09 Mai

Ffocysu Ar: 'Project Green'

Lansiwyd ‘Project Green’ gan grŵp o fyfyrwyr cyn Nadolig 2016, ac meant wedi bod yn brysur iawn! Dyma Nitzan Baybus yn ein diweddaru ar bopeth maent wedi’i gyflawni’r tymor yma.

Mae ‘Project Green’ yn grŵp o fewn y Coleg sy’n bwriadu gwella bywydau myfyrwyr â’r gymuned yn gyffredinol, yn ogystal a’r amgylchedd. Mae’r prosiect yma’n gymharol newydd, ac wedi’i ysbrydoli gan rhaglenni ‘Friends of the Earth’ (FOE) a ‘Citizens UK’ o fewn y Coleg.

Recycling%201.jpg

Y Cychwyn

Ar Hydref 4ydd 2016, cynhelir cyfarfod cyntaf ‘Citizens UK’ a FOE yn y Coleg. Gofynnwyd i’r myfyrwyr a fynychodd y cyfarfod am eu barn ynghylch materion allweddol. Daeth yn amlwg bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ymwybodol o’r materion, ond ddim yn gwybod sut i fynd ati i’w datrys.

Cynhaliwyd arolwg ‘gwrando cymunedol’ gan dîm arweinyddiaeth ‘Citizens UK’ a FOE er mwyn dysgu am sut mae pobl yn credu y gallai’r amgylchedd cymunedol cael ei wella. Gosodwyd yr her o ofyn i 10 o fyfyrwyr a 10 o bobl lleol am eu barn. Gwnaethant bendant ei weld yn anodd i fynd at bobl i ofyn iddynt am yr amgylchedd, ond roedd yn anoddach fyth ennyn diddordeb pawb. Roedd hwn yn agoriad llygaid i’r tîm arweinyddiaeth gan ei fod yn awgrymu i ni nad oedd digon o drafod yn digwydd am y mater pwysig yma.

 

Fy Myd Fy Nghartref

I’r rhai wnaeth dangos lefel arbennig o ddiddordeb, roedd penwythnos hyfforddi ‘Fy Myd, Fy Nghartref’ ar Dachwedd 12fed a 13eg. Yn ystod y penwythnos hyfforddi yma, clywodd y tîm am sut i gynnal ymgyrch, un o’r gwersi pwysicaf i’r rhaglen hon. Roedd y penwythnos yma hefyd yn sbardun ar gyfer ein hymgyrch gyntaf, a elwir yn ‘Double Decker’.

 Double Decker

Ymgyrch 'Double Decker'

Mae ‘Double Decker’ yn ymgyrch yn seiliedig ar y thema o ysbryd y Nadolig, ac ar ganlyniadau ein gwrando cymunedol. Y mater gyntaf i ni fynd i’r afael oedd gorlenwi ar fysiau ‘Cardiff Bus’, gan fod hwn yn rhywbeth wnaeth tynnu lot o sylw yn ystod yr arolwg. O safbwynt amgylcheddol, rydym yn credu mae’r datrysiad gorau byddai newid y bysiau sy’n gwasanaethu’r Coleg o fysus arferol, i fysus deulawr.

Gan bod y Nadolig yn agosáu, dyma ni’n dewis cynnal digwyddiad ar sail ysbryd y Nadolig ar Ragfyr 13eg. Roedd y digwyddiad yn golygu cyflwyno ‘Cardiff Bus’ â charden Nadolig enfawr, a siocled ‘Double Decker’ i bob gyrrwr. Ar bob un o’r 750 o siocledi, roedd tag ynghlwm a ysgrifennwyd gan myfyrwyr y Coleg yn nodi un peth maent eisiau wella am wasanaeth ‘Cardiff Bus’ ac un peth maent yn werthfawrogi am y gwasanaeth. Gwnaethom gwisgo mewn dillad Nadoligaidd cyn mynd i adeiladau ‘Cardiff Bus’ i gyflwyno ein anrhegion, a chais glir wedi’i ysgrifennu ar y carden ac ar lythyr at bennaeth y cwmni, Cynthia Ogbonna. Rydym yn parhau i fod mewn cysylltiad â Ms Ogbonna, ac yn falch i ddweud ein bod wedi sylwi ar gynnydd yn nifer y bysiau deulawr sy’n gwasanaethu ardal y Coleg.

 

Y Pethau Bach Mawr

Ar ôl ein hymgyrch gyntaf, gwnaethom ni dewis canolbwyntio ar y pethau bach y gallwn ei wneud er mwyn gwneud gwahaniaeth mawr. Rydym wedi bod yn glanhau ein hamgylchedd, y traethau a’r cymunedau lleol, rydym wedi haddysgu bobl am yr hyn yr ydym yn ei gynrychioli ac wedi bod yn gweithio’n agos ar brosiectau ‘Citizens UK’ a FOE eraill megis y Cynulliad Atebolrwydd diweddar lle wnaethom cyflwyno araith (gwelwch tudalen 9).

 

Dod Yn 'Project Green'

Ym mis Mawrth 2017, wnaeth y tîm arweinyddiaeth ail-frandio eu hunain fel ‘Project Green’. Roeddem yn awyddus i sicrhau ein bod yn cael ein adnabod fel grŵp sy’n creu ymgyrchoedd a digwyddiadau creadigol ac effeithiol. Ar ôl cwblhau ‘pethau bach mawr’ penderfynwyd canolbwyntio ein hymdrechion o amgylch pwysigrwydd ailgylchu. Lansiwyd dau brosiect, gydag amcanion tebyg ond prosiectau wahanol ac unigryw iawn.

 

Y Siwtiau Cyw Iâr

Ffocws ein hail ymgyrch oedd ar ddeunydd pacio a ddefnyddir mewn tai bwyta. Gwnaethom sylwi bod ein hoff bwyty yn dal i ddefnyddio pecynnau polystyren. Mae polystyren yn cael ei greu o blastig petrolewm sy’n dod o’r monomer styren, sy’n golygu na ellir ei ailgylchu’n llawn. Fodd bynnag, mae’n cael ei ddefnyddio o hyd gan y diwydiant bwyd gan ei fod yn hynod o ysgafn (mae’n cynnwys 95% aer) ac yn rhad iawn. Mae fersiynau well i’r amgylchedd o’r ddeunyddiau pacio yma yn cael eu cynhyrchu, ond, mae’n fwy anodd i gynhyrchu, sy’n ei wneud yn fwy drud.    

 Lansiwyd ein hymgyrch yn ‘Benny’s Chicken’, un o’r bwytai sy’n agos i’r Coleg. Roedden ni’n gobeithio addysgu’r staff a’u cyflwyno gydag opsiynau pacio sy’n well i’r amgylchedd. Roedd dau o wirfoddolwyr ‘Project Green’ wedi gwisgo mewn gwisg cyw iâr a wnaeth dros 30 o wirfoddolwyr eraill wedi’i ‘harfodi’ gyda pecynnau well i’r amgylchedd ymuno a ni. Aethom fel grŵp mawr i’r siop, prynu bwyd, a gofyn i’r bwyd cael ei rhoi yn y pecynnau newydd, yn hytrach na’r rhai oedd gan y siop. Yna, aethom ymlaen i esbonio i’r staff beth roeddem yn ceisio gwneud a pham. Roedd yn bwysig i ni allu ddeall eu hanghenion busnes nhw, a bod nhw yn deall ein pwrpas ni.   

 

Celf Wedi'i Ailgylchu

Wrth weithio ar yr ymgyrch uchod, roeddem hefyd yn gweithio tuag at ymgyrch arall. Roedd gennym y syniad o greu arddangosfa celf lle mae’r gwaith wedi’u creu allan o boteli plastig wedi’i hailgylchu. Roeddem yn meddwl y byddai’n ysbrydoli myfyrwyr i ailgylchu trwy greadigrwydd yn hytrach na’u dychryn gyda ffeithiau amgylcheddol. Y gobaith oedd byddai’r canlyniad yn ein galluogi ni i bwysleisio’r syniad o ddefnyddio peiriant ailgylchu poteli o fewn y Coleg. Y cam yma oedd yr un mwyaf heriol o’r brosiect hyd yn hyn, gan fod rhaid i ni ddysgu sut i fynd ati i drefnu digwyddiad.     

Defnyddir un o’r cypyrddau gwag yn ein CAD fel storfa ar gyfer y poteli a gasglwyd gan myfyrwyr. Erbyn diwedd yr ymgyrch hon, roedd y Coleg wedi llwyddo i gasglu 453 botel plastig. Yna, wnaeth yr artistiaid fynd ati i ddefnyddio’r poteli i greu darnau celf anhygoel i’w gyflwyno yn yr arddangosfa ar 31ain o Fawrth. Cynhaliwyd Wythnos Cacennau er mwyn codi arian ar gyfer y digwyddiad yn ogystal.   

Roedd yr arddangosfa gelf yn gystadleuaeth rhwng yr artistiaid a chyflwynwyd tri prif wobr yn ystod y noson. Ein beirniaid oedd: Ffion Matthews, sy’n gweithio gyda ‘Surfers Against Sewage’ a FOE ac sy’n ceisio cael cynllun botel wedi’i gyflwyno ym Mhrydain; Sami Bryant sy’n Llysgennad Ieuenctid ar gyfer EcoIslam ac sy’n gweithio’n agos gyda FOE a ‘Citizens UK’; Richard Weaver sydd wedi bod yn gweithio gyda ni ar ein holl ymgyrchoedd ac sy’n arweinydd FOE a ‘Citizens UK’; a Mr Leighfield ein Pennaeth sy’n deall ac yn cefnogi ein pwrpas.

Cymryd Camau Yn y Coleg

Ein llwyddiant diweddaraf oedd gyda Ffreutur y Coleg. Gyda chymorth Sam, Rheolwr y Ffreutur, roeddem wedi llwyddo i sicrhau bod holl deunydd pacio’r Ffreutur yn bioddiraddadwy! Mae ‘Project Green’ yn parhau i weithio ar gyfiawnder amgylcheddol, nid yn unig yn ein Coleg, ond yn ein Cymuned yng Nghaerdydd.

- Nitzan Baybus, Aelod Sylfaenol Project Green

Art%20show.jpg