28 Tac

Coleg Dewi Sant yn Dathlu Cychwyn Llwyddiannus i'w 30ain Flwyddyn

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi croesawu dros 800 o bobl ifanc i'n nosweithiau agored ym mis Tachwedd i arddangos y Coleg a'i gynigion cwrs cyn y flwyddyn academaidd 2018-2019. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd o 33% yn nifer y ceisiadau a gwblhawyd ar y llynedd ac rydym yn edrych ymlaen at wario'r naw mis nesaf yn dod i adnabod ein hymgeiswyr trwy ddigwyddiadau, sesiynau cyngor, diwrnodau blasu a llawer mwy.

Eleni rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 30, a'n hanes o addysgu pobl ifanc Caerdydd, ac rydym yn falch o fod wedi cefnogi miloedd o fyfyrwyr yn adeiladu sylfeini cadarn ar gyfer eu gyrfaoedd dewisol. Mae hyn yn cynnwys rhai enwogion ac entrepreneuriaid, gan gynnwys cyflwynydd tywydd Channel Four Liam Dutton, seren X Factor, Lucy Jones a Kris Agland o Devils Caerdydd.

Wrth siarad am ein llwyddiant pen-blwydd a noson agored, dywedodd Pennaeth Coleg Dewi Sant, Mark Leighfield:

"Rydym yn falch iawn i groesawu cymaint o fyfyrwyr i'n coleg ac i gael eu hystyried fel y dewis o chweched dosbarth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ddysgwyr. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau o'r gwyddorau, i'r dyniaethau a phynciau yn y celfyddydau, ar lwybrau Safon Uwch a BTEC. Mae ein staff profiadol yn gweithio'n galed i gynnal safonau uchel, gan sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn derbyn y gefnogaeth y mae angen iddynt fod yn llwyddiannus."

"Rydym wedi bod yn addysgu pobl ifanc Caerdydd am 30 mlynedd ac rydym wedi dod yn chweched dosbarth adnabyddus a pharchus yn Ne Cymru. Rydym yn parhau i gael ein bendithio â dysgwyr hynod dalentog. Rydym yn falch bod llawer o'n myfyrwyr wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau rhagorol diolch, yn rhannol, i'r amgylchedd ysgogol a'r amgylchedd cefnogol y maent yn ei dderbyn yn y Coleg."

Roedd myfyrwyr sy'n mynychu'r coleg ar hyn o bryd wedi gallu arddangos eu gwaith yn y ddwy noson agored ac roedd llawer ohonynt yn llysgenhadon i rieni a darpar fyfyrwyr, gan helpu i roi cipolwg go iawn ar ethos cefnogol y Coleg.

Parhaodd Mr Leighfield:

"Mae ein llysgenhadon myfyrwyr yn ased amhrisiadwy i'r Coleg, gan ddarparu tystiolaeth gadarn o'r modd yr ydym yn meithrin a datblygu ein dysgwyr. Rydym yn ymdrechu i fod yn gymuned sy'n rhoi tystiolaeth i werthoedd Cristnogol gyda'n dysgwyr wrth wraidd ein Coleg. "

Mae rhai uchafbwyntiau'r noson i'w gweld yma: