25 Med

System Arlwyo Heb Arian & Talu Ar-lein

Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod ni’n gweithredu gwasanaeth taliadau ar lein fel rhan o brosiect i wella profiadau myfyrwyr sy’n galluogi rhieni, gwarchodwyr a myfyrwyr i dalu am deithiau, bysiau, prydiau bwyd a gwasanaethau arall ar-lein er mwyn rheoli a monitro gwariant. Bydd gwybodaeth am y gwasanaeth taliadau ar lein yn cael eu cylchredi ar wahân.

Yn ogystal, fel rhan o’r prosiect, byddem yn gweithredu system adnabod myfyrwyr sy’n defnyddio dulliau biometrig ar gyfer gwasanaethau arlwyo’r coleg. Mae’n bosib eich bod chi’n gyfarwydd â’r fath system gan fod Cyngor Caerdydd yn gweithredu system biometrig heb arian o fewn ysgolion uwchradd ei dalgylch.

Credwn fydd y system yn gwella’r gwasanaethau rydym yn medru cynnig i fyfyrwyr a staff yn sylweddol, gyda manteision cryn gan gynnwys:

  • Ni fydd angen i fyfyrwyr cofio dod a charden nag arian parod i’r Coleg
  • Gostyngiad mewn amser ciwio i’r myfyrwyr sy’n defnyddio’r ffreutur neu siop goffi
  • Y gallu i weld pryniadau, rheoli gwariant a llif arian
  • Lleihad mewn amser gweinyddu a’r gost o delio gyda cardiau coll / cyfrineiriau / PINiau

 Bydd rhagor o wybodaeth a ffurflen ganiatâd yn cael ei danfon i chi ym mis Hydref 2015 pan mae’r system yn barod i’w ddefnyddio. Mewn achosion o fyfyrwyr sydd ddim yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn, bydd rhaid i riant/gwarchodwr llofnodi’r ffurflen, ond ar gyfer myfyrwyr sy’n hŷn nag 18 gallent lofnodi’r ffurflen eu hun. Bydd unrhyw fyfyrwyr sydd ddim eisiau defnyddio’r system biometrig yn derbyn dull adnabod arall er mwyn cael mynediad at wasanaethau cyfredol.

Mae’r dechnoleg yma yn cael ei defnyddio yn llwyddiannus gan filoedd o ysgolion a cholegau ar draws y Deyrnas Unedig a hoffwn ei wneud yn glir fod Coleg Catholig Dewi Sant yn cydymffurfio a’r Ddeddf Diogelu Data a’r ddarpariaeth o’r Ddeddf Diogelu Rhyddid 2012 (a ddaeth i rym ym Medi 2013) sy’n ymdrin â data biometrig. Mae gwybodaeth bellach ar ddulliau biometrig wedi’i rhestri yn y nodiadau isod.

 

Cefndir defnydd o ddulliau biometrig mewn ysgolion a cholegau

Er mwyn eglurder, gwybodaeth biometrig yw wybodaeth am nodweddion corfforol neu ymddygiadol sy’n gallu cael eu defnyddio er mwyn eich adnabod. Mae yna nifer o ddulliau biometrig, gan gynnwys er enghraifft, llun digidol, bysbrint, neu siâp llaw. Fel rhan o’n system rheoli hunaniaeth, bydden ni’n cofnodi mesuriad biometrig a wneir gan bys, ond nid bysbrint. Bydd y wybodaeth yma yn cael ei chadw ar fas data diogel dros ben a fydd yn cael ei defnyddio gan y coleg dim ond er mwyn profi pwy sy’n defnyddio’r ystod o wasanaethau sydd ar gael. Yn y dyfodol mae’n bosib i ni ddefnyddio gwasanaethau biometrig arall ble’n briodol.

Mae ein datrysiad dewisol yn ein galluogi i ddefnyddio bastata sy’n dal gwybodaeth biometrig ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau. Mae hwn yn golygu storio’r cyn lleied o ddata sy’n bosib. Mae hwn yn lleihau’r risg o golli data.

Ni all y data sy’n cael ei stori cael ei defnyddio ar gyfer unrhyw asiantaeth arall ar gyfer unrhyw ddiben arall.

Ni fydd y coleg yn defnyddio’r wybodaeth biometrig ar gyfer unrhyw bwrpas oni bai am y rhieni y nodir uchod. Bydd y coleg yn storio’r wybodaeth biometrig yn ddiogel gan lynu wrth y Ddeddf Diogelu Data 1998. Ni fydd y Coleg yn rhannu’r wybodaeth yma gydag unrhyw un arall nag yn ei datguddio yn anghyfreithlon i unrhyw berson arall.

 

Deddfwriaeth Gyfredol - Deddf Diogelu Rhyddid 2012

Mae’r ddeddfwriaeth yma yn gorfodi ysgolion & colegau i:

  • Hysbysu rhieni am y defnydd o’r system biometrig yn yr ysgol ac i esbonio pa rhaglenni sy’n defnyddio dulliau biometrig
  • Dderbyn caniatâd ysgrifenedig oddi wrth riant os mae’r ysgol yn mynd i brosesu gwybodaeth biometrig am ei blentyn.
  • Alluogi plant i ddefnyddio dull arall o gael eu hadnabod os dymunir.