29 Maw

Myfyrwyr Yn Siarad Yn Nigwyddiad 'Camu Ymlaen I'r Dyfodol'

Ar Fawrth 27, mynychodd myfyrwyr Anrhydedd Coleg Dewi Sant digwyddiad ‘Cynhadledd Dysgu ac Addysgu: Camu Ymlaen i’r Dyfodol’ Colegau Cymru yn Stadiwm Swalec. Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y canllawiau newydd ar gyfer y Mwyaf Galluog a Thalentog (MAT), ac roedd yn cynnwys gweithdai i ystyried sut y gall yr Archwiliad Iechyd cael ei ddefnyddio mewn Colegau, ar sgiliau astudio ac ar strategaethau dysgu Safon Uwch. 

Wnaeth y mynychwyr glywed anerchiadau gan Huw Thomas, Sharron Lusher, Cadeirydd Colegau Cymru a Phrifathro Coleg Sir Benfro; Jo Cook, Cyfarwyddwr Lightbulb Moment; Alun Davies AC, Gweinidog dros Ddysgu Gydol Oes a’r Iaith Gymraeg; Lee Sharma o Simply Do; Esther Barrett, arbenigwr pwnc ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu Jisc; a Hannah Mathias, rheolwr e-ddysgu yn CAVC.

Cafodd myfyrwyr Bethan James a Martyna Wezyk eu cyfweld gan Ann Lancet o ‘Markit Consultancy’ o flaen athrawon o bob rhan o Gymru a gwnaethant gymryd rhan mewn gweithdai yn ogystal.

Dyma beth oedd gan Bethan i’w ddweud am ei phrofiad:

“Roedd yn bleser i gynrychioli Coleg Dewi Sant ac i gael y cyfle i rannu fy mhrofiadau o’r Rhaglen Anrhydedd gyda staff addysg o bob cwr o Gymru.

Rhoddodd gyfle i fyfyrio ar ba mor werthfawr mae fy amser fel rhan o’r Rhaglen Anrhydedd wedi bod gan nad oes rhaglenni o’r fath ar gael i bob myfyriwr. Roedd hefyd yn gyffrous i ddysgu am y ddarpariaeth yn y dyfodol ar gyfer dysgwyr MAT yn ogystal â bod yn hynod o ddiddorol i ddysgu am sut mae’r ddarpariaeth yn cael ei weithredu a’i gofnodi o ran perfformiad.”

Dywedodd Mr Duly, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yng Ngholeg Dewi sant fod Bethan a Martyna wedi perfformio’n eithriadol o dda yn ystod eu cyfweliad ac yn glod i’w hunain ac i’r Coleg.

Step Up Event