19 Rha

Masnachwyr Entrepreneuraidd Ifanc yn Rhedeg Siop Nadolig yng Nghaerdydd

 

Ymunodd dysgwyr Coleg Dewi Sant myfyrwyr o amgylch De Cymru i redeg marchnad Nadolig yn y brifddinas.

Ar ôl cwblhau cyfres o heriau entrepreneuraidd yn ystod yr hydref, ymunodd wyth o fyfyriwr Coleg Dewi Sant myfyrwyr o golegau ledled De Cymru i roi eu sgiliau masnachol ar brawf drwy weithredu nifer o stondinau marchnad Nadolig 'pop-up' yng nghanol dinas Caerdydd ar ddydd Iau Rhagfyr 15fed.

Mae'r fenter 'Trading Places', sy'n cael ei redeg gan Gampws Cyntaf a Syniadau Mawr Gymru, yn weld yr entrepreneuriaid yn cymryd dros uned yn Chwarter Morgan a'i sefydlu fel marchnad Nadoligaidd i werthu eu cynnyrch a ddewiswyd yn ofalus i'r cyhoedd.

Wnaeth y grŵp o wyth ymuno a chyfranogwyr o Goleg Gwent, Coleg y Cymoedd a Choleg Merthyr Tudful, a gafodd eu dewis o blith 120 o fyfyrwyr yn y digwyddiad Diwrnod Sgiliau Menter yn Stadiwm Dinas Caerdydd ym mis Tachwedd. Yn y diwrnod hyfforddi, wnaeth y myfyrwyr creu argraff ar y beirniaid gyda'u craffter busnes brwd, a wnaeth pob un derbyn hyfforddiant a mentora gan rai o entrepreneuriaid busnes mwyaf llwyddiannus Cymru, gyda llawer ohonynt yn gweithredu fel Modelau Rôl Syniadau Mawr Gymru.

Y gobaith yw bod y profiad ymarferol a gafwyd yn y Diwrnod Sgiliau Menter a 'Trading Places' yn rhoi'r hyder i fyfyrwyr coleg archwilio entrepreneuriaeth fel opsiwn gyrfa hyfyw. Yn y diwrnodau wnaeth arwain at y diwrnod masnachu, wnaeth y timoedd creu cyflwyniad megis 'Dragons Den' i noddwyr y digwyddiad, a oedd yn penderfynu ym mha drefn y gallent ddewis cynnyrch i'w werthu. Yna roedd yn rhaid iddynt gynnal ymchwil marchnad, llunio cynllun busnes a pharatoi eu cynnyrch ar werth yn y 24 awr yn arwain i fyny at ddiwrnod masnachu.

Fel prosiect sydd wedi ennill gwobrau yn y DU, mae 'Trading Places' hefyd wedi helpu ysbrydoli newid mewn strategaeth busnes ar gyfer yr eiddo preifat Chwarter Morgan. Wnaeth y cyfarwyddwr, Rory Fleming ddweud: "Rydym yn hynod o falch i groesawu grŵp arall o entrepreneuriaid ifanc ar gyfer 'Trading Places', am y diwrnod anhygoel o werthfawr arall o fasnachu - o ran sgiliau bywyd a refeniw.

"Yn rhannol oherwydd mentrau o'r fath, rydym wedi agor nifer o fannau masnachu tymor byr parhaol yn Chwarter Morgan, a gobeithiwn y bydd cwrdd â'r galw am hinsawdd entrepreneuraidd yn fwy hylif."

Cefnogir gan NatWest ac EE, mae'r fenter 'Trading Places' yn y pen draw yn ceisio i hogi uchelgeisiau entrepreneuriaid ifanc ac i weithredu fel catalydd i droi syniadau busnes yn gyfleoedd busnes hyfyw. Yn yr wythnos sy'n arwain at ddiwrnod masnachu, rhedodd NatWest ac EE cyfres o weithdai busnes gyda'r cyfranogwyr wrth baratoi. Ac ar y diwrnod ei hun roedd Natwest wrth law gyda'i bws busnes, a oedd yn gweithredu fel canolfan weithrediadau ar gyfer y timau, wrth iddynt fonitro data gwerthiant yn fyw o'r chwe siop 'pop-up'.

Meddai Oliver Watts, Cadeirydd Bwrdd Rhanbarthol De Orllewin Chymru NatWest,: "Yn NatWest rydym wir eisiau ysgogi ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr busnes ac rydym yn falch iawn i weithio gyda'r holl bartneriaid a arweinir gan Gampws Cyntaf i helpu i ddod o hyd i ac i ddatblygu'r ddarpar entrepreneuriaid a allai fod â rôl hanfodol i'w chwarae ym mywiogrwydd economi Cymru yn y dyfodol."

Ychwanegodd Tony Jenkins, Pennaeth Cynllunio EE,: "Rydym yn gyffrous i fod yn rhan o'r prosiect anhygoel am y 3ydd flwyddyn. Mae eisoes yn profi i fod yn gyfle anhygoel i'n staff i ymgysylltu â'r gymuned leol ac yn cefnogi uchelgeisiau'r myfyrwyr."

 

St David's College

Myfyrwyr Coleg Dewi Sant

Trading Places

Y Rownd Derfynol

Mae'r siopau nawr ar agor!