Ein Llywodraethwyr

Ian Brookfield – Llywodraethwr Sylfaen

Penodwyd Ian Brookfield fel Llywodraethwr Sylfaen yng Ngholeg Catholig Dewi Sant yn Ionawr 2013. Mae Mr Brookfield wedi bod yn ddarlithydd llawn amser ym Mhrifysgol Caerdydd ers dros ugain mlynedd ac mae ganddo brofiad sylweddol o reolaeth, gweinyddiaeth ac addysgu. Mae Mr Brookfield yn aelod o'r Pwyllgor Cymunedol.

 

Jane Croad - Llywodraethwr Rhieni

Penodwyd Jane Croad fel Llywodraethwr Rhieni Coleg Catholig Dewi Sant ym mis Ionawr 2016. Yn raddedig o Brifysgol Manceinion gyda gradd mewn Bioleg, wnaeth Ms. Croad weithio mewn Busnes Rhyngwladol i Johnson and Johnson yn Ascot a New Brunswick, gan ddychwelyd i De Cymru fel Cyfarwyddwr Datblygiad Busnes i Grwp Wicker ac yna i Gymdeithas Tai Gwalia. Wnaeth Ms. Croad darlithio Busnes a Marchnata Rhyngwladol yn Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, ac yna ymddeol i gwblhau PhD ar 'Sut mae dinasoedd bach yn gallu denu a chadw pobl a sgiliau'. Mae Ms. Croad yn aelod o'r Pwyllgorau Cymuned ac Archwilio.

Michael Harper – Is-gadeirydd a Llywodraethwr Sylfaen

Penodwyd Michael Harper fel Llywodraethwr Sylfaen yng Ngholeg Catholig Dewi Sant cyn ei ymddeoliad yn 2007. Bu Mr Harper yn gweithio yn y Swyddfa Gymreig ac yna Llywodraeth Cynulliad Cymru, bu'n gyfrifol am recriwtio athrawon, hyfforddiant cychwynnol a datblygiad proffesiynol. Mae Mr Harper yn dal Doethuriaeth o Brifysgol Caerdydd wnaeth canolbwyntio ar athrawon mewn Addysg Bellach.

Bu Mr Harper yn gyn Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Y Fair Dihalog tan 1999. Mae Mr Harper yn credu'n gryf yn y gwerthoedd y mae'r Coleg yn hyrwyddo ac yn cynnal. Mae Mr Harper yn aelod o'r Pwyllgorau Cwricwlwm ac Archwilio.

Nigel Harris - Llywodraethwr Cyfetholedig

Penodwyd Nigel Harris fel Llywodraethwr Cyfetholedig yng Ngholeg Catholig Dewi Sant ym mis Medi 2017. Mae gan Mr Harris BSc (Anrh) mewn Gwyddorau Rheoli o Brifysgol Manceinion ac mae'n Gyfrifydd Rheolaeth Siartredig. Ar ôl ymddeol, daeth yn Gyfarwyddwr anweithredol o'r Grŵp Meddygol Frontier a fu'n Gyfarwyddwr Cyllid ac yn Gyfarwyddwr yn flaenorol. Mae Mr Harris yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid, Ystadau, Dibenion Cyffredinol a Phersonél a'r Pwyllgor Corff Llywodraethu Llawn.

Mr Michael Howells BA (Anrh) DipEd - Clerc y Corff Llywodraethol

Penodwyd Mr Howells fel Clerc y Corff Llywodraethu yng Ngholeg Catholig Dewi Sant yn 1999. Bu'n Bennaeth gynt o Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob Mostyn ac Ysgol Uwchradd Mary Immaculate o 1987 - 1998. Bu Mr Howells hefyd yn Swyddog Undeb Cymru ac ymgynghorydd ar gyfer y Gymdeithas Penaethiaid Uwchradd, (CPU) bellach Cymdeithas Ysgolion ac Arweinwyr Cholegau (ASCL) o 1999 - 2012. Mae ganddo brofiad helaeth o lywodraethu mewn Ysgolion Cynradd, Uwchradd ac Addysg Bellach ac ar hyn o bryd mae'n gweithredu fel Cadeirydd corff llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig Philips Evans Sant. 

Christian Mahoney - Cadeirydd Llywodaethwyr

Penodwyd Christian Mahoney yn Llywodraethwr Sylfaen ym 1999. Mae Mr Mahoney yn Gyfreithiwr sy'n arbenigo mewn cyfraith eiddo ac yn gyn-ddisgybl o Goleg Catholig Dewi Sant. Mae Mr Mahoney yw'r cynrychiolydd yr Archesgobaeth ar y pwyllgor lleyg am ysbrydolrwydd, ynghlwm wrth Gynhadledd yr Esgob ar gyfer Cymru a Lloegr ar hyn o bryd.  Mae Mr Mahoney yn rhoddwr encil profiadol ar Wadiadau Ysbrydolrwydd ac yn cynnal enciliadau yng Ngholeg Dewi Sant yn rheolaidd.

Mae Mr Mahoney hefyd yn aelod o bwyllgor y gynghrair strategol rhwng Coleg Dewi Sant, Cardinal Newman a Choleg y Cymoedd.

Philippa Marshall - Llywodraethwr Staff

Mrs Philippa Marshall yw'r Swyddog Arholiadau yma yng Ngholeg Catholig Dewi Sant ers yr wyth mlynedd diwethaf. Etholwyd Mrs Marshall yn Llywodraethwr Staff ym mis Chwefror 2014. Dywedodd Mrs Marshall "Rwy'n mwynhau bod yn rhan o gorff Llywodraethol deinamig, gan gyfrannu at lywio'r Coleg tuag at ddyfodol llwyddiannus i'r afael â'r newidiadau addysg heriol sy'n ein hwynebu". Mae Mrs Marshall yn aelod o'r Pwyllgor Cymunedol.

Justin McCarthy - Llywodraethwr Sylfaen

Penodwyd Justin McCarthy fel Llywodraethwr Sylfaen yng Ngholeg Catholig Dewi Sant ym mis Medi 2014. Yn raddedig o Brifysgol Manceinion gyda gradd mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig ac yn Beiriannydd Siartredig. Roedd Mr McCarthy yn Beiriannydd Clinigol yn y GIG ac ymddeolodd yn 2009 fel pennaeth yr Adran Peirianneg Glinigol yn Ymddiriedolaeth Caerdydd a'r Fro. Mae Mr McCarthy yn awr yn gwneud gwaith ymgynghori ac yn ymwneud yn fawr iawn gyda safonau diogelwch rhyngwladol ar gyfer offer meddygol. Mae Mr McCarthy yn aelod o'r Pwyllgorau Archwilio a Chymunedol.

David McLees - Llywodraethwr Sylfaen

Mae David McLees yn gwr gradd o Brifysgolion St Andrews a Llundain ac mae’n arbenigo mewn astudio adeiladau hanesyddol, yn enwedig rheini yn yr Oesoedd Canol. Gweithiodd am 34 blynedd fel arolygwr o adeiladau hanesyddol yn Llundain, Caeredin ac yna, am ugain mlynedd yn swyddfa Cymru, Caerdydd ble arweiniodd ar arolwg o adeiladau rhestredig ar draws Gymru. Yn ddiweddar, mae ef wedi cael ei hail-benodi gan yr Archesgobaeth i wasanaethu ar y Pwyllgor Eglwysi Hanesyddol ar gyfer Cymru a Henffordd ac fe drowyd diweddar i Gatholigiaeth .

Angela Minoli LLB - Llywodraethwr Sylfaen
 
Penodwyd Ms Angela Minoli fel Llywodraethwr Sylfaen yng Ngholeg Catholig Dewi Sant ym mis Tachwedd 2000. Mae Ms Minoli yn Gyfarwyddwr Cwmni wedi ymddeol gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant teithio ac fel darlithydd rhan-amser y Gyfraith a Busnes. Mae Ms Minoli yn blwyfolyn y Santes Fair, yn aelod o'i Grŵp Cerdd, ac un o gyfarwyddwyr yr elusen Cymdeithas Ave Maria San Damiano. Mae Ms Minoli yn aelod o'r Pwyllgor Chwilio, y Pwyllgor Tal a'r Pwyllgor Archwilio ac mae yn ei thrydydd tymor yn y swydd.

 

John O'Connell YYY - Llywodraethwr Sylfaen

Penodwyd John O'Connell fel Llywodraethwr Sylfaen yng Ngholeg Catholig Dewi Sant ym mis Medi 2006. Mr O'Connell yw'r Uwch Bartner / Cyfarwyddwr Cyfreithwyr Howells sydd â pum cangen arall yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae Mr O'Connell yn arbenigo mewn cyngor sy'n ymwneud ac Ewyllysiau, Gweinyddu Cyfoeth a Gweinyddu Ystâd. Mae Mr O'Connell yn dod â sgiliau llydan cyfreithiol, gweinyddol ac ariannol yn ogystal â phrofiad llywodraethu. Mae Mr O'Connell wedi gwasanaethu'n flaenorol fel Cadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Illtyd. Mr O'Connell yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Ystadau & Dibenion Cyffredinol a Phersonél ac yn eistedd ar y Pwyllgorau Chwilio a Thâl.

Yr Athrawes Sally Power - Llywodraethwr Sylfaen

Penodwyd yr Athrawes Sally Power fel Llywodraethwr Sylfaen yng Ngholeg Catholig Dewi Sant ym mis Chwefror 2014. Athrawes Power yw Cyfarwyddwr Ymchwil yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Mae Athrawes Power yn cyfarwyddo Addysg WISERD, (Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd Dyddiad a Dulliau) prosiect ymchwil mawr sy'n dilyn cynnydd 1,500 Plant a Phobl Ifanc a'r cynnydd trwy eu haddysg. Mae Athrawes Power yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid, Ystadau & Dibenion Cyffredinol a Phersonél ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Cwricwlwm.

Dr Kathy Seddon - Llywodraethwr Sylfaen

Penodwyd Dr Kathy Seddon fel Llywodraethwr Sylfaen yng Ngholeg Dewi Sant ym mis Medi 2011. Mae Dr Seddon, cyn athrawes brofiadol a Phennaeth yr Adran, hefyd yn gyn Ysgolor Cymrodoriaeth Churchill. O 2003 gweithiodd Dr Seddon i'r Coleg Cenedlaethol yn cynorthwyo i gyflwyno Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer darpar benaethiaid yn yr amgylchedd ar-lein CC tuag at y cymhwyster, yn orfodol ar y pryd - CPCP. Ar hyn o bryd Dr Seddon yw Gadeirydd Gangen Gymreig y Gymrodoriaeth Churchill ac yn Aelod o Urdd Lifrai Cymru. Mae Dr Seddon yn aelod o'r Pwyllgorau Ansawdd a Chwricwlwm.

David Stone - Llywodraethwr Sylfaen

Penodwyd David Stone fel Llywodraethwr Sylfaen yng Ngholeg Dewi Sant ym mis Mawrth 2016.  Mae'n ymuno a'r Corff Llywodraethol gyda phrofiad sylweddol o addysg Gatholig yn yr Archesgobaeth. Bu'n athro yn Ysgol Uwchradd St Joseph yng Nghasnewydd ac Ysgol Uwchradd Sant Illtyd yng Nghaerdydd cyn cael ei benodi yn Is-Brifathro i Goleg Dewi Sant sydd newydd ei sefydlu. Yn ddiweddarach daeth yn bennaeth Ysgol Uwchradd Corpus Christi. Mae bellach wedi ymddeol. Mae Mr Stone yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid, Ystadau & Dibenion Cyffredinol a Phersonél.