01 Med

Gwybodaeth Dechrau Tymor

Croeso i Goleg Catholig Dewi Sant

Rydym yn falch iawn eich bod yn ymuno neu yn ymuno a ni ac yn edrych ymlaen at adeiladu ar ganlyniadau gwych eleni gyda'n gilydd. Tu fewn i'r erthygl hon rydym yn gobeithio byddwch yn dod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei angen i sicrhau eich bod yn mwynhau eich anwythiad neu ddychweliad i'r Coleg.
 
Bydd dysgu yn cychwyn ar Ddydd Mercher Medi'r 2il am 9.05.
 
 

Amserlen

Mae eich amserlen wedi'i danfon i'ch cyfrifon personol a choleg. Os nad ydych wedi derbyn eich amserlen, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich amserlen dewch i'r Neuadd Chwaraeon ar brynhawn Mercher os gwelwch yn dda, bydd yna ddesg cymorth yna yn y prynhawn ac ar gyfer yr wythnosau gyntaf.
 
Ar gyfer map o'r Coleg i'ch helpu i symud o gwmpas, cliciwch yma. Yn ogystal, bydd digon o staff ar gael i'ch helpu i gyrraedd eich gwersi.
 
I'n galluogi i ganolbwyntio ar fyfyrwyr 6ed Isaf newydd, ni fydd unrhyw wersi craidd ar gyfer ein grwpiau tiwtor 6ed uchaf tan ddydd Llun, Medi'r 7fed. Mae hyn yn effeithio ar bob grŵp tiwtor gan gynnwys y rhaglen anrhydedd a RASMA. Bydd pob gwers arall yn cychwyn ar ddydd Mercher Medi'r 2il fel y nodwyd ar eich amserlen.
 
 

Ffair y Glas 

Bydd Ffair y Glas yn cymryd lle yn y Neuadd Chwaraeon ar brynhawn dydd Mercher a bydd gennych gyfle i ddarganfod pa gyfleoedd sydd i ddod yn rhan o weithgareddau allgyrsiol yn ystod eich amser yn y Coleg. Mae bysiau'r Coleg wedi'i dal yn ôl tan 4.25 i'ch galluogi'r myfyrwyr sy'n defnyddi'r bysiau i fynychu'r Ffair, gall myfyrwyr arall gadael unwaith maent wedi mynychu. Bydd y Coleg ar agor trwy'r prynhawn, gan gynnwys y GAD i'r myfyrwyr sydd rhaid neu sydd angen aros ar y safle.
 
 

Busiau

Rydym wedi cael gwybod bod yna streic bysiau wedi'i gynllunio ar gyfer gwasanaethau Bws Caerdydd ar gyfer Dydd Mercher, Medi'r 2il. Felly, rydym yn disgwyl rhywfaint o aflonyddwch, ond dewch cyn gynted ag y bo modd os gwelwch yn dda, mae'r Coleg, a'r staff yn deall os rydych yn cael eich gohirio. Rydym wedi nodi'r wybodaeth ddiweddaraf gan Fws Caerdydd ar ein gwefan. Mae bysiau'r Coleg yn rhedeg fel arfer.
 
 

Ffreutyr

Mae'r siop goffi ar agor o gyn Gwers 1 tan ddiwedd y dydd, felly gall myfyrwyr prynu diodydd poeth neu oer a byrbrydau. Derbynnir taliadau ar garden, a bydd gwybodaeth am werthiannau di-arian yn dilyn o fewn y dyddiau nesaf. Mae'r ffreutur yn gwerthu prydiau poeth o amser egwyl tan ddiwedd amser cinio. Bydd manylion am y fwydlen ac unrhyw brydiau arbennig yn cael eu danfon i chi yn rheolaidd.
 
 

Gwybodaeth Ysgoloriaethau

Os hoffwch ymgeisio am un o'n hysgoloriaethau, naill ai ysgoloriaeth academaidd neu ysgoloriaeth am gyfraniad i'r gymuned, ewch i'n gwefan am wybodaeth ymgeisio am ysgoloriaeth. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgoloriaethau yw Dydd Mawrth, Medi'r 1af am ganol nos.
 
 

Pwyntiau allweddol ar gyfer yr wythnosau nesaf

  • Peidiwch â pharcio yn y maes parcio blaen am yr wythnosau nesaf - bydd dosbarthiadau yn cyrraedd gyda nwyddau. Ni fydd yn hawdd troi cerbydau cyflenwi os mae'r maes parcio yn llawn.
  • Gyrrwch yn ofalus ar bob adeg os gwelwch yn dda.
  • Ni fydd modd parcio neu droi cerbydau ar y palmant ar flaen y Coleg bellach. Sicrhewch os ydych yn cael eich gollwng neu'ch casglu eich bod yn ddiogel ac nid yw'n anghyfleuster i yrwyr arall.
  • Byddwn yn cloi'r gatiau blaen ar ddiwedd pob dydd. Mae hyn yn rheoli traffig wrth sicrhau bod teithwyr ar fysiau yn mynd ar y bysiau'n ddiogel. Os rydych yn cael eich casglu, bydd rhaid i'ch lifft parcio i ffwrdd o'r bysiau a bod yn amyneddgar tra bod y bysiau'n gadael.
  • Os oes rhaid i ni adael y prif adeilad am unrhyw reswm bydd rhaid i chi ymateb yn brydlon er mwyn sicrhau bod pawb yn gadael yr adeilad yn ddiogel. Os ydych yn rhan o'r cyntaf allan o'r adeilad, symudwch yn bell i ffwrdd o'r adeilad, tuag at y maes parcio tu ôl i'r Astroturf. Mae'n annod cael pobl allan os oes pobl yn loetran yn agos i'r adeilad.
  • Os oes modd i ni ddefnyddio'r drysau cefn gymaint ag y bod modd dros yr wythnosau nesaf a chadw i ffwrdd o blaen yr adeilad bydd unrhyw risg yn cael ei lleihau. Mae'n bosib bydd hwn yn golygu cerdded ym mhell er mwyn osgoi'r ardal gweithio ond bydd synnwyr cyffredin yn dangos fod hwn yn fwy diogel. Bydd y drysau ar ben y ramp ar gael, ond ni fydd y drysau gwaelod ar bwys yr ystafell staff ar agor. Peidiwch loetran ar y ramp yn ystod y cyfnod hwn.
 
Diolch am eich cydweithrediad i ddod trwy'r wythnosau nesaf gyda chyn lleied o amharu ar eich astudiaethau!