11 Ion

Pam ddylech chi gymryd rhan mewn Menter yn y Coleg

Mae Coleg Dewi Sant yn darparu nifer enfawr o gyfleoedd i fyfyrwyr cymryd rhan mewn gweithgareddau menter trwy gydol y flwyddyn.  Ychydig cyn y Nadolig, wnaeth tair o'n myfyrwyr - Charlie Barber, Nicole Flavin a Phoebe Rees - cael eu dewis i gymryd rhan mewn profiad gwaith mewn stiwdio ffilm leol. Dyma beth oedd gan y merched i'w ddweud am eu profiad:

 

"Mae bod yn rhan o Fenter wedi bod yn brofiad anhygoel. Trwy'r rhaglen dywedwyd wrthym am gyfle i gael profiad gwaith â thâl mewn stiwdio ffilm go iawn yn y Barri o'r enw Digichemistry.

Wnaeth gweithio i gwmni ffilm go iawn pendant datblygu ein sgiliau camera a golygu, yn ogystal â chael profiad gwirioneddol o weithio oriau hir ac yn gorfod cwrdd â therfynau amser ar gyfer y cleient.

Rydym wedi dysgu cymaint o'r profiad yma, gan gynnwys sut i ddefnyddio final cut pro a sut i ddefnyddio camerâu soffistigedig. Mae'n rhoi i ni yn brofiad yn y diwydiant y gobeithiwn eu gosod ein gyrfaoedd yn y dyfodol mewn, a oedd yn ei gwneud yn glir bod hyn yn union beth yr ydym yn gobeithio ei wneud yn y dyfodol.

Roedd Craig, Mirain a Sam yn wych i weithio gyda, a helpu ni ar bob cam, os oedden ni'n angen help, ond rhoddodd yn lle i ni ddefnyddio ein menter ein hun. 

Roedd yn heriol ar adegau wrth i chi cael eich rhoi dan bwysau i gael y gwaith wedi'i gwblhau, ond cawsom ddigon o gymorth ac roeddem wedi llwyddo i greu rhaglen ddogfen broffesiynol ein bod yn falch ohono. Roeddwn ni mewn tîm llawn bobl frwdfrydig, a wnaeth y profiad yn fwy pleserus!

Roedd gorfod mynd trwy broses gyfweld a chael lle ar restr fer o ganlyniad i ein CVs hefyd brofiad gwych. Roedd cael fy newis dros 30 o ymgeiswyr yn deimlad ffantastig, ac os ydych chi erioed yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn Menter, boed hynny drwy brofiad gwaith, cysgodi gwaith, neu gymryd rhan yn yr amrywiaeth o gystadlaethau, yna rydym yn ei argymell. Cewch lawer o hwyl ond hefyd gallwch ddysgu ystod newydd o sgiliau. Mae hefyd yn rhoi rhywbeth y gallwch ei roi ar eich CV i wneud i chi sefyll allan.

Rydym mor falch ein bod wedi cael y cyfle hwn ac os cawsom y cyfle i wneud hynny eto byddem yn mynd ag ef heb unrhyw oedi!"

- Charlie Barber, Nicole Flavin a Phoebe Rees