MYFYRDOD YSBRYDOL

Mae'n gwrs i bawb: 

Mae 'Myfyrdod Ysbrydol' yn rhaglen Addysg Grefyddol gynhwysol y mae pob myfyriwr yn astudio yng Ngholeg Dewi Sant, ac mae'n gwrs sy'n hygyrch ac sy'n cael ei gwerthfawrogi gan fyfyrwyr o bob ffydd neu rai heb ffydd o gwbl. Ein bwriad yw bod pob un o'n myfyrwyr yn buddio o'r dewis eang o bynciau ar gael, a hefyd i dreulio amser yn ystod yr wythnos mewn cyfeiriad meddwl myfyriol sy'n rhoi cyfle iddynt fyfyrio ar gwestiynau ehangach, er mwyn lledu eu hastudiaethau a'u gorwelion. Mae pob myfyriwr yn astudio'r cwrs yma fel canlyniad ymhlyg o argeisio Addysg Gatholig yn y lle cyntaf.  Mae'r myfyrwyr yn gwerthfawrogi'r cwrs unigryw yma fel y dangoswyd yng nghanlyniadau Arolwg 'Llais y Dysgwr' a wnaed dros y blynyddoedd diwethaf. 

Strwythur y Cwrs: 

Mae gan fyfyrwyr un sesiwn 'Myfyrdod Ysbrydol' pob wythnos ar yr amserlen. Caiff y gwersi eu cynllunio a'u strwythuro er mwyn hwyluso llawer o gwestiynu, trafod, a dadlau. Mae'r cwrs cyfan wedi'i seilio ar 8 pâr o rinweddau o'r Proffil Disgybl Jeswit.  Mae'r testunau a'r materion a archwilir yn gysylltiedig â'r rhinweddau hyn. Byddwn ni'n treulio pob hanner tymor yn astudio pâr o rinweddau gwahanol. 

Gwersi: 

Caiff holl safbwyntiau eu croesawu, eu gwerthfawrogi, a'u parchu, ni waeth fo'ch cefndir crefyddol. Helpia hyn i greu amgylchedd dysgu sy'n agored a chadarnhaol, lle y gall safbwyntiau gael eu cyfnewid a'u herio'n ddiogel.  Defnyddir llawer o ddelweddau gweledol a chyflwyniadau fideo mewn gwersi er mwyn ysgogi trafodaeth.  Rydyn ni am annog myfyrwyr i feddwl yn ddwfn a myfyrio ar syniadau eu hunain, yn ogystal â syniadau pobl eraill.  Mae'n ffordd wych o ledu gorwelion drwy gwestiynu a thrafod. Ni osodir unrhyw waith cartref ffurfiol yn y pwnc hwn. 

Cymwysterau: 

Gall myfyrwyr lwyddo i ennill Dyfarniad Estynedig Lefel 3 mewn Addysg Grefyddol. Mae hyn yn gymhwyster unigryw a grëwyd gan Goleg Dewi Sant ar y cyd â'r Corff Dyfarnu yng Nghymru, sef Agored Cymru. Mae'n gymhwyster ychwanegol a gydnabyddir gan 'Cymwysterau Cymru', Rheolydd Cymwysterau'r Llywodraeth. Mae UCAS hefyd wedi dyfarnu 8 pwynt tariff ar gyfer y cymhwyster i ymgeiswyr Prifysgol o fis Medi 2021. Gellir ennill y dyfarniad estynedig drwy lwyddo mewn asesiadau. Mae'r asesiadau hyn yn llyfr agored, ac yn cymryd lle yn ystod gwersi. 

Testunau'r Cwrs: 

Dyma'r fath o destunau y byddwn ni'n archwilio yn ystod y Rhaglen:

  • Rhinwedd a byw bywyd rhinweddol 
  • Credoau ac Arferion Crefyddol mewn Iddewiaeth, Islam, Hindŵaeth, a Bwdhaeth 
  • Amheuaeth a Ffydd; Gwyddoniaeth a Chrefydd 
  • Dewisiadau Moesol   
  • Cwestiynau am fywyd ar ôl marwolaeth 
  • Cyfiawnder Cymdeithasol  
  • Ffawd a Rhyddid  
  • Dadleuon am fodolaeth Duw  
  • Esblygiad Cosmig a biolegol 
  • Ystod o gredoau ac arferion Catholig