Her y Gymuned

Cymhwyster
Bagloriaeth Cymru
Canlyniadau
Bwrdd Arholi
Bagloriaeth Cymru

Trosolwg

Bydd Her y Gymuned yn rhoi’r cyfle i’r dysgwyr ddewis gweithgaredd o blith un o’r themâu canlynol yn ymwneud â’r gymuned:

  • Cymdeithasol/lles
  • Gwella'r gymdogaeth
  • Hyfforddi

Bydd y dysgwyr yn cynllunio ac yn trefnu'r gweithgaredd naill ai fel unigolyn neu mewn tîm (yn cynnwys rhwng 3 a 6 o aelodau). Wedyn, rhaid treulio 30 awr yn ymgymryd â'r gweithgaredd yn uniongyrchol gyda'r gymuned leol neu yn y gymuned leol. Ar ôl cwblhau'r Her rhaid i'r dysgwr fyfyrio ar ei effeithiolrwydd personol.

Diben Her y Gymuned yw meithrin sgiliau'r dysgwyr, tra'n annog y dysgwyr i nodi, datblygu a chymryd rhan mewn cyfleoedd a fydd o fudd i'r gymuned leol. Fel rhan o Her y Gymuned, bydd y dysgwyr yn meithrin sgiliau penodol ym maes Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol ac yn eu defnyddio mewn modd priodol.

Yn y byd sydd ohoni, mae angen i'r dysgwyr fod yn ymwybodol o'r heriau a'r cyfleoedd y byddant o bosibl yn dod ar eu traws ar lefel bersonol yn eu cymuned leol: yr ysgol, yr ardal leol, y pentref, tref neu ddinas agosaf. Bydd y dysgwyr yn canolbwyntio ar bryderon ac anghenion go iawn drwy weithgareddau sy'n anelu at wneud gwahaniaeth yn y gymuned. Dylai Her y Gymuned gynnig profiadau sy'n helpu pobl ifanc i ddeall ystyr bod yn ddinesydd gweithgar. Dylai'r her eu galluogi i ddatblygu fel aelodau effeithiol a chyfrifol o'u cymuned leol.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.