26 Tac

Menter yng Ngholeg Dewi Sant: Uchafbwyntiau Tachwedd

Wythnos Menter Fyd-eang

Llun Tachwedd 12 – Gwener Tachwedd 16

Bu'r wythnos Fenter Fyd-eang yn un brysur i'n myfyrwyr, gyda gweithgareddau megis sgyrsiau gan Fodelau Rôl, cynnig am fusnes, cystadlaethau a llawer mwy!

CYNNIG AM FUSNES

Ar ddydd lansio wythnos Menter Fyd-eang roedd naw grŵp o fyfyrwyr yn cynnig eu syniadau busnes i Hyrwyddwr Menter y Coleg. Roedd y cyfan o'r syniadau'n rhai creadigol ac wedi eu hystyried yn dda, ac maen nhw'n rhan o brosiectau Bagloriaeth Cymru'r myfyrwyr. Cyflwynodd pob grŵp syniad unigryw a dangos eu bod wedi meddwl yn ddwys dros y brîff.

SGYRSIAU GAN FODELAU RÔL

Cafodd pob dosbarth yn y chweched isaf sgwrs i'w hysbrydoli gan amrywiaeth o berchnogion busnesau lleol. Roedd clywed rhywun sydd wedi bod ar y daith fentro eu hunain yn gyfle i fyfyrwyr holi pobl busnes go-iawn. Mae'r broses hon hefyd yn ysbrydoli myfyrwyr i wir ystyried cychwyn eu busnesau eu hunain ac i sylweddoli nad ydy hynny mor anodd ag oedden nhw'n tybio. Fe gafwyd cyfanswm o 18 model rôl yn rhoi sgyrsiau ysgogol i'r cyfan o fyfyrwyr y chweched isaf.

CYSTADLEUAETH FARCHNATA'R MILFLWYDD

Rydyn ni'n falch o gael cyhoeddi i dîm Dewi Sant ennill Cystadleuaeth Farchnata'r Milflwydd (Millennial Marketing) am eleni!

Yn y gystadleuaeth dros ddeuddydd, yn erbyn myfyrwyr Colegau eraill yn Ne Cymru, disgwylir i'r myfyrwyr ddatrys problem farchnata gyda'u syniadau busnes unigryw eu hunain.

Myfyrwyr Technoleg Gwybodaeth oedd aelodau'r tîm:

* Jacob Macario

* Guilherme Veloso

* Mohamed Egeh

* Matthew Tyler-Howells

* Khizer Saddozai

Y brîff oedd dewis elusen a chynnig syniadau sut i farchnata a chodi arian ar gyfer yr elusen ddewisedig. Dewisodd y myfyrwyr yr elusen 'MIND' gan eu bod yn teimlo bod cynnydd yn

nifer y bobl ifanc sy'n dioddef o anhwylderau iechyd meddwl. Yna fe wnaethon nhw ddyfeisio ymgyrch i godi arian ac i hyrwyddo'r gwasanaethau mae MIND yn eu darparu.

Ar hyn o bryd mae'r myfyrwyr yn edrych ar ddulliau o gyflwyno eu syniad buddugol yn y Coleg. Cofiwch gadw golwg amdanyn nhw!

BŴTCAMP SYNIADAU MAWR CYMRU

Mae Bŵtcamp Syniadau Mawr Cymru yn ddigwyddiad tridiau preswyl blynyddol, gynlluniwyd i roi sgiliau i fyfyrwyr ar gyfer lansio eu busnesau eu hunain, ac mae wedi'i fwriadu ar gyfer darpar entrepreneuriaid ifanc De Cymru.

Roedd cynrychiolaeth uwch nag erioed o fyfyrwyr Coleg Dewi Sant, o'r chweched isaf ac uchaf, yn y Bŵtcamp Syniadau Mawr eleni.

* Gabrielle Evans

* Sally Nguygn

* Jacob Bowen

* Mark Wibley

* Omar Khan (fynychodd am yr ail flwyddyn fel gwirfoddolwr o fyfyriwr)

Roedd gan yr holl fyfyrwyr syniadau busnes gwahanol a bydd tri o'r myfyrwyr yn masnachu yn y siop Nadolig Unnos yng nghanol dinas Caerdydd yn ystod y mis nesaf.

Braint hefyd cael cyhoeddi i Omar Khan wneud gwaith mor wych yn helpu'r myfyrwyr yn y Bŵtcamp mae bellach wedi ei ddewis fel llysgennad myfyrwyr ar gyfer Syniadau Mawr Cymru.

 

Cyngor y Myfyrwyr

Fel eu cam cyntaf ar gyfer defnyddio eu hymgyrch marchnata MIND ar draws y Coleg, bu enillwyr Cystadleuaeth Farchnata'r Milflwydd (Millennial Marketing) yn cynnig eu syniad i'n Cyngor Myfyrwyr. Yna bu'r Cyngor yn trafod sut gallai'r cysyniad gael ei gyflwyno i Goleg Dewi Sant.

Bu'r myfyrwyr hefyd yn trafod sut maen nhw am godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer MIND, yn ogystal â meddwl am ddulliau entrepreneuraidd i gael myfyrwyr i fod yn rhan o'r Ddawns Nadolig a sicrhau bydd yr holl docynnau'n cael eu gwerthu.

 

Gweithdy Ariannol

Unwaith eto, cynhaliwyd gweithdy ariannol gan gwmni 'UNIQ Family Wealth'.

Rhoddwyd cyfle i'r myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd, rhai fydd o gymorth iddyn nhw ar hyd eu hoes. Bydd y sgiliau maen nhw wedi eu datblygu yn y gweithdy yn rhai trosglwyddadwy i fyd gwaith.

Mae'r gweithdy hwn yn unigryw, fel yr enw ‘UNIQ’, gan iddo gael ei gynnal ar safle pencadlys y cwmni yn Llaneirwg, oedd yn caniatáu i'r myfyrwyr gael profiad o weithle go wir.

Enterprise 1

Enterprise 2

Enterprise 3

Enterprise 5

Enterprise 5