20 Mai

Myfyrwyr yn Mynychu Fforwm Twf Gwyrdd Rhyngwladol

Green Growth Conference

Cynhelir gan Lywodraeth Cymru ar y cyd â’r Grŵp Hinsawdd, roedd y Fforwm Twf Gwyrdd Rhyngwladol (IGGF) yng Nghymru ym mis Mawrth yn y cyntaf o'i fath ers i'r cytundeb ar newid yn yr hinsawdd ym Mharis cael ei gytuno ym mis Rhagfyr 2015.

Bwriad y IGGF oedd rhoi Cymru / Llywodraeth Cymru wrth wraidd dadl hollbwysig a thrafodaeth ynglŷn â chreu amgylchedd busnes cynaliadwy a fydd yn gweithio ar gyfer swyddi, pobl a'r amgylchedd yn y dyfodol.

Roedd saith o'n myfyrwyr ac un athro wedi’u hanrhydeddi i gael gwahoddiad i’r digwyddiad, y thema oedd "y busnes o adeiladu cenedl gynaliadwy".

Wnaeth Claudia Perry, myfyriwr UG a wnaeth mynychu'r digwyddiad, ysgrifennu'r adroddiad canlynol:

Pan gyrhaeddom ni, roedd yn syndod - nid oedd yr un ohonom erioed wedi bod mewn amgylchedd fel hyn, roedd ychydig yn fygythiol, ond hefyd yn hynod gyffrous.

Roedd y Fforwm Twf Gwyrdd yn gynhadledd a drefnwyd i ddod â'r gymuned fyd-eang at ei gilydd i drafod y problemau cynyddol o newid hinsawdd a chynhesu byd-eang, i weld sut y gall bob un chwarae rhan. Roedd cynrychiolwyr y llywodraeth o bob cwr o'r byd yn mynychu, a siaradwyr gwadd o Galifornia a Chatalonia.

Ni oedd yr unig bobl ifanc i dderbyn gwahoddiad i'r gynhadledd, a phan oedden yn sylweddoli y byddem yn cael y cyfle i ofyn cwestiynau eu hunain, wnaethom ni penderfynu ein bod am gael gwybod sut byddai arweinwyr y byd yn ystyried rôl ein cenhedlaeth i gadw ein byd yn wyrdd, oherwydd, wrth gwrs, ni fydd y bobl sy'n byw gyda chanlyniadau unrhyw gamau a gymerwyd yn awr.

Wrth sgwrsio gyda rhai o fynychwyr y gynhadledd yn ystod yr awr ginio, dyma ni'n sylwi bod hyn yn wir am agwedd y rhan fwyaf - gan hyd yn oed annog siaradwr, yng nghanol ei araith, i ofyn i ni i 'cyfraddio' gweithredoedd ei genhedlaeth ar newid yn yr hinsawdd ar raddfa o 1-10.

Roedd hi'n anrhydedd ac yn fraint i fod yn rhan o ddigwyddiad o'r fath, ac i gael ein trin â pharch o'r fath pan oeddem yno - roedd yn syndod, wrth i lawer o'r cynrychiolwyr llywodraeth a swyddogion corfforaethol dangos eu bod yn awyddus i siarad â ni!

Ar y cyfan, roedd yn ddiwrnod arbennig iawn, a chyffrous i ni i gyd, ac rydym i gyd wedi ennill llawer o brofiad, gwybodaeth ac ymwybyddiaeth am y problemau yr ydym yn eu hwynebu yn fyd-eang, ac rydym yn gadael gyda'r agwedd bod yn awr lan i ni i helpu i wneud y newid.

Claudia Perry

Wnaeth y gynhadledd ysbrydoli'r myfyrwyr a daethant i ffwrdd yn dweud eu bod eisiau gwneud Coleg Dewi Sant yn rhan o'r mudiad Twf Gwyrdd a gosod esiampl i ysgolion a sefydliadau eraill.

Ar ôl y digwyddiad, derbyniodd y Coleg llythyr gan Edwina Hart, Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, a diolchodd i'r myfyrwyr am eu cyfraniad pwysig at y diwrnod a dymunodd llwyddiant iddynt wrth sefydlu Cymdeithas Wyrdd yng Ngholeg Dewi Sant.

Green Growth