29 Tac

Coleg Dewi Sant yn Dathlu Llwyddiant

Mae Coleg Dewi Sant wedi cael ei alw'n begwn o ragoriaeth ac un o'r colegau gorau yng Nghymru a Lloegr.

Ym mis Tachwedd 2010 wnaeth arolygiaeth addysg Estyn gwobrwyo'r coleg gyda'r marciau uchaf bosibl yn dilyn ei arolygiad diweddar. Dyma'r coleg cyntaf yng Nghymru i gyflawni'r safon hon o dan y fframwaith arolygu newydd a gyflwynwyd y llynedd. Canmolodd y tîm o arolygwyr y staff a'r disgyblion am sicrhau cyfraddau llwyddiant cyffredinol yn uwch nag mewn colegau eraill yn y wlad ac wedi tynnu sylw at raglen Bagloriaeth Cymru yn y coleg fel enghraifft o arfer da.

Wrth grynhoi llwyddiant academaidd Coleg Dewi Sant, mae'r adroddiad yn dod i'r casgliad: "Mae'r cyfraddau llwyddo ar y rhan fwyaf o gyrsiau yn uwch neu'n llawer uwch na'r rhai mewn colegau addysg bellach eraill yng Nghymru. Mae cyfraddau llwyddiant cyffredinol y coleg yn uchel ar bob lefel astudio. Mae'r coleg wedi cynnal y lefel uchaf o berfformiad yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae ei pherfformiad cyffredinol yn ei osod ymhlith y colegau sy'n perfformio uchaf yng Nghymru. Mae'r coleg hefyd yn perfformio'n dda iawn o gymharu â chanlyniadau colegau chweched dosbarth yn Lloegr. "

Ymhlith y rhesymau a roddodd y tîm arolygu ar gyfer graddio'r coleg mor uchel oedd y ffaith bod myfyrwyr yn aml yn llwyddo ar lefel uwch na'r hyn a ragwelwyd yn dilyn eu canlyniadau TGAU.

Mae Estyn wedi gofyn i'r coleg i ddarparu hyfforddiant i staff o golegau eraill yng Nghymru mewn meysydd lle mae'n rhagori, gan gynnwys cyflwyno Bagloriaeth Cymru a'r cynllun dysgu unigol electronig (eILP), sy'n rhoi arweiniad a chefnogaeth dysgu i fyfyrwyr wrth ddefnyddio TG. Yn y ddau faes hyn, ystyriwyd ei bod yn arweinydd yn y sector.

Gafodd y Rhaglen anrhydedd, sy'n cynorthwyo'r myfyrwyr sy'n cyflawni'n uchaf i ymgeisio i'r prifysgolion gorau, ganmoliaeth hefyd a nododd yr arolygwyr at y ffaith nad yw llwyddiant yn y coleg yn gysylltiedig â chefndir economaidd-gymdeithasol. Cyflawnwyd myfyrwyr sy'n derbyn y lwfans cynhaliaeth addysgol fel grŵp llwyddiant cyffredinol yn uwch na'r hyn a gyflawnir gan y rhai nad ydynt yn derbyn y lwfans.

Wnaeth yr Adroddiad gasglu bod profiadau dysgu yn ardderchog ar y cyfan, fel yr oedd y gwaith gan yr uwch dîm rheoli,  a'r gofal, gefnogaeth a'r cyfarwyddyd a gynigir i fyfyrwyr.

Mae'r ymddygiad ac agweddau a ddangosir gan fyfyrwyr yn cael eu graddio'n "dda iawn" gyda llawer yn dangos brwdfrydedd ac awydd i ddysgu. Nid oedd unrhyw dystiolaeth o broblemau bwlio neu aflonyddu.

Ystyrir bod yr addysgu yn dda ar y cyfan a gafodd yr athrawon eu canmol am y ffordd y maent yn cynllunio gwersi.

Wrth sôn am yr adroddiad dywedodd y Pennaeth Mark Leighfield: "Mae'r myfyrwyr, staff a llywodraethwyr yn falch iawn fod yr adroddiad yn rhoi cydnabyddiaeth i'r ymdrechion sy'n cael eu gwneud gan gymuned Coleg Catholig Dewi Sant wrth fynd ar drywydd rhagoriaeth ac wrth geisio sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cyflawni eu llawn botensial. Mae'r ffaith fod y coleg wedi cael ei farnu "rhagorol" yn gadarnhad clir o'r gwaith caled a wneir gan fyfyrwyr, staff a llywodraethwyr. Rydym yn hynod o falch fod cynifer o nodweddion blaengar y sector wedi cael eu nodi gan yr arolygiaeth. Yn benodol, rydym yn falch iawn fod yr adroddiad yn cydnabod nid yn unig ganlyniadau academaidd rhagorol, ond hefyd y rôl y mae cefnogi dysgwyr, rhoi gofal a chyfarwyddyd o ansawdd uchel i ein dysgwyr a pherfformio hyd eithaf yn chwarae.  Mae hyn yn gysylltiedig â'n hethos gan mai ni yw'r unig goleg chweched dosbarth Catholig yng Nghymru. Mae'r system newydd o arolygu yng Nghymru yn cael ei chydnabod yn eang fel un eithriadol o drylwyr, mae'r ffaith bod barn o'r fath wedi cael ei sicrhau gan Goleg Catholig Dewi Sant yn glod i'n myfyrwyr a staff. Nhw yn wirioneddol sy'n "arwain y sector '."