21 Rha

Cyngor y Myfyrwyr Yn Dod â Chymuned y Coleg Gyda'i Gilydd i Helpu Pobl Ddigartref

Gyda nifer y bobl ddigartref yng Nghaerdydd yn dyblu dros y flwyddyn ddiwethaf, a gyda'r Nadolig yn agosáu, mae ein staff a'n myfyrwyr wedi dod at ei gilydd i helpu eu cymuned leol.

Mewn ymgais i helpu'r rheiny sy'n llai ffodus na hwy eu hunain, defnyddiodd Cyngor y Myfyrwyr wythnos ddiwethaf y tymor i gynnal ymgais Nadolig Elusennol ar gyfer cysodfannau a banciau bwyd i'r digartref yng Nghaerdydd.

Fel Coleg Catholig, rydym yn cael ein galw fel cymuned i edrych y tu hwnt i'n waliau a rhoi ystyriaeth i'r heriau y mae eraill yn eu hwynebu. Mae'n hollbwysig a benderfynir gan ein dynoliaeth gyffredin, a rhywbeth yr ydym ni'n cael ein hatgoffa gan ein Harglwydd ei hun yn yr Efengylau.

Drwy gydol yr wythnos, cafodd staff a myfyrwyr eu hannog i roi arian, bwyd, neu eitemau fel tywelion, sanau a bagiau. Daeth yr wythnos i ben gyda Diwrnod Swmper Nadolig diwedd y tymor, gyda pawb yn gwneud cyfraniad.

Mae'r Coleg yn falch i gyhoeddi bod Cyngor y Myfyrwyr wedi casglu saith bocs mawr a bagiau o fwyd a deunyddiau toiled, a rhoddwyd bron £80 i helpu pobl ddigartref Caerdydd dros y Nadolig eleni.

Mae Cyngor y Myfyrwyr wedi dewis Banc Bwyd Caerdydd a Huggard fel eu helusennau.

Mae Banc Bwyd Caerdydd yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o fanciau, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Trussell, sy'n gweithio i fynd i'r afael â thlodi a newyn ledled y DU.

Mae Huggard wedi bod yn darparu gwasanaethau rheng flaen ar gyfer pobl ddigartref yng Nghaerdydd ers dros 20 mlynedd ac mae eu safle yng nghanol y ddinas ar agor 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae £50 yn prynu dwy fag cysgu a mat cysgu ar gyfer person digartref, ac mae £10 yn darparu lloches a chefnogaeth i rywun sy'n cysgu'n garw am noson.

Mae Llywydd Cyngor y Myfyrwyr yn esbonio pam maen nhw wedi penderfynu ar ddigartrefedd fel eu dewis achos eleni:

“Rwy'n cerdded i'r Coleg bob dydd, ac ar Heol Albany Road yn unig mae nifer gynyddol o bobl ddigartref o un wythnos i'r nesaf. Mae nifer o fyfyrwyr eraill hefyd wedi sôn bod digartrefedd yn rhywbeth y maent yn poeni amdano yn ein hardal leol. Dyma'r rheswm pam yr ydym yn dewis rhoi rhywbeth yn ôl y tymor yma i'r rhai na fydd ganddynt ystafell glyd neu bryd poeth ar Ddydd Nadolig.

"Rydym yn gobeithio y bydd cyfraniad bach ein Coleg yn gallu dod â rhywfaint o gysur i'r bobl hyn eleni."

 

Charity Drive 1

Charity Drive 2

Charity Drive 3