Enterprise

Her Menter a Chyflogadwyedd

Cymhwyster
Bagloriaeth Cymru
Canlyniadau
Bwrdd Arholi
Bagloriaeth Cymru

Trosolwg

Mae'r Her Menter a Chyflogadwyedd yn gofyn iddyn nhw ddatblygu syniad a chynnig busnes, gan enghreifftio’r cynigion terfynol fel arddangosfa weledol a'u cyflwyno gerbron panel. 

Diben yr Her Menter a Chyflogadwyedd yw meithrin sgiliau dysgwyr, tra'n darparu cyfleoedd i'r dysgwyr feithrin sgiliau a phriodoleddau mentrus a gwella cyflogadwyedd. Fel rhan o'r Her Menter a Chyflogadwyedd, bydd y dysgwyr yn meithrin sgiliau penodol ym maes Llythrennedd Ddigidol, Creadigedd ac Arloesi ac Effeithiolrwydd Personol ac yn eu cymhwyso mewn modd priodol.

Yn y byd sydd ohoni, bydd yn ddymunol i'r dysgwr feithrin ffordd fentrus o feddwl a all wella ei ragolygon gyrfa. Fel rhan o'r Her hon, caiff y dysgwyr y cyfle i greu syniadau arloesol yn seiliedig ar ddiwallu anghenion cwsmeriaid a/neu fusnesau drwy ddatblygu cynnyrch neu wasanaeth ac i roi'r syniadau hynny ar waith. Gellir cyflawni hyn a'i wella drwy ddilyn proses fenter sy'n cynnwys cysylltu â chyflogwyr a rhyngweithio ag entrepreneuriaid lleol llwyddiannus. Bydd yr her hon yn gwella cyflogadwyedd drwy alluogi'r dysgwyr i ganolbwyntio mwy ar gyfleoedd, i fod yn fwy hunanymwybodol ac yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd busnes. 

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.