn yr 21ain Ganrif (arholiad ysgrifenedig 3 awr)

Gwaith cwrs: Prosiect dylunio a chreu (80 awr, asesu heb arholiad)

Beth Nesaf?

Gall Lefel A Dylunio a Thechnoleg arwain at astudio amrywiaeth eang o bynciau megis Peirianneg a Dylunio yn Addysg Bellach. Mae sawl opsiwn gyrfa ar agor i fyfyrwyr Technoleg, os maent yn mynd yn syth i’r byd gwaith neu yn dewis parhau gyda’i astudiaethau ar lefel uwch. Rhai meysydd sydd ar agor i fyfyrwyr Dylunio a Thechnoleg yw dylunio cynnyrch, peirianneg, technoleg feddygol, dysgu, pensaernïaeth, dylunio graffig a chyhoeddi bwrdd gwaith.

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU gradd A* - C. Bydd yn werthfawr, ond nid yn hanfodol i fyfyrwyr fod wedi astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg.

Ychwanegu i'r Basged