17 Maw

Cannoedd o Fyfyrwyr yn Cwrdd â Chyflogwyr Enwog

Wnaeth dros 250 o fyfyrwyr a'u rhieni cwrdd â rhai o'r cyflogwyr mwyaf yng Nghymru mewn Digwyddiad STEM Gyrfaoedd Coleg Dewi Sant ar 15 Mawrth 2016.

Bu ein hail ddigwyddiad gyrfaoedd STEM blynyddol yn cyd-fynd gydag Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2016 ac fe'i mynychwyd gan fwy na 60 o gyflogwyr - gan gynnwys GE Aviation, Yswiriant Admiral, y BBC, y GIG a Heddlu De Cymru.

Roedd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol yn amrywio o lawfeddygon i dditectifs fforensig, wrth law i gynnig arweiniad i fyfyrwyr sy'n ystyried addysg uwch a gyrfa mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg yn y dyfodol.

Pwrpas y digwyddiad oedd cynorthwyo ein myfyrwyr i feddwl am lwybr gyrfa ar gyfer y dyfodol, i agor eu llygaid at swyddi anghyfarwydd, ac i gynorthwyo eu dilyniant i'r brifysgol. Caiff y myfyrwyr cyfle gwych i siarad ag arbenigwyr ym meysydd amrywiol ac i drafod llwybrau posib i'r yrfa yna.

Yn dilyn y digwyddiad, dywedodd y cyflogwyr:

Roedd yn braf iawn ac yn galonogol i gwrdd â chymaint o fyfyrwyr chwilfrydig a frwdfrydig.“

Roedd yn wych i ddod o hyd i gymaint o frwdfrydedd ymhlith eich myfyrwyr.

Mwynheais siarad â'r myfyrwyr a gobeithio rhoddodd syniadau am lwybrau gyrfa wahanol yn y pynciau STEM iddynt.

"Dyma fy ymweliad cyntaf â Choleg Dewi Sant, ac yr oeddwn yn sylwi ar ba mor dda oedd y staff a'r disgyblion yn y digwyddiad, mae'r ymdrech a roddwyd i drefnu'r digwyddiad yn glir."

Mae gan Goleg Dewi Sant draddodiad cryf o ddarparu cyfleoedd ar gyfer ein myfyrwyr  Gwyddoniaeth, Mathemateg, TG a Daearyddiaeth. Drwy gydol y flwyddyn rydym yn defnyddio ein cysylltiadau â Phrifysgol Caerdydd a busnesau lleol i ddarparu myfyrwyr gyda darlithoedd a gweithgareddau sy'n ymwneud â gyrfaoedd yn y pynciau STEM, er mwyn gwella a chyfoethogi eu rhaglen astudio. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda'n hysgolion partner i alluogi eu myfyrwyr i gael profiad pynciau STEM ar lefel chweched dosbarth, er mwyn eu hannog i ddilyn cymwysterau a gyrfaoedd pellach yn y diwydiant.

Anogir myfyrwyr i siarad â chymaint o gyflogwyr a chynrychiolwyr prifysgol â phosibl - gan lenwi eu manylion ar gerdyn cofnodi a oedd yn cael ei defnyddio ar gyfer mynediad raffl. Yna bydd y cerdyn yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo nhw yn y broses o wneud cais UCAS ac fel rhan o'r cynllunio gyrfa a dilyniant y maent yn eu gwneud fel rhan o'u cwrs Bagloriaeth Cymru. Mae sôn arbennig yn mynd i Matthew Williams a Barbara Phythian, sydd wedi ennill gwerth £50 o dalebau Amazon. Ymwelodd Matthew a Barbara lawer o gyflogwyr, prifysgolion a sgyrsiau, ac maent yn haeddu ennill. Rydym yn gobeithio y rhoddodd hyn golwg gwerthfawr ar yr hyn y byddent yn hoffi mynd ymlaen i wneud yn y dyfodol iddynt. Da iawn!