Bagloriaeth Cymru

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

Cymhwyster
Bagloriaeth Cymru
Canlyniadau
Bwrdd Arholi
Bagloriaeth Cymru

Trosolwg

Mae'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yn ei gwneud yn ofynnol i'r dysgwyr ymateb i fater byd-eang drwy godi ymwybyddiaeth o'r mater i gynulleidfa benodol mewn modd creadigol ac arloesol.

Diben yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yw meithrin sgiliau dysgwyr, tra'n darparu cyfleoedd iddyn nhw ddeall materion byd-eang ac ymateb yn briodol iddyn nhw. Fel rhan o'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, bydd y dysgwyr yn meithrin sgiliau penodol ym maes Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau a Chreadigedd ac Arloesi ac yn eu defnyddio mewn modd priodol.

Mae dinasyddion byd-eang yn ymwybodol o'u hawliau a'u cyfrifoldebau fel dinasyddion Cymru a'r byd ehangach. Mae ganddynt ddiddordeb mewn materion byd-eang, brwdfrydedd amdanynt a dealltwriaeth ohonynt. Mae dinesydd byd-eang yn parchu ac yn gwerthfawrogi cydraddoldeb, amrywiaeth, goddefgarwch a chynaliadwyedd.

 

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.