12 Maw

Wythnos Alwedigaethau 2018 yn Llwyddiant Enfawr

I gyd-fynd ag Wythnos Gyrfaoedd Cenedlaethol ac Wythnos Prentisiaethau, cynhaliodd Coleg Dewi Sant 'Gŵyl Galwedigaethau' am wythnos ar ddechrau mis Mawrth.

Dechreuodd yr wythnos ar ddydd Llun 5ed Mawrth gyda dau darlith amser cinio: Buddion Ysgol Haf, gan Brifysgol Aberystwyth, a Chyllid Myfyrwyr gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Roedd Dydd Mawrth yn diwrnod prysur a ddechreuodd am 10:30 wrth i ni croesawu Lyanna o StationRd, cyn-fyfyriwr Coleg Dewi Sant a Phartner asiantaeth farchnata'r Coleg, a gyflwynodd darlith lwyddiannus ar Ddeall eich Gynulleidfa i ddosbarth BTEC Busnes y chweched uchaf.

Am 11:30, bu Gareth Lewis, cyflwynydd 'Good Evening Wales' ar BBC Radio Cymru, yn siarad â theatr ddarlithio llawn am weithio yn y diwydiant darlledu.

Yn ystod amser cinio, roedd Prifysgol y Drindod Dewi Sant wedi cyflwyno darlith o'r enw 'Brandio eich hun', wnaeth canolbwyntio ar y pwysigrwydd o fod yn ymwybodol o'r ddelwedd y mae'ch presenoldeb ar-lein yn cynnig i gyflogwyr.

Hefyd, cynhaliwyd 'Cinio Ieithoedd' a fynychwyd gan ein myfyrwyr ieithoedd a myfyrwyr y grŵp tiwtor cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â siaradwyr o Capital Law a Llwybrau Ieithoedd Cymru. Wnaeth Gethin a Rachel rhoi cyflwyniadau byr am eu profiad o ddefnyddio iaith mewn busnes, ac yna'n sgwrsio gyda'r myfyrwyr dros fwydydd rhyngwladol.

Bu Dydd Mercher yn ddiwrnod prysur arall gyda darlithoedd amser cinio gan Gyrfa Cymru am ddewisiadau amgen i addysg uwch a gan Jen Thornton am yrfaoedd mewn gwleidyddiaeth. Mynychodd rhai o'n myfyrwyr y gynhadledd BioWales yng Nghanolfan y Mileniwm tra roedd eraill wedi derbyn sesiwn yn y dosbarth gan Brifysgol De Cymru i baratoi ar gyfer arholiadau A2 barddoniaeth, ac o Undeb Rygbi Cymru am brentisiaethau ym maes chwaraeon.

Ar Ddydd Iau, mynychodd dros 300 o fyfyrwyr y Ffair Alwedigaethau, a gynhaliwyd yn y neuadd chwaraeon ar ôl Coleg. Gwahoddwyd ein myfyrwyr, ymgeiswyr a myfyrwyr blwyddyn 11 ein hysgolion bartner i siarad â phrifysgolion a chyflogwyr lleol a chenedlaethol mewn ymdrech i'w cynorthwyo i wneud dewisiadau gwybodus am eu dilyniant. Gellir gweld manylion y sefydliadau yn bresennol yn ddiweddarach yn yr adroddiad isod.

Daeth yr wythnos i ben gyda Diwrnod Alwedigaethau Anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd, a tri darlith amser cinio gan Network75, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama, ac o Brifysgol Caerdydd am y broses derbyn ar gyfer graddau meddygaeth yn y DU.

Dros yr wythnos gyfan, bu bron i 500 o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y gweithgareddau a drefnwyd ar gyfer yr wythnos galwedigaethau, sy'n golygu bod y digwyddiad yn llwyddiannus iawn ac yn werth chweil.

 

Ystadegau 

Wnaeth 490 o fyfyrwyr cymryd rhan mewn gweithgareddau dros yr wythnos

Derbyniwyd 5 slip derbyn gan ymgeiswyr yn ystod y Ffair Galwedigaethau 

Cynhaliwyd 9 darlith amser cinio gan gyflogwyr a phrifysgolion 

Roedd yna 60 o arddangoswyr yn y Ffair Galwedigaethau, o ledled y DU

Wnaeth 153 o fyfyrwyr mynychu darlithoedd amser cinio 

Cynhaliwyd 17 o weithgareddau yn ystod yr wythnos gyfan 

Cynhaliwyd 4 darlith yn ystod gwersi gan gyflogwyr a phrifysgolion 

Wnaeth 9 prifysgol flaengar cyfrannu at yr wythnos

Roedd 27 o'r arddangoswyr medru siarad iaith arall oni bai am Saesneg 

Daeth 330 o fyfyrwyr a'u rhieni i'r Ffair Galwedigaethau 

Daeth 8 o gyn-fyfyrwyr i gyfrannu at yr wythnos

Wnaeth 4 o rieni Coleg Dewi Sant arddangos yn y Ffair 

 

Adroddiad Wythnos Galwedigaethau