Gareth Smith

Gareth Smith"Fy enw i yw Gareth Smith ac fe wnes i fynychu Coleg Catholig Dewi Sant rhwng mis Medi 2010 a mis Mehefin 2013. Yn ystod fy mlwyddyn AS, astudiais Fioleg, Cemeg a Seicoleg. Ar ôl diwedd fy mlwyddyn Uwch Gyfrannol, penderfynais ollwng Bioleg ar gyfer Daearyddiaeth a phenderfynais fy mod i’n mynd i gymryd trydedd flwyddyn yn y Coleg i helpu fy hun i aeddfedu i fod yn fyfyriwr gwell.

Roedd gen i lawer o gyfnodau uchel a chyfnodau isel yn ystod fy amser yng Ngholeg Dewi Sant. Fodd bynnag, rwy'n teimlo bod fy holl brofiadau yn gadarnhaol wrth edrych yn ôl. Enghraifft berffaith fyddai fy mlwyddyn Uwch Gyfrannol. Roedd yn drychinebus. Doeddwn i ddim yn fyfyriwr chwilfrydig o gwbl. Wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn academaidd 2010-2011, rwy'n teimlo nad oeddwn yn ddigon aeddfed i fynd i'r afael ag astudiaethau o’r lefel Uwch Gyfrannol. Treuliwyd y mwyafrif o'm hamser 'adolygu' yn peri pryder ac yn dyfalu pa raddau y gallaf eu cyflawni. Roeddwn wedi colli llawer o aseiniadau gwaith cartref a doeddwn i byth yn gofyn unrhyw gwestiynau. Dyma’r camgymeriadau yr wyf yn falch iawn o'u gwneud oherwydd eu bod wedi fy helpu i ddysgu sut i lwyddo trwy dderbyn graddau isel, y ffordd galed. Ym mis Awst 2011, wnes i dderbyn y graddau DDE mewn Cemeg, Seicoleg a Bioleg. Daeth yr ergyd fwyaf damweiniol ar ffurf gradd U yn fy arholiad cemeg CH1. Dyma rywbeth wnaeth arwain i mi deimlo’n gywilyddus.

Roedd dechrau fy mlwyddyn A2 wedi arwain at egni newydd i lwyddo. Roedd gen i lawer o arholiadau ail-sefyll ond er gwaethaf y nifer fawr o arholiadau, llwyddais i wella fy hun. Ar ôl derbyn fy ngraddau, roeddwn i'n teimlo y gallwn i barhau i wneud llawer gwell. Yn ystod fy nhrydedd flwyddyn wnes i ddechrau manteisio'n llawn ar yr offer adolygu mwyaf gwerthfawr. Sef papurau arholiadau blaenorol a chynlluniau marcio. O ganlyniad i ddefnyddio'r offer hwn roedd amlder uwch o ymweliadau â swyddfa Dr Beer i ofyn cwestiynau.

Ar ddiwedd fy nhrydedd flwyddyn, llwyddais i wneud digon o waith i gael mynediad i Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd. Yn wreiddiol, roedd gen i le ar gwrs i astudio am dair blynedd er mwyn ennill gradd BSc (Anrh) Cemeg. Ond, ar ôl rhyddhau fy ngraddau ail flwyddyn, wnaeth popeth newid. Roedd y gwaith caled yr oeddwn wedi gwneud ar fy astudiaethau israddedig yn yr ail flwyddyn yn fwy na digon i sicrhau gradd dosbarth cyntaf. Roedd fy nhiwtor personol ac aelodau eraill o'r staff addysgu wedi fy nghynghori i astudio rhaglen radd pedair blynedd yn hytrach na'r rhaglen tair blynedd. Felly penderfynais gymryd rhaglen radd MChem (Anrh). Roedd hwn yn opsiwn nad oedd ar gael i mi ar ôl i mi dderbyn fy Lefelau A oherwydd nad oedd fy ngraddau yn ddigon da.

Wnes i ailadrodd fy llwyddiant israddedig yn fy nhrydedd flynedd a'm pedwaredd flynedd o astudio ac ym mis Gorffennaf graddiais gydag anrhydedd dosbarth cyntaf fel meistr cemeg.

Yn ddiweddar, cynigwyd swydd i mi gyda BBI Solutions i weithio fel gwyddonydd cyfunedd cynhyrchu ac rwy'n falch o ddechrau'r antur newydd hon. "

Gareth Smith

Darllenwch mwy o lwyddiant yma